Jan-Erik Krusberg

Överlärare Emeritus

Jag jobbar som Arcadas strategidirektör, hör till högskolans ledningsgrupp och leder högskolans LMI team (Ledning med Information). Till mina uppgifter och till min roll hör att bistå rektor i utformningen och förverkligandet av högskolans strategi. Till LMI-teamets uppdrag hör att förse högskolans ledning och enheter med information och underlag för strategisk styrning och utveckling. Vi utnyttjar data som högskolans verksamhet genererar och sammanställer utgående från den informationen rapporter, analyser och rekommendationer för verksamhetsutveckling. Teamet följer även upp högskolans prestationer i jämförelse med andra högskolor, och samarbetar med externa intressenter för analys och insamling av data.

Jag är ekonomiedoktor från Hanken med nationalekonomi som huvudämne och finansiell ekonomi som biämne. Min doktorsavhandling 2001 handlade om prisdumpning i internationell handel och min licentiatavhandling före, det granskade minimilönernas effekt på efterfrågan på arbete inom Finlands tillverkningsindustri. Min akademiska kompetens är inom området konkurrensanalys och strategisk ledning av högskolor.

Jag har jobbat på Arcada sedan 1998 och verkat som prefekt, prorektor och utvecklingsdirektör och nu som strategidirektör. Till uppgifterna har också hört att utveckla högskolans kvalitetssystem och ansvara för genomförandet av alla de externa kvalitetsutvärderingarna/-auditeringarna Arcada genomgått som högskola. Har också verkat i flera bedömargrupper gällande kvalitetsutvärderingar i Sverige, senast i bedömargruppen för Högskolan Väst och före det Högskolan i Borås.