Barnets rätt till samverkan och utveckling genom lek

Barnets rätt till samverkan och utveckling genom lek

Publicerad: 10.06.2021 / Utbildning / Studentliv

FN:s Barnkonvention tar upp leken som en av barnets rättigheter. I kursen Aktivitet och delaktighet för barn och unga har vi fått bekanta oss med leken som både metod, belöning och mål i ergoterapin. Trots att barnets rätt till lek fastslås i Barnkonventionen, löper bland annat barn med funktionsnedsättningar risk för att drabbas av aktivitetsorättvisa i form av lekdeprivation. Här kan vi ergoterapistuderande spela en stor roll som möjliggörare för “play as an aim, play as a right, and play for participation” (Lynch & Moore 2016). Lek kan även förknippas med begreppen co-occupation och occupational potential. Då man pratar om co-occupation, eller gemensam aktivitet, lyfter man fram att då barnet utför vardagsaktiviteter tillsammans med någon annan, utvecklas en aktivitetsrepertoar som utvecklar självständigheten hos barnet. Personerna delar då samma kontext och har samma avsikter med aktiviteten. Det kan handla om att lägga pussel, spela fotboll, laga mat eller läsa en saga. Barnet utför själv allt flera delar av aktiviteten och klarar småningom av att göra den helt på egen hand. Då barnet kan delta i aktiviteter påverkas identiteten och genom upprepning och positiva upplevelser stärks känslan av kompetens. Då man deltar i aktiviteten med barnet läggs grunden för hens sociala färdigheter. I ergoterapin vill man stöda barnets självständiga aktivitetsutförande i den grad det är möjligt. Barn som inte kan engagera sig i aktiviteter som är typiska för barndomen, kan få svårigheter med att forma sin egen identitet, sin självbild. I värsta fall kan detta leda till marginalisering och social isolering.  Brist på “görande” leder till brist på vanor, vilket kan utmynna i försämrad kompetens i aktivitetsutförandet eller till och med i en förlorad identitetskänsla. Leken är en typisk barndomsaktivitet, vilken ger barnet en mening och ett syfte i nuet, samt ger hen möjlighet till att utvecklas vidare. Leken och fantasin för barnet bortom de restriktioner som finns i verkligheten. Genom lek som ergoterapeutisk insats kan barnet möjliggöras utveckling och att därmed uppnå sin aktivitetspotential, occupational potential.  Skribenter: Lina, Kristel, Maria, Christina Källor: – Eliasson A-C., Lidström H., Peny-Dahlstrand M., 2016, Arbetsterapi för barn och ungdom, Studentlitteratur AB, Lund. – Lynch, H., Moore, A., 2016, Play as an occupation in occupational therapy, British Journal of Occupational Therapy, 79(9), s. 519–520 Tillgänglig: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10… Extern länk Hämtad: 7.5.2021. – Mandich, A., Rodger, S., 2008, Doing, Being and Becoming: Their Importance for Children I: Rodger, S., Ziviani, J. (red.) Occupational Therapy with Children: Understanding Children´s Occupations and Enabling Participation, uppl. 3, Blackwell Publishing Ltd, s. 115–135. – O’Brien, J., Kuhaneck, H., 2020, Occupational Therapy for Children and Adolescents, uppl. 8, Elsevier, Kanada. Bild: Pixabay

Ergoterapi och lek

 

Vi har valt att skriva ett blogginlägg från kursen Aktivitet och delaktighet för barn och unga, där vi fått chansen att mera ingående fundera om barn och lek. Vi har valt att skriva om lek som intervention för barn eftersom det var ett av ämnena man lämnade och tänka på eftersom det var nytt för oss och väldigt intressant.

Leken är den viktigaste formen att utveckla sitt medvetande om världen. Där det finns barn, finns det lek. Leken har funnits i alla tider och uppkommer överallt. Barn leker för att styra energi, få energi och lära sig nya färdigheter. Via leken övar barn både fysiska och psykiska förmågor. Utav detta lär sig barnen utnyttja sin fantasi, kreativitet och glädje. Lek omfattar mera än att bara ”leka” såsom grovmotorik, kroppsuppfattning och flexibilitet med mera. Olika kännetecken för lek kan vara; motivation, positivitet, spontanitet och egen aktivitet.Lekens utveckling0-3månaders barn leker via inte funktionell lek, 0-2 år ensamlek, 2 åringar bredviklek, 2+ åringar parallell lek, 3-4 åringar samlek och till sist 4+ åringar grupplek.LeksakerBarn inom 0-6 månader leker oftast med bitsaker, mjuka gosedjur och olika sorters skallror. 6 månader till 1 åringar leker helst med byggklossar, pekböcker och klossar av olika färger. 1-2 åringar leker hels med dockor, leksaker som låter och vagnar eller bilar. 2-3 åringar gungor, kritor och böcker. 3-4 åringar enkla spel, lego och målarfärg. 4-7 åringar håller sig mycket till uteleksaker som spade, kratta etc., klä ut sig och musik instrument. Lek i terapinI ergoterapin används lek både vid bedömning och för att stödja utveckling av färdigheter. Man vill se hur barnet hanterar leksaker och vilka färdigheter hen har för lek. Det är viktigt att tänka på val av lek aktivitet för barnen. Man måste ta i beaktande barnets ålder och intresset som barnet har. Ifall det är så att barnet är intresserad av bilar hjälper det ifall leken innefattar bilar. Det är även viktigt att ta i hänsyn den sociala aspekten. Barnets skall kunna leka tillsammans med andra barn för att utveckla sociala färdigheter men även, ifall hen vill, få leka ensam.Kursen, Aktivitet och Delaktighet för barn och unga, har varit väldigt intressant och lärt oss mycket nytt. Denna kurs har gett oss praktiska exempel och med hjälp av dem fått en bättre bild över hur ergoterapi för barn ser ut i arbetslivet och gett oss ökad kompetens inom detta tema.Skriven av: Emma, Alexandra, Ellen och Alexander

Källa

Ännu hinner du söka till Arcada!

Two students outside

För dig som vill börja studera till hösten men saknar studieplats ordnar Arcada tilläggsansökan till ett antal utbildningar.

Kategori: Utbildning