Skip to main content

Bachelorutbildning

Fysioterapeut

Var med och bygg ett hälsofrämjande samhälle och aktiv livsstil

Examensbenämning

Fysioterapeut (YH)

Nivå

Bachelor

Studietid

3,5 år

Omfattning

210 sp

Språkprofil

Svenska & finska

Utbildningen till fysioterapeut är svenskspråkig, men målsättningen är att du som student oberoende av eget modersmål kan bemöta, intervjua, undersöka samt handleda patienten på patientens modersmål, svenska eller finska.

Studieplan

Du kan bekanta dig med nuvarande läsårs studieplan och kursutbud nedan, men var uppmärksam på att förändringar av innehållet kan ske inför nästa läsår.

Mer utbildningsspecifik information hittar du också på Arcadas digitala studieguide start.arcada.fi.

Som fysioterapeut är du väl förberedd för att jobba med dagens och morgondagens hälsoproblem. Fysioterapeuter är eftertraktade experter på arbetsmarknaden.


Som fysioterapeut har du ett självständigt och ansvarsfullt arbete där du kommer i kontakt med människor i alla åldrar. Du arbetar ofta i multiprofessionella team med företrädare för många yrkesgrupper. Fysioterapeuten medverkar till att förbättra människors möjligheter att vara fysiskt aktiva i vardagen samt vara en del av samhällslivet.

Utbildningen ger dig bred kunskap om människans förmåga att röra sig och faktorer som påverkar människans funktionsförmåga. Tillsammans med Arcadas experter och arbetslivsrepresentanter lär du dig att upprätthålla och främja kroppskännedom, hälsa, rörelse- och arbetsförmåga hos människor.

Fysioterapeutens behörighet regleras genom Lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården i Finland. Yrkesbenämningen fysioterapeut och rätten att utöva yrket får användas endast av personer som avlagt fysioterapeutexamen.

Ansök till utbildningen

Ansök till bachelorutbildningen

Nästa ansökan infaller 18.3-1.4.2020

25 nybörjarplatser!

Ansökan är stängd

Öppna YH-leden

Öppna YH-leden är ett alternativt sätt att studera. Du söker in utan urvalsprov och kan efter att ha avlagt ett visst antal studiepoäng övergå till att bli examensstudent.

Ansök

Mer information

Utbildningen i ett nötskal

 

Vad lär du dig?

Du lär dig utöver kompetenser inom fysioterapi, rehabilitering, klinisk och hälsofrämjande fysioterapi bl.a.

 • metoder för bedömning av fysisk kondition och arbetsförmåga med hjälp av modern teknologi
 • att utreda behov av hjälpmedel
 • att skapa individuella träningsprogram 
 • att leda motions- och specialgrupper 

Kunskaper om kommunikation, lärande, ledarskap och företagsamhet utgör viktiga komponenter i fysioterapistudierna.

Vad kan du jobba som?

Som fysioterapeut kan du jobba inom: 

 • social- och hälsovården
 • den offentliga eller privata sektorn 
 • olika rehabiliteringscenter 
 • idrottssektorn. 

Du kan arbeta på sjukhus, hälsocentraler, bad och rehabiliteringscenter samt inom idrotts- och handikapporganisationer.  Du kan också jobba som sakkunnig inom rehabilitering. Dessutom kan du inrikta dig på olika specialområden som t.ex. företagshälsovård, börja forska eller jobba på olika företag som säljer produkter och service inom hälsovården. Du kan också starta eget företag. Utbildningen ger också bra förutsättningar för arbete i branschen utomlands.

Bra chanser på arbetsmarknaden

Som fysioterapeut är du väl förberedd för att jobba med dagens och morgondagens hälsoproblem. Fysioterapeuter är eftertraktade experter på arbetsmarknaden.

Vad studenterna säger om utbildningen

Avatar

Mikaela Borgman

Studerar till fysioterapeut

- Jag är intresserad av idrott, motion och människokroppen. Fysioterapeut är en praktisk utbildning som innehåller en mängd olika saker och vi får tidigt börja öva på att ta emot riktiga patienter. Vi har en bra samhörighet på utbildningen och det känns som om alla har samma mål. Jag trivs med att känna att jag aldrig blir riktigt fullärd, utan att jag får utvecklas tillsammans med mitt yrke. Helst skulle jag jobba med idrottare och idrottsskador.

