Forskningsbloggen

Insamling av inköpsdata: vad tycker konsumenten?

Digitaliseringen har gjort att data om kunders butiksinköp utnyttjas i hög grad av företag för att skräddarsy produkterbjudanden och olika tjänster. Men vad tänker finska konsumenter om att inköpsdata samlas in om dem? I detta blogginlägg görs en analys av enkätdata om finländska konsumenters åsikter.

Kategori: Publikation

Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency – ett tillförlitligt test?

Utvecklandet och upprätthållandet av motoriska färdigheter är en viktig grundpelare i barnets helhetsmässiga utveckling. Barn ska kunna röra på sig i sin vardagliga miljö, inom småpedagogisk verksamhet, skolan, hemmet och på fritiden. Motoriken utvecklas individuellt och svårigheter med olika motoriska färdigheter kan påverka barnets fysiska funktionsförmåga i äldre ålder. (Hestbaek et al, 2017) Det finns flera typer av bedömningsverktyg som identifierar och utvärderar motoriska färdigheter hos barn och ungdomar. Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT-2) är ett av dem. (Bruininks, R. H., & Bruininks, B. D. 2005)

Kategori: Publikation

Distansfysioterapi vid artros - effekt och upplevelser

Under covid-19-pandemin blev distansfysioterapi allt mer vanlig. Bland fysioterapeuter ökade användandet av distansfysioterapi, men det är dock fortfarande sällsynt. (Hellstén et al. 2022) För att stödja en framgångsrik implementering av distansfysioterapi i klinisk praxis är utbildning och övning för fysioterapeuter viktig (Damhus et al. 2018). Det används många olika begrepp för rehabilitering på distans. I den här bloggtexten använder vi begreppet distansfysioterapi. Definitionen av distansfysioterapi är ändamålsenlig användning av applikationer som använder fjärrteknik, till exempel telefon, mobiltelefon, dator eller surfplatta i rehabiliteringen. Distansfysioterapi handleds av en fysioterapeut och har ett tydligt mål. Terapin har en början och ett slut precis som andra rehabiliteringsprocesser. Den kan innehålla bedömning, observation, handledning och konsultering, lika som på en traditionell fysioterapimottagning. (Salminen et al. 2016) I den här texten avser traditionell fysioterapi sådan terapi som är handledd av fysioterapeut på en mottagning.

Kategori: Publikation

Hur stöder man överviktiga personer i beteendeförändringsprocessen

Övervikt har blivit allt vanligare i Finland och enligt FinTerveys 2017 klassas 63% av kvinnorna och 72% av männen som överviktiga. Av kvinnorna lider 28% av fetma medan motsvarande tal för männen är 26%. (THL 2022). Övervikt och fetma orsakas av dåliga levnadsvanor, som till exempel ensidig kost och för lite motion (Käypä Hoito -suositus 2020). Enligt Liikuntaraportti 2022 enkätundersökning rör endast 26% av arbetande vuxna på sig enligt motionsrekommendationerna. I medeltal spenderas lite över 9 timmar av vaken tid stillasittande eller liggande (Husu m.fl. 2022, s. 24, 29).

Kategori: Publikation

Corona, never forget

Jag försöker retrospektivt granska det positiva i det absolut hemska

Kategori: Evenemang

Informationssökning vid köp av varor

Informationssökning är en viktig del av beslutsprocessen då en konsument ämnar köpa en vara. Idag finns det många olika informationskällor tillgängliga men konsumenten har en begränsad kapacitet att behandla information.

Kategori: Publikation

Manuell fysioterapi av kejsarsnittsärr

Kejsarsnitt är bland de vanligaste kirurgiska ingreppen i Finland. År 2020 var 18,4% av alla förlossningar kejsarsnitt i Finland, under tidigare år har antalet varit mellan 16–17%. (Tiitinen 2022) I jämförelse är siffran i länderna med det statistiskt högsta antalet kejsarsnitt i världen (México, Korea, Chile och Turkiet) mellan 45%-53% (OECD iLibrary 2019).

Kategori: Publikation