”Nu är det samling, barn!" ropar roboten – Arcada inleder forskning i barns interaktion med robotar

Publicerad: 28.02.2023 / Artificiell intelligens

Det är över tio år sedan Arcada inledde forskning inom AI (artificiell intelligens) och banade väg på området med bland annat masterutbildningen Big Data Analytics. Under de senaste åren har Arcada ytterligare skärpt sitt fokus inom Al-forskning genom att specifikt fokusera på etiska frågor relaterade till nya teknologier och på interaktion mellan människor och robotar.

Hittills har tandvård, äldrevård samt rehabilitering och förebyggande hälsovård dragit fördel av denna forskning – nu sätts forskningsfokus på barns interaktion med robotar.

Vid Arcada inleds forskning i hur humanoida robotar och teknologi på ett etiskt och hållbart sätt kan integreras som en del av daghemmens vardag. Målet är att ta fram modeller och tekniska lösningar för hur algoritmer och robotar kan bidra till att stöda barnens lärande och underlätta personalens arbete. Rent konkret kan det innebära att roboten interagerar med barnen i form av en sångstund eller hjälper till med rutinuppgifter och därmed frigör personalen för mer fokus på barnen.

– Forskningen syftar inte till att ersätta mänskliga kontakter och växelverkan på daghemmen, utan tvärtom till att stöda kommunikationen och lärandet på ett etiskt och hållbart sätt, samt ge barnen jämlika förutsättningar att komma i kontakt med ny teknologi och därigenom skapa en god grund för lärandet, säger Henrika Franck, akademichef för Arcadas akademi för masterutbildning och forskning.

Betydelsefulla understöd möjliggör forskningsprojektet

Projektet möjliggörs tack vare två betydande bidrag från Undervisnings- och kulturministeriet om 500 000 euro och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne om 125 000 euro. Det första steget är att förstå hur digitala lösningar kan stöda vardagen inom småbarnspedagogiken och sedan att utveckla lösningarna. Till följande ska lösningarna testas i praktiken, vilket sker genom ett pilotsamarbete med stiftelsen Bensow.

– Det blir spännande och intressant att se hur interaktionen mellan barn och robotar kan komplettera och stöda vår verksamhet. Vi ser projektet som en ny form av lärmiljö där språkligt stöd, problemlösning, tankeexperiment och utökad digital kompetens kan aktualiseras, säger Andréa Sjöström, vd för Stiftelsen Bensows daghem Lyan.

Donationen från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne möjliggör i sin tur infrastrukturen för projektet, det vill säga två humanoida robotar som är avsedda för forskning i barn-robotinteraktion. Robotarna blir centrala i både forskningen och den kommande undervisningen. Stiftelsen är särskilt intresserad av hur socionomer ser på de etiska frågorna i interaktionen mellan robotar och barn.

– Genom bidraget till Arcada vill vi stödja socionomstudenters möjlighet att komma i kontakt med och även påverka teknikutvecklingen. Blivande professionella inom småbarnspedagogiken kan komma på helt nya infallsvinklar i hur robotar kan användas inom branschen och det ska bli spännande att följa med utvecklingen, säger Birgitta Forsström, vd för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Tvärvetenskap för den finlandssvenska kontexten

Liksom på Arcada är forskningen kring robotik och människa stor internationellt sett, samtidigt som det nationella fotfästet behöver bli starkare. För att driva den nationella utvecklingen framåt blir den finlandssvenska kontextens språkliga och kulturella särart central i detta tvärvetenskapliga samarbete.

– Som svenskspråkig bildningsaktör med ansvar för att utbilda socionomer med behörighet att arbeta inom småbarnspedagogik och IT-ingenjörer med specialkunnande inom robotik har vi nu en unik möjlighet att bidra till den nationella kunskapen kring AI. Det tvärvetenskapliga samarbetet möjliggör en dialog mellan utvecklarna, barnen och småbarnspedagogikens personal och på så vis bidrar vi till AI-forskningen i synnerhet inom den finlandssvenska kontexten, menar Franck.

Läs mer:

I december beviljades Arcada 500 000 euro av UKM för att fortsätta utvecklingen av pålitlig AI

”Nu är det samling, barn!" ropar roboten – Arcada inleder forskning i barns interaktion med robotar

Det är över tio år sedan Arcada inledde forskning inom AI (artificiell intelligens) och banade väg på området med bland annat masterutbildningen Big Data Analytics. Under de senaste åren har Arcada ytterligare skärpt sitt fokus inom Al-forskning genom att specifikt fokusera på etiska frågor relaterade till nya teknologier och på interaktion mellan människor och robotar.

Kategori: Artificiell intelligens