Forskningsbloggen

Personcentrerade ledarskapets betydelse och potential inom småbarnspedagogiken

Student posing for camera

Personalbristen inom den inhemska småbarnspedagogiken har stigit rekordhögt de senaste åren. Därtill har arbetsbelastningen ökat samt arbetsvälbefinnandet minskat på utbildningssektorn under flera mätningar i rad (OAJ 2020; OAJ 2022). Vid tacklandet av dessa utmaningar kan ledarskapet anses ha en viktig roll, i och med att forskning påvisar att medarbetare som är nöjda med ledarskapet har bättre förutsättningar för en högre arbetsförmåga (Golnick & Ilves 2021, s. 25-27).

Kategori: Blogg

Varför undersöka rutiner för att köpa matvaror på nätet?

Student posing for camera

En inblick i konsumenters veckovisa rutiner kan bidra till en förståelse för deras olika sätt att köpa varor. Relativt nya och allt mer populära beteenden som att handla mat på nätet ändrar på konsumenters vardag och därmed beteende, och kan ge upphov till nya rutiner. I en pågående studie om hur barnfamiljer köper mat på nätet utreds hur deras rutiner ser ut för att bättre förstå deras köpprocess.

Kategori: Blogg

"Fast Expert Teams" som en metod för att lösa den komplexa frågan om att behålla internationella studenter i Finland

Student posing for camera

Att attrahera och behålla internationella studenter och alumner är en nationell prioritering i Finland. Det är en komplex fråga som kräver samarbete mellan flera olika aktörer på nationell och regional nivå. Metoden Fast Expert Teams (FET) har använts för detta ändamål och det här blogginlägget rapporterar resultaten från en av de undergrupper som arbetade med denna fråga i början av 2023. Vi börjar med att beskriva det problem som vi försökte lösa och förklarar sedan FET-processen och hur vi använde den i detta sammanhang. Därefter presenterar vi de centrala dragen och diskuterar resultaten av vår undergrupps process.

Kategori: Blogg

Insamling av inköpsdata: vad tycker konsumenten?

Student posing for camera

Digitaliseringen har gjort att data om kunders butiksinköp utnyttjas i hög grad av företag för att skräddarsy produkterbjudanden och olika tjänster. Men vad tänker finska konsumenter om att inköpsdata samlas in om dem? I detta blogginlägg görs en analys av enkätdata om finländska konsumenters åsikter.

Kategori: Publikation

Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency – ett tillförlitligt test?

Student posing for camera

Utvecklandet och upprätthållandet av motoriska färdigheter är en viktig grundpelare i barnets helhetsmässiga utveckling. Barn ska kunna röra på sig i sin vardagliga miljö, inom småpedagogisk verksamhet, skolan, hemmet och på fritiden. Motoriken utvecklas individuellt och svårigheter med olika motoriska färdigheter kan påverka barnets fysiska funktionsförmåga i äldre ålder. (Hestbaek et al, 2017) Det finns flera typer av bedömningsverktyg som identifierar och utvärderar motoriska färdigheter hos barn och ungdomar. Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT-2) är ett av dem. (Bruininks, R. H., & Bruininks, B. D. 2005)

Kategori: Publikation

Distansfysioterapi vid artros - effekt och upplevelser

Student posing for camera

Under covid-19-pandemin blev distansfysioterapi allt mer vanlig. Bland fysioterapeuter ökade användandet av distansfysioterapi, men det är dock fortfarande sällsynt. (Hellstén et al. 2022) För att stödja en framgångsrik implementering av distansfysioterapi i klinisk praxis är utbildning och övning för fysioterapeuter viktig (Damhus et al. 2018). Det används många olika begrepp för rehabilitering på distans. I den här bloggtexten använder vi begreppet distansfysioterapi. Definitionen av distansfysioterapi är ändamålsenlig användning av applikationer som använder fjärrteknik, till exempel telefon, mobiltelefon, dator eller surfplatta i rehabiliteringen. Distansfysioterapi handleds av en fysioterapeut och har ett tydligt mål. Terapin har en början och ett slut precis som andra rehabiliteringsprocesser. Den kan innehålla bedömning, observation, handledning och konsultering, lika som på en traditionell fysioterapimottagning. (Salminen et al. 2016) I den här texten avser traditionell fysioterapi sådan terapi som är handledd av fysioterapeut på en mottagning.

Kategori: Publikation

Hur stöder man överviktiga personer i beteendeförändringsprocessen

Student posing for camera

Övervikt har blivit allt vanligare i Finland och enligt FinTerveys 2017 klassas 63% av kvinnorna och 72% av männen som överviktiga. Av kvinnorna lider 28% av fetma medan motsvarande tal för männen är 26%. (THL 2022). Övervikt och fetma orsakas av dåliga levnadsvanor, som till exempel ensidig kost och för lite motion (Käypä Hoito -suositus 2020). Enligt Liikuntaraportti 2022 enkätundersökning rör endast 26% av arbetande vuxna på sig enligt motionsrekommendationerna. I medeltal spenderas lite över 9 timmar av vaken tid stillasittande eller liggande (Husu m.fl. 2022, s. 24, 29).

Kategori: Publikation