Arcada 25 years

Framtiden blir sällan som man tänkt sig. Den blir ofta bättre.

Världen i dag är ombytlig, oviss och komplex. Vetenskap och teknologi utgör inte ensamma svaret på de stora samhälleliga utmaningar vi står inför. Det krävs en mänsklig drivkraft som översätter dem till effektiva och långsiktiga lösningar. Smarta innovationer som testas och flexibelt justeras för att klara snabba förändringar. Arcada har redan i ett kvartssekel utvecklat kompetenser för samhällets behov och utbildat experter för framtiden. Vi skapar konkret kunskap i en abstrakt värld.

Jubileum

Vi uppmärksammar Arcadas 25-årsjubileum med att inleda en medelinsamlingskampanj. Syftet med kampanjen är att samla in medel för att stöda införskaffningen av digitala lösningar som skapar innovativa, inkluderande och inspirerande inlärnings- och forskningsmiljöer på högskolan.

Samhällsroll

Vi utbildar framtidens experter inom hälsa- och välfärd, vård, ekonomi- och affärsanalys, energi- och materialteknologi samt kultur och media. Genom våra utbildningar och samhällsrelevanta forskning säkerställer vi att det både nu och i framtiden erbjuds högklassiga tjänster också på svenska i Finland.

Insamling

För att vi också i framtiden ska kunna erbjuda högklassiga utbildningar och bedriva samhällsrelevant forskning behövs konkurrenskraftiga och attraktiva inlärnings- och forskningsmiljöer som stöder vårt samhällsuppdrag.

Varför understöda Arcada?

Genom att donera blir du en del av Arcadas långsiktiga och målmedvetna arbete för en hållbar framtid och stöder tvåspråkighet och mångfald i samhället. Vi vill utvecklas med vår tid – och lite före.

Fjärrvideo URL

  • Arcada är en av landets främsta högskolor. Vi erbjuder utbildning av hög kvalitet och bedriver samhällsrelevant forskning med betydande genomslag.
  • Våra alumner är eftertraktade och konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. De har färdigheten att kombinera teori och praktik samt skapar värdefulla nätverk redan under studietiden.
  • Tack vare vår storlek är vi snabbfotade och kan flexibelt anpassa oss till samhällets och arbetslivets ständiga förändringar.
  • Vi bär ett nationellt ansvar för utbildning på svenska på samhällsbärande områden såsom ergoterapi samt film och media. Vi erbjuder utbildning på svenska inom företagsekonomi, teknik, vård, hälsa och välfärd, kultur och media.

Under medelinsamlingskampanjen inbjuder vi stiftelser, företag och dig som privatperson att bidra till en bättre framtid. Bidra till tidsenliga inlärnings- och forskningsmiljöer på Arcada som möjliggör smarta och hållbara lösningar för framtiden.

Kampanjens målgrupper är:

  1. Stiftelser
  2. Företag
  3. Privatpersoner

Endast donatorer som godkänt
publicering är listade nedan:

Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla sr
Alexander Bargum
Alexander Ehrnrooth
Algol Oy
Anders Ehrström
Anna Paulig
Annika Stadius
Anu Nyberg
Astrid Thors
Birger Mickwitz
Birgitta Langenskiöld
Carina Kiukas
Carl-Johan Rosenbröijer
Ceti Hasselman
Dag Wallgren
DIFF - Ingenjörerna i Finland rf
Elin Blomqvist-Valtonen
Eva Biaudet
Frank Korsström
Fredrik Gräsbeck
Föreningen Konstsamfundet r.f.
Hanna Donner
Hans Ahlström
Héléne och Walter Grönqvists Stiftelse sr
Helsingestiftelsen sr
Henrika Franck
Ida Julin
Ira Jeglinsky
Jan-Erik Krusberg
Jens Grandell
Jerker Hartwall
Joanna Danielsson
Johan Jansson
Johanna Modig-Gräsbeck
Johanna Stenback
Jonas Sjögård
Jonas Tana
Julius Stjernvalls donationsfond
Jörgen Wiik
Kaj Åkerberg
Kasper Hildén
Kim Roos
Liubov Havula
Maj-Len Törnqvist
Marcus Rantala
Maria von Bonsdorff-Hermunen
Maria Jurvelius
Maria Nygård
Maria Ollonqvist
Markus Lemström
Martin Morander
Martin Salonen
Mats Wägar
Mia Ingman
Mia-Maja Wägar
Mikael Karmano
Mikael Wacklin
Mirko Ahonen
Mona Forsskåhl
Nathalie Edman-Koskell
Otto A. Malms donationsfond sr
Peter Sjöholm
Petri Nousiainen
Raisamiina Hagström
Robert Henriksson
Sabina Eerola
Sandra Ahtola
Sebastian Nyström
Stella Löfström
Stiftelsen Tre Smeder sr
Susanna Grönblom
Svenska Folkskolans vänner r.f.
Thomas Granelund
Tom Böhling
Tom Lindström
Tomas Träskman
Viktor Häggblom
Walter Ahlströms stiftelse
William Thurings stiftelse sr

Våra donationsändamål

Hälsoteknologiska lösningar

Tack vare jubileumsinsamlingen Arcada 25 och projektfinansiering är utvecklingen av framtidens hälsoteknologiska lösningar färdigt finansierad.

Digital vårdsimulering

Tack vare jubileumsinsamlingen Arcada 25 är miljön för digital vårdsimulering färdigt finansierad.

Människan, robotik och AI

Tack vare jubileumsinsamlingen Arcada 25 och projektfinansiering är utvecklingen av miljön för människan, robotik och AI färdigt finansierad.

Smarta och innovativa lärmiljöer

Tack vare jubileumsinsamlingen Aracda 25 har de smarta och innovativa lärmiljöerna utvecklats med ett entreprenörskapscenter, grupparbetsutrymme och hybridundervisningsklassrum.

Skatteavdrag

Privatpersoner har möjlighet att från sin nettoförvärvsinkomst avdra en penningdonation på minst 850 och högst 500 000 €. Skatteverkets information om avdrag för donationer för privatpersoner. (Extern länk)

Samfund har möjlighet att få avdrag på penningdonationer på minst 850 och högst 250 000 €. Skatteverkets information om avdrag för donationer för samfund. (Extern länk)

Penninginsamlingstillstånd

Penninginsamlingstillstånd i hela landet utom på Åland. Insamlingsperiod: 1.1.2023–.

Tillståndsnummer: RA/2022/1502. Beviljat 27.10.2022 av Polisstyrelsen.

Tillståndsinnehavare: Yrkeshögskolan Arcada Ab
Penninginsamlingen anordnas av Yrkeshögskolan Arcada Ab.

Medelinsamlingen

Medelinsamlingens syfte är att stöda Yrkeshögskolan Arcada Ab att sköta sina uppgifter enligt 4 § i yrkeshögskolelagen (932/2014). Medelinsamlingen är avsedd till att bygga inkluderande, innovativa och inspirerande inlärnings- och forskningsmiljöer på Yrkeshögskolan Arcada. Medelinsamlingen innehåller inte andra villkor som gäller dess syfte.

Övriga villkor

Donationen sker utan krav på motprestation. Donationen är inte förenad med några upplösande villkor eller med villkor som binder användningen av yrkeshögskolans andra medel. Yrkeshögskolan beslutar om användningen av donationen. All information som gäller donationerna (donatorns namn, belopp, ändamål) är enligt 21 § i yrkeshögskolelagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) offentlig.

Mia-Maja Wägar

Ansvarig för strategisk samverkan och extern finansiering

Telefonnummer:0294 282 804