Avatar

Ann-Sofie Gustafsson

Studerar till fysioterapeut

- När jag besökte en fysioterapeut blev jag intresserad av att själv utbilda mig till det. Jag vill lära mig om vad som som händer i kroppen för att kunna hitta lösningar och hjälpa människor med olika typer av problem. Det passar mig bra att få analysera och fundera i en social och människonära miljö. Som fysioterapeut är det viktigt att vara modig och öppensinnad, man måste våga ta initiativ och prova nya saker.

Studiernas struktur

Studierna i fysioterapi är årskursbundna och genomförs i perioder där varje läsår består av fyra perioder. Den kompetensbaserade studieplanen är uppbyggd i studiehelheter, och många av kurserna kräver specifika förkunskaper, vilket betyder att kurser rekommenderas bli avlagda i en bestämd ordning. Vid avvikelse från fastställt kursprogram uppgörs individuella studieplaner för att underlätta studiegången.

Det egna ansvaret för studierna och inlärningen betonas och stöds genom individuell handledning och grupphandledning.

Studierna består av: 

 • Allmänna studier 30 studiepoäng (sp)
 • Grundstudier 30 sp
 • Ämnesstudier (inklusive praktik) 90 sp
 • Breddstudier (inklusive praktik och arbetslivsrelaterade projekt) 30 sp
 • Metodik och examensarbete 30 sp

Studierna innefattar totalt 40 sp praktik.

Val av profilering 

Fysioterapiutbildningen på Arcada utbildar fysioterapeuter med ett brett baskunnande inom yrkets olika delområden. Utöver det fördjupar du ditt kunnande inom något av utbildningens kompetensområden:

 • fysioterapidisciplinen
 • bedömning av hälsa, rörelse- och funktionsförmåga
 • hälsofrämjande fysioterapi
 • klinisk fysioterapi
 • rehabiliterande fysioterapi

Genom val av breddstudier, praktik och arbetslivsrelaterade projekt liksom val av tema för examensarbete väljer du en profilering inom ditt yrkesområde. Profileringen sker i även i tätt samarbete med arbetslivet inom projekt och under praktikperioderna. Examensarbetet ger ytterligare en möjlighet till en fördjupning av den valda profilen.

Hur lär du dig?

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska studier samt yrkespraktik. Projektarbeten, självstudier och skriftliga essäer ingår i alla skeden av utbildningen. Det egna ansvaret för studierna och inlärningen betonas och stöds genom individuell handledning och grupphandledning. Undervisningen sker såväl i klassrum som i praktiska övnings- och simuleringsutrymmen och tillsammans med arbetslivet och de faciliteter de erbjuder.

Samarbete med arbetslivet och studier utomlands 

Fysioterapeututbildningen har stark koppling till arbetslivet och du får från början medverka i olika projekt och yrkesinriktade uppgifter i samarbete med aktörer från arbetslivet. Kontakten med arbetslivet erbjuder en levande inlärningsmiljö där du kan delta i allt mera avancerade uppgifter i takt med att studierna framskrider. 

Arcadas fysioterapiutbildning samarbetar med högskolor i Norden, Europa och Kanada. Utbytesstudier ger dig möjligheter att skapa internationella kontakter inom branschen redan under studietiden. Rekommenderad tidpunkt för utlandsstudier är de tre sista terminerna.

Institutionen för hälsa och välfärd

Institutionen för hälsa och välfärd är en av de största på Arcada med närmare 750 studenter. Med öppenhet och innovation som ledord utbildar vi morgondagens experter för en arbetsmarknad i konstant förändring. Inom våra utbildningar lägger vi också vikt vid nyfikenhet, hälsofrämjande och ledarskap för att du som utexaminerad ska utveckla de kompetenser som krävs inom just din bransch och även kunna driva utvecklingen inom den vidare.

Inom forskning och utveckling är vi intresserade speciellt av patientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet.

 

-

Joachim Ring

Utbildningsansvarig lektor

+358 294 282 825
Carina Kiukas

Carina Kiukas

Prefekt

+358 294 282 536