Skip to main content

Bachelorutbildning

Socionom (Flexibla studier)

Socionomen ser människan i samhället och stöder möjligheter till förbättrade livsvillkor

Examensbenämning

Socionom (YH)

Nivå

Bachelor

Studietid

3,5 år

Omfattning

210 sp

Språkprofil

Svenska

Utbildningen till socionom är svenskspråkig. Den internationella studiemiljön på Arcada och dina studie- och praktikmöjligheter här hemma och utomlands förbereder dig även för en internationell karriär.

Studieplan

Du kan bekanta dig med nuvarande läsårs studieplan och kursutbud nedan, men var uppmärksam på att förändringar av innehållet kan ske inför nästa läsår.

Mer utbildningsspecifik information hittar du också på Arcadas digitala studieguide start.arcada.fi.

Socionomutbildningen kan du läsa på två sätt: som dagstudier eller som flexibla studier (se nedan). 

Från och med hösten 2019 kan man läsa till socionom antingen som dagstudier eller som flexibla studier där ett stort antal distansstudier ingår och med träffar utanför ordinarie arbetstid, vilket möjliggör studier vid sidan av jobb. Det flexibla alternativet passar alltså den som redan jobbar inom det sociala området, inom småbarnspedagogiken eller inom ett närliggande område, men saknar examen. Studierna är upplagda så att man på 3,5 år kan få sin examen trots att man största delen av tiden jobbar vid sidan av studierna, som förläggs till kvällar och veckoslut. Närstudieträffar ordnas ungefär var tredje vecka fredag kväll + lördag. Däremellan är det distansstudier som gäller. Tidigare högskole- och universitetsstudier kan räknas tillgodo.  


Som socionomstudent lär du dig se människan ur flera olika perspektiv, du kan beakta förändringar i samhället och du förstår det sociala samspelets betydelse i människans i olika livsskeden och livssituationer. Du förstår hur sociala problem uppkommer och hur de kan förebyggas eller åtgärdas. Som socionom inspirerar, stöder och stärker du individers möjlighet och förmåga till förändring, delaktighet och livshantering. Du har kunskaper om hur både människan och samhället fungerar och du jobbar för klientens välbefinnande och sociala trygghet.

Under studierna möter du olika brukargrupper som barn, äldre och personer med funktionsvariation och du har  möjlighet att under studiernas gång specialisera dig enligt intresse. 

Du lär dig att jobba självständigt och ansvarsfullt. Du lär dig också ledarskap och teamarbete. Vi strävar efter att utbilda företagsamma och innovativa socionomer, vilket ger dig möjligheter att delta i utvecklingen av det sociala området.

En socionomexamen ger dig många olika arbetsmöjligheter och efterfrågan på utbildad personal är stor. Du kan t.ex. jobba som skolkurator, inom barnskyddet eller inom äldreomsorgen. Du har också möjlighet att läsa dig till behörighet som lärare/socionom inom småbarnspedagogik för arbete med barn upp till 5 år.

Ansök till utbildningen

Ansök till bachelorutbildningen

Nästa ansökan infaller 18.3-1.4.2020

20 nybörjarplatser!

Ansökan är stängd

Öppna YH-leden

Öppna YH-leden är ett alternativt sätt att studera. Du söker in utan urvalsprov och kan efter att ha avlagt ett visst antal studiepoäng övergå till att bli examensstudent.

Ansökan stängd

Mer information

Utbildningen i ett nötskal

Vad lär du dig?

Under dina studier lär du dig bl.a.:

 • Socialpedagogiskt förhållningssätt, socialt arbete och samhällsmedvetenhet
 • Etiskt förhållningssätt inom det sociala området
 • Att stöda brukarens delaktighet, aktivitet och aktörskap
 • Grunder för klientarbete, så som bemötande och växelverkan 
 • Kommunikation och social samverkan
 • Att identifiera resurser och behov hos individen i olika livsskeden och livssituationer
 • Identifiera förändringsbehov och förstärka handlingsberedskap

Vad kan du jobba som?

Som socionom jobbar du inom den offentliga eller privata sektorn och i organisationer med handlednings-, rådgivnings-, projekt- och utvecklingsarbete. Utbildningen förbereder dig även för chefsuppgifter inom området. Du kan också bli behörig att arbeta som lärare/socionom inom småbarnspedagogik med barn upp till 5 år, om du väljer att profilera din examen med barnpedagogiska studier, gör din praktik och ditt examensarbete inom småbarnspedagogiken. Du kan också jobba som skolkurator. 

Att bli socionom innebär att du kan bl.a. jobba som:

 • Socialhandledare inom arbete med familjer, unga, vuxna och/eller äldre
 • Chefsuppgifter
 • Familjearbetare inom arbete med barnfamiljer
 • Lärare/socionom inom småbarnspedagogik
 • Skolkurator
 • Projekt och administrativa arbetsuppgifter

Vad våra studenter säger om utbildningen

Avatar

Sophia Ignatius

Studerar till socionom

- Jag vill ha ett människonära arbete där jag känner att jag får göra skillnad. Som socionom har man breda arbetsmöjligheter och listan på arbetstitlar man kan ha är lång. Det passar mig bra, eftersom jag är intresserad av så många olika saker. På min utbildning har vi mycket grupparbete och praktik, så man får lära sig genom att göra. Jag väntar på att få komma in i arbetslivet och hitta min egen grej.

Avatar

Jennifer Smeds

Studerar till socionom

- Under en kurs i socialhandledningskompetens ordnade vi en aktivitetsdag för en grupp asylsökande. Under besöket möttes vi av tacksamhet och träffade glada människor som önskade oss välkommen tillbaka. Det var en mycket lyckad dag, och då kände jag att jag har gjort ett bra val med att välja socionomutbildningen.

