Tiina Räisä

Överlärare i media och kultur

Telefonnummer:0294 282 847

Mina forskningsintressen kretsar kring den medierade kulturens föränderliga praktiker. I min avhandling analyserade jag den officiella, finlandssvenska lucian både ur ett diakront och synkront perspektiv och som ett exempel på ritualiserad kommunikation i en nyhetskontext och för att konstruera en distinkt kulturell gemenskap. Jag är intresserad av medialiseringsteorier och har undersökt förhållandet mellan två institutioner, universitetet och media och beskrivit hur etablerade gemenskaper såsom universitet utformar sin praktiker i enlighet med mediernas logik. Nyligen har jag forskat i medialiseringen av familjeinstitutionen såsom den konstrueras främst i WhatsApp och känslornas (emotion) centrala roll i en intim och digital miljö. Jag är intresserad av förändringen av läskulturer samt vilken roll boken och recensionsverksamheten får i en datafierad miljö såsom Instagram. Jag har en bakgrund som nyhetsjournalist och är intresserad av hur samspelet mellan medier och politik skapar förutsättningarna för demokratin. Under den senaste tiden har jag koordinerat ett internationellt och multidisciplinärt forskarnätverk Nordic network for research on epistemic injustice, digitalization and higher education som ska undersöka olika aspekter på kunskapsmässig orättvisa i en digital kontext och som en utmaning för den högre utbildningen.

Tiina Räisä