Arcada 25 years

Framtiden blir sällan som man tänkt sig. Den blir ofta bättre.

Världen i dag är ombytlig, oviss och komplex. Vetenskap och teknologi utgör inte ensamma svaret på de stora samhälleliga utmaningar vi står inför. Det krävs en mänsklig drivkraft som översätter dem till effektiva och långsiktiga lösningar. Smarta innovationer som testas och flexibelt justeras för att klara snabba förändringar. Arcada har redan i ett kvartssekel utvecklat kompetenser för samhällets behov och utbildat experter för framtiden. Vi skapar konkret kunskap i en abstrakt värld.

Jubileum

Vi uppmärksammar Arcadas 25-årsjubileum med att inleda en medelinsamlingskampanj. Syftet med kampanjen är att samla in medel för att stöda införskaffningen av digitala lösningar som skapar innovativa, inkluderande och inspirerande inlärnings- och forskningsmiljöer på högskolan.

Samhällsroll

Vi utbildar framtidens experter inom hälsa- och välfärd, vård, ekonomi- och affärsanalys, energi- och materialteknologi samt kultur och media. Genom våra utbildningar och samhällsrelevanta forskning säkerställer vi att det både nu och i framtiden erbjuds högklassiga tjänster också på svenska i Finland.

Insamling

För att vi också i framtiden ska kunna erbjuda högklassiga utbildningar och bedriva samhällsrelevant forskning behövs konkurrenskraftiga och attraktiva inlärnings- och forskningsmiljöer som stöder vårt samhällsuppdrag.

Varför understöda Arcada?

Genom att donera blir du en del av Arcadas långsiktiga och målmedvetna arbete för en hållbar framtid och stöder tvåspråkighet och mångfald i samhället. Vi vill utvecklas med vår tid – och lite före.

  • Arcada är en av landets främsta högskolor. Vi erbjuder utbildning av hög kvalitet och bedriver samhällsrelevant forskning med betydande genomslag.
  • Våra alumner är eftertraktade och konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. De har färdigheten att kombinera teori och praktik samt skapar värdefulla nätverk redan under studietiden.
  • Tack vare vår storlek är vi snabbfotade och kan flexibelt anpassa oss till samhällets och arbetslivets ständiga förändringar.
  • Vi bär ett nationellt ansvar för utbildning på svenska på samhällsbärande områden såsom ergoterapi samt film och media. Vi erbjuder utbildning på svenska inom företagsekonomi, teknik, vård, hälsa och välfärd, kultur och media.

Under medelinsamlingskampanjen inbjuder vi stiftelser, företag och dig som privatperson att bidra till en bättre framtid. Bidra till tidsenliga inlärnings- och forskningsmiljöer på Arcada som möjliggör smarta och hållbara lösningar för framtiden.

Kampanjens målgrupper är:

  1. Stiftelser
  2. Företag
  3. Privatpersoner

Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla sr
Alexander Bargum
Alexander Ehrnrooth
Annika Stadius
Anu Nyberg
Birgitta Langenskiöld
Carina Kiukas
Carl-Johan Rosenbröijer
Ceti Hasselman
Fredrik Gräsbeck
Hanna Donner
Héléne och Walter Grönqvists Stiftelse sr
Helsingestiftelsen sr
Henrika Franck
Johanna Modig-Gräsbeck
Jonas Sjögård
Jonas Tana
Jörgen Wiik
Maj-Len Törnqvist
Marcus Rantala
Maria von Bonsdorff-Hermunen
Maria Ollonqvist
Mats Wägar
Mia Ingman
Mia-Maja Wägar
Mikael Karmano
Mikael Wacklin
Mona Forsskåhl
Otto A. Malms donationsfond sr
Peter Sjöholm
Petri Nousiainen
Sandra Ahtola
Stiftelsen Tre Smeder sr
Tom Lindström
William Thurings stiftelse sr

Våra donationsändamål

Stöd framtida hälsoteknologiska lösningar

Sjuksköterska och äldre patient

Hälsoteknologi är en del av framtidens social- och hälsovård, och en förutsättning för att samhället ska kunna upprätthålla hälsovårdssystemet. I Arcada Health Tech Hub skapar vi ett unikt svenskspråkigt kunskapscentrum i huvudstadsregionen med fokus på digitala lösningar för rehabilitering.

Stöd utvecklingen av digital vårdsimulering

Elev tränar ingrepp på simuleringsdocka

För att säkerställa att det erbjuds högklassig vård på svenska i Finland i framtiden behövs ett modernt simuleringscenter som möter arbetslivets och samhällets krav. Som en föregångare inom simuleringspedagogik står Arcada redo att anta utmaningen.

Stöd cirkulär produktion och processutveckling

Person som tittar på flera datorskärmar

För att kunna uppnå ett kolneutralt samhälle och bevara den biologiska mångfalden måste världen ta en ny riktning. Arcada behöver skapa en inlärnings- och forskningsmiljö där våra blivande ingenjörer lär sig utveckla och använda digitala lösningar – en förutsättning för att Finland ska lyckas med övergången till ett klimatsmart samhälle.

Stöd för människan, robotik och AI

Bild på person som arbetar med robotik och AI vid en datorskärm.

Ny teknologi förändrar i snabb takt hela vårt samhälle och påverkar flera av de dagliga varor och tjänster vi använder idag. På Arcada skapar vi ett kunskapscentrum där vi kan utveckla, testa och presentera framtidens digitala affärs- och servicelösningar för att göra dem trygga, tillgängliga och förståeliga för alla.

Stöd smarta och innovativa lärmiljöer

Lärare och elever tittar på grafer på stor digital skärm

Arcada skapar två nya innovativa och inspirerande lärmiljöer som stöder aktivt lärande, delaktighet och entreprenöriellt tänkande. Våra nya miljöer ger utrymme till nyfikenhet, kreativitet och samarbete för att ge studenterna bästa möjliga förutsättningar att klara sig i framtidens dynamiska arbetsliv.

Skatteavdrag

Privatpersoner har möjlighet att från sin nettoförvärvsinkomst avdra en penningdonation på minst 850 och högst 500 000 €. Skatteverkets information om avdrag för donationer för privatpersoner. (Extern länk)

Samfund har möjlighet att få avdrag på penningdonationer på minst 850 och högst 250 000 €. Skatteverkets information om avdrag för donationer för samfund. (Extern länk)

Penninginsamlingstillstånd

Penninginsamlingstillstånd i hela landet utom på Åland för perioden 20.02.202031.12.2022.

Tillståndsnummer RA/2020/168, beviljat 20.02.2020 av Polisstyrelsen.

Tillståndsinnehavare: Yrkeshögskolan Arcada Ab
Penninginsamlingen anordnas av Yrkeshögskolan Arcada Ab.

Medelinsamlingen

Medelinsamlingens syfte är att stöda Yrkeshögskolan Arcada Ab att sköta sina uppgifter enligt 4 § i yrkeshögskolelagen (932/2014). Medelinsamlingen är avsedd till att bygga inkluderande, innovativa och inspirerande inlärnings- och forskningsmiljöer på Yrkeshögskolan Arcada. Medelinsamlingen innehåller inte andra villkor som gäller dess syfte.

Övriga villkor

Donationen sker utan krav på motprestation. Donationen är inte förenad med några upplösande villkor eller med villkor som binder användningen av yrkeshögskolans andra medel. Yrkeshögskolan beslutar om användningen av donationen. All information som gäller donationerna (donatorns namn, belopp, ändamål) är enligt 21 § i yrkeshögskolelagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) offentlig.