Icons for SDG goals

Arcada lyfter de globala målen i sin verksamhet

Publicerad: 03.09.2021 / Nyheter

Hållbara utbildningsprogram, samhällsmedveten forskning och ett klimatsmart campus ligger i fokus då FN:s globala mål för hållbar utveckling integreras i Arcadas verksamhet.

Som en del av högskolans arbete för hållbarhet och samhällsansvar kommer Agenda 2030 och de 17 globala målen att betonas i undervisning, forskning och på campus.

Under läsåret kommer alla högskolans utbildningar att kartläggas för att sedan kopplas ihop med egna mål som kan lyftas i undervisningen. Tanken är att synliggöra de olika målen och arbetet för att uppnå dem för studenterna både i samband med utbildningsbeskrivningar och i enskilda studieenheter.

Även forskningen kommer att sammankopplas med mål som stöds av de projekt som pågår på högskolan. Detta stärker Arcadas strategiska fokus inom forskningen, som är att skapa lösningar som är smarta och globalt relevanta.

Enskilda mål lyfts under läsåret

Som en del av kampanjen för hållbarhet knuten till de globala målen kommer gemensamma hållbarhetsgärningar att synliggöras både i högskolans kommunikation och på campus. Hållbarhetskampanjen pågår hela läsåret och olika mål förs fram då de är aktuella, t.ex. i samband med olika temaveckor. Som första mål lyfts 7: Hållbar energi och 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Agenda 2030 är ett globalt handlingsprogram för hållbar utveckling och integrerar de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Avsikten är att innan 2030 lyckas avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen.

Att verka för hållbar utveckling är ett strategiskt val för Arcada sedan början av 2000-talet. Alla yrkeshögskolor i Finland har förbundit sig till att arbeta för hållbar utveckling och ansvarsfullhet och att i all sin verksamhet beakta direkta och indirekta konsekvenser för det omgivande samhället. De finländska yrkeshögskolorna har godkänt ett gemensamt program som tar avstamp i målen för hållbar utveckling.  

#HållbarYH #KestävästiAMK #SustainableUAS

Lösningarna finns i samarbetet mellan människan och AI

Lösningarna finns i samarbetet mellan människan och AI

Dagens gästbloggare: Alumn Rick Aller, Tradenom 2010, vd 720 Degrees Det var ett dumt beslut, såhär i efterhand sett, att utveckla världens första analysverktyg för inneklimat som använder sig av artificiell intelligens.

Kategori: Blogg

Arcada startar gratis kurs för sökande till utbildningarna förstavårdare, fysioterapeut och kulturproducent

Student som skriver på laptop.

Inför vårens antagningsrunda får alla som planerar söka till fysioterapi, förstavård och kulturproducentskap stöd genom en online självstudiekurs. Alla intresserade kan anmäla sig till kursen redan fr.o.m. 16.1.2023. Sluttenten för kursen fungerar som urvalsprovets första del och alla som blir godkända får studiepoäng som räknas tillgodo inom ramen för examen. 

Kategori: Utbildning