Studiernas struktur

Genom val av breddstudier, praktikplatser, arbetslivsorienterade projekt och val av tema för ditt examensarbete väljer du en profilering inom ditt yrkesområde. Breddstudierna omfattar ett specifikt kunskapsområde som hjälper dig att växa i din yrkesroll och vidga samt fördjupa ditt kunnande. De förverkligas i multiprofessionella grupper och i arbetslivsrelaterade projekt. I slutskedet av dina studier planeras din praktik så att du kan fördjupa din kompetens utifrån var du önskar placera dig i arbetslivet.

Lärandeprocesserna stöds under hela studietiden upp av handledning såväl individuellt som i grupp. Den övergripande studieplaneringen stöds upp av en regelbunden lärartutorkontakt.

Studierna består av:

 • Allmänna studier 30 studiepoäng (sp)
 • Grundstudier 30 sp
 • Ämnesstudier (inklusive praktik) 90 sp
 • Breddstudier (inklusive praktik och arbetslivsrelaterade projekt) 30 sp
 • Metodik och examensarbete 30 sp
 • Studierna innefattar totalt 35-50 sp praktik.

Genom hela studierna ingår praktik, sammanlagt 35-50 sp. Praktiken ordnas under de två första läsåren inom ramen för småbarnspedagogik, skola, äldreomsorg,f unktionshinderområdet och vissa fält inom socialt arbete.  En fördjupad yrkespraktik genomförs under tredje läsåret där du kan välja att praktisera med människor i utsatta livssituationer. Som konkreta exempel på praktikfält kan nämnas familjearbete, barnskydd och socialt arbete för vuxna. I studierna ingår också ett examensarbete.

Särskilda studier kring människor i utsatta livssituationer med t.ex. missbruk och mental ohälsa, utgör en fördjupning i utbildningen. Genom breddstudier, fördjupad praktik och examensarbete väljer du profilering inom ditt yrkesområde.

Efter avslutade socionomstudier och tre års arbetserfarenhet kan du söka in till Arcadas masterutbildning. 

Studier som ger behörighet inom småbarnspedagogik

Socionomexamen med behörighet som socionom/lärare inom småbarnspedagogik förutsätter minst 60 sp barn- och socialpedagogik.

I enlighet med de riktlinjer som det nationella nätverket för socionomutbildningarna i Finland fastslagit krävs åtminstone följande studier inom ramen för examen:

Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv 5sp
Socialpedagogisk handlingskompetens 5sp
Barn och unga i pedagogiska miljöer 5sp
Socialpedagogik i arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer 10sp
Småbarnspedagogisk verksamhet 15sp
Daghemspraktik – småbarnspedagogisk verksamhet 10sp
Inriktning inom ramen för examensarbete  15sp
Totalt 65sp

Ytterligare fördjupning möjliggörs på följande sätt:

Fördjupad yrkespraktik inom fältet för småbarnspedagogik eller socialpadagogik med barn och familj 15sp
Breddstudier; arbetslivsrelaterat projekt eller praktik inom småbarnspedagogik 15sp
Totalt 30sp

Notera att studierna till socionom inom ramen för de flexibla studierna endast berättigar till rabattbiljetter för HRT, VR eller Matkahuolto om du blir medlem i studerandekåren ASK. Alla examesstuderande har ändå rätt till FPA:s måltidsstödkort. Mer detaljerad information om rabattkraven hittar du i Arcadas studieguide start

 

Du lär dig genom teamarbete

Lärande sker enligt problembaserat lärande (PBL), dvs. studenterna lär sig aktivt genom att själva reflektera kring verkliga problem och kombinera teori med praktik. I studierna betonas självstudier, men även arbete i grupp. Arbete i grupp, där situationer från verkliga livet diskuteras och analyseras förbereder dig för framtida team- och projektarbete och utvecklar din samarbetsförmåga. 

Studierna består också av föreläsningar, workshops, praktik och arbetslivsrelaterade projekt, tematräffar och seminarier. Med PBL som grund utvecklar du ett arbetssätt där du lär dig identifiera problemområden och formulera frågeställningar i olika verklighetsanknutna situationer i arbetslivet.

Förändringar gällande behörighet inom småbarnspedagogik

Behörighet och befattningsbenämningar för personal inom småbarnspedagogiken ändrades i och med att den nya lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft 1.9.2018. Benämningen barnträdgårdslärare faller helt bort och ersätts för socionomernas del med  benämningen socionom inom småbarnspedagogik.

Under en övergångsperiod kan de som nu studerar inom socionomutbildningen samt de som antas som studerande före 1.9.2019 och avlägger mins 60 sp småbarnspedagogik och socialpedagogik få behörighet såväl som socionom inom småbarnspedagogik och som lärare inom småbarnspedagogik. Detta förutsatt att studierna slutförs senast 31.7.2023.

Institutionen för hälsa och välfärd

Institutionen för hälsa och välfärd är en av de största på Arcada med närmare 750 studenter. Med öppenhet och innovation som ledord utbildar vi morgondagens experter för en arbetsmarknad i konstant förändring. Inom våra utbildningar lägger vi också vikt vid nyfikenhet, hälsofrämjande och ledarskap för att du som utexaminerad ska utveckla de kompetenser som krävs inom just din bransch och även kunna driva utvecklingen inom den vidare.

Inom forskning och utveckling är vi intresserade speciellt av patientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet.

Avatar

Bettina Brantberg, ped. mag.

Utbildningsansvarig lektor

+358 207 699 520

Carina Kiukas

Prefekt

+358 294 282 536