Skip to main content

Research

Research, development and innovation at Arcada

Arcada provides an innovative environment with a focus on research-based innovation in the business and public sectors, and with a strong interaction between teaching and research. The need for continuous and deep collaboration between education and research is needed, e.g. to prepare students for a knowledge-based, rapidly changing working life, where students also need to have the capability and knowledge to create their own workplaces.

Arcadas prioritetsområden

På Arcada bedrivs forskning inom följande prioritetsområden; kulturområdet, funktionella material, materialåtervinning samt materialtekniska lösningar inom energi- och vårdsektorn, affärsutveckling och informationsanalys samt patientsäkerhet och hälsofrämjande. Oavsett område är utgångspunkten densamma – att identifiera omvärldens behov och bedöma hur högskolans forskning får största möjliga betydelse för samhället. Arcadas ambition är att högskolans forskning-, utveckling och innovationsverksamhet ska bidra till samhällets hållbara utveckling, vilket innebär att det är viktigt att verksamheten är förankrad i det omgivande samhället. Där ett universitet bedriver teoretisk forskning fokuserar yrkeshögskolan på att baserat på teoretisk kunskap hitta praktiska och konkreta lösningar på existerande problem.

Samverkan garanterar angelägna resultat

Forskning som bedrivs i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor garanterar angelägna resultat och att högskolans kompetenser kommer samhället till nytta. Arcada deltar i akademiska nätverk och kunskapsutbyten med över 90 universitet och högskolor världen över och vi samarbetar aktivt med representanter för näringslivet för att producera och kommersialisera de produkter vi skapar.