Arene: Alumner med yrkeshögskoleexamen är nöjda med sin examen och karriär

Publicerad: 05.04.2022 / Alumn

De som avlagt yrkeshögskoleexamen för fem år sedan är nöjda med sin examen (84 procent) och sin karriär hittills (86 procent). Belåtenheten med examen har ett starkt samband med hur väl man i sitt nuvarande arbete kan använda de färdigheter man fick under studietiden samt hur utbildningen motsvarar kraven i arbetet.

Karriäruppföljningsenkäten som pågick under hösten 2021 besvarades av 9 677 personer i hela Finland.

Enligt svaren i enkäten är största delen av de utexaminerade fullt sysselsatta. Fem år efter examen har 75 procent en tillsvidare heltidsanställning och 8 procent har en tidsbunden heltidsanställning. Antalet personer med fast heltidsanställning har ökat jämfört med tidigare år, medan antalet arbetslösa arbetssökande har minskat till en procent av de tillfrågade.

Liksom tidigare år är de med en masterexamen (högre yrkeshögskoleexamen) i hög grad nöjda med sin examen. Examen ansågs ha haft en positiv inverkan på karriärutvecklingen, särskilt när den högre yrkeshögskoleexamen värdesattes och var känd bland arbetsgivarna.

Det har inte skett någon förändring i hur väl arbetsgivarna känner till och uppskattar en högre YH-examen. Här såg man en stor skillnad mellan de olika utbildningsområdena. Två tredjedelar av de tillfrågade ansåg att examen är välkänd inom området och drygt 70 procent ansåg att arbetsgivare värdesätter deras examen. Två av tre utexaminerade år 2016 (65 procent) har fått ett nytt arbete under eller efter avslutad högre YH-examen.

Enkäten visar också att största delen av examinanderna med internationell bakgrund som fått anställning utomlands efter examen också tenderar att stanna utomlands. Ungefär tusen internationella alumner deltog i enkäten, varav 29 procent svarade att deras första jobb var utomlands, vilket är något färre än tidigare år. En tredjedel av alla internationella studenter arbetar utomlands fem år efter examen, en något högre andel än föregående år. Bland annat medborgarskap och utbildningsområde verkar ha en inverkan på hur respondenterna söker sig utomlands. Alumner från EU/EES-länder har vanligtvis haft en högre sysselsättningsgrad jämfört med övriga internationella alumner.

Karriäruppföljningsenkäten skickas årligen ut till cirka 26 000 personer som avlagt yrkeshögskole- och högre yrkeshögskoleexamen. Enkäten ger högskolorna och övriga intressegrupper aktuell information om examinanderna och deras karriärer.

Detta är en översättning av Arenes nyhet på finska Extern länk.

Arene: Alumner med yrkeshögskoleexamen är nöjda med sin examen och karriär

Man med skägg kliar sig på hakan

De som avlagt yrkeshögskoleexamen för fem år sedan är nöjda med sin examen (84 procent) och sin karriär hittills (86 procent). Belåtenheten med examen har ett starkt samband med hur väl man i sitt nuvarande arbete kan använda de färdigheter man fick under studietiden samt hur utbildningen motsvarar kraven i arbetet.

Kategori: Alumn