Praktik som inkörsport till affärslivet och det finländska samhället

Publicerad: 28.11.2022 / Blogg / Utbildning / Projekt / Publikation

Mängden internationella studenter ökar i hela världen, såväl i Finland. Även om behov av internationell arbetskraft finns, möter en internationell student integrationsutmaningar i värdlandets arbetsliv. Arcada stöder internationella business studenter i deras integration med hjälp av en ny praktikmodell.

Bakgrund

Andelen utländska studenter har globalt ökat avsevärt under de senaste 20 åren (Chai et al., 2020; Jing et al., 2020; Zhou et al., 2008). Orsakerna kan variera. Ur värdlandets synvinkel tillför de internationella studenterna en framtida välutbildad arbetskraft, diversifierad studentpopulation samt i många fall även ett ekonomiskt tillskott i form av studieavgifter och uppehälle. (Cubillo et al., 2006). Ur studentens synvinkel möjliggör studier i värdlandet tillgång till framtida arbetsmöjligheter, såväl i värdlandet som i hemlandet (Kaari & Ollanketo, 2018).

I Finland har regeringen starkt arbetat för att öka andelen internationella studenter i finländska högskolor. Vid millennieskiftet fanns det i finländska högskolor ca 6000 internationella studenter, men siffran ökade till närmare 21 000 fram till 2015 (Mathies & Karhunen, 2021). Målsättningen är att tredubbla antalet utländska studenter fram till 2030, och av dessa skall 75% stanna i landet efter utexaminering. Under den nuvarande regeringen har Utbildnings- och kulturministeriet kommit med konkreta åtgärder som syftar på att underlätta internationella studenters jobbsökande i Finland. Tidigare har utländska studenter haft möjlighet at stanna i landet 9 månader efter utexaminering, men detta har nu förlängts till 2 år som ger mera tid för studenten att hitta arbete i Finland (Garam, 2018; Juusola et al., 2021).

Runtom i världen har internationella studenter svårigheter att integreras i värdlandet. Detta beror delvis på bristfälliga kunskaper i det lokala språket, men även på institutionella barriärer. Förutom språkstudier, krävs därmed även åtgärder som fokuserar på att integrera de internationella studenterna med de nationella studenterna, genom ett aktivt och kontinuerligt lärarstyrt arbete i klassen, samt ett mångsidigt utbud av sociala aktiviteter utanför skolan. Båda grupperna bör uppmärksammas på nyttan av internationell diversitet (Jing et al., 2020; Penman et al., 2021). En bra integrering av internationella studenter gynnar såväl internationella som nationella studenter, då de i framtiden bättre kan agera i internationella sammanhang (Zhou et al., 2008).

Arcadas nya praktikmodell inom International Business – programmet

Högskolor har internationellt arbetat med att stöda internationella studenter i arbetssökande. Studier i värdlandet gynnar studentens framtida arbetssökning, eftersom hen då redan delvis integrerats i landets kultur (Jing et al., 2020). Vid Arcada har vi i projektet ”Från praktik till integration”, stött av A.F Lindstedts Fond, utgått från tanken att praktikperioden som ingår som en obligatorisk del av studierna, kan vara inkörsporten till det finländska affärslivet. Inom projektet har vi slutit samarbetsavtal med tre företag, där vi erbjuder praktik för sammanlagt 12 studenter per år. Praktiken ger studenter arbetserfarenhet och praktiska kunskaper inom det valda huvudämnet, som på Arcada kan vara antingen turism, logistik, marknadsföring eller ekonomistyrning. Praktiken erbjuder även en välkomnande finländsk arbetsgemenskap, där företaget uppskattar den diversitet som studenten kan medföra. Därtill ger praktiken studenten möjlighet att nätverka inom branschen och få visa sin kunskap och lämplighet att verka inom det finländska arbetslivet.

Arcadas nya praktikmodell går ut på att varje student arbetar 20 veckor i partnerföretaget. Under de två sista veckorna skolar den tidigare praktikanten in följande praktikant. Här i finns flera fördelar 1) modellen minskar på företagets skolningsbehov 2) Den tidigare praktikanten får en möjlighet att dela sina erfarenheter och öva sig på att skola in en nybörjare 3) Den nya praktikanten får ta del av den tidigare praktikantens erfarenheter och tysta kunskap gällande arbetsgemenskapen 4) en internationell student kan möjligen stöda och förstå den nya internationella praktikantens möjliga utmaningar gällande integration 5) Den nya praktikanten får ta del av den tidigare praktikantens existerande nätverk i företaget.

Praktikmodellen har kört igång hösten 2022, och intresset bland internationella studenter har varit stort. Modellen kommer att utvärderas, ur såväl studenternas som företagets perspektiv, hösten 2023. Utvärderingen görs för att kartlägga framgångar och utmaningar, samt för att ge oss möjligheten att vidareutveckla modellen för att på bästa möjliga sätt gynna alla parter. Under tiden fortsätter vi med att utöka mängden partnerföretag, för att i framtiden kunna erbjuda alla internationella business studenter en praktikplats i Finland.

Mia Halmén, EM, Lektor, Arcada

Linn Hongell, EM & PM, Lektor, Arcada

Källor

Chai, D. S., Van, H. T. M., Wang, C. W., Lee, J., & Wang, J. (2020). What do international students need? The role of family and community supports for adjustment, engagement, and organizational citizenship behavior. Journal of International Students, 10(3), 571–589. Extern länk

Cubillo, J. M., Sánchez, J., & Cervio, J. (2006). International students’ decision-making process. International Journal of Educational Management, 20(2), 101–115 Extern länk.

Garam, I. (2018). Integration of International Students in Finland Finnish National Agency for Education and International Students in Finland.

Jing, X., Ghosh, R., Sun, Z., & Liu, Q. (2020). Mapping global research related to international students: a scientometric review. Higher Education, 80(3), 415–433 Extern länk.

Juusola, H., Nori, H., & Lyytinen, A. (2021). Ulkomaiset tutkinto-opiskelijat suomalaisissa korkeakouluissa Miksi Suomeen on päädytty ja kiinnostaako työskentely Suomessa opintojen jälkeen?

Kaari, P., & Ollanketo, A. (2018). Integrating foreign higher education institution (HEI) students to Finnish working life. 799–806 Extern länk.

Mathies, C., & Karhunen, H. (2021). International student migration in finland: The role of graduation on staying. Journal of International Students, 11(4), 874–894 Extern länk.

Penman, J., Malik, G., Chu, E., Kett, G., Hampton, K., Thomacos, N., Ebrahimi-Zanjani, M., Zhong, Y., & McKenzie, W. (2021). Empowering International Students to Succeed. Journal of International Students, 11(4), 832–852 Extern länk.

Zhou, Y., Jindal-Snape, D., Topping, K., & Todman, J. (2008). Theoretical models of culture shock and adaptation in international students in higher education. Studies in Higher Education, 33(1), 63–75 Extern länk.