Arcadas visselblåsarkanal

Arcada har i enlighet med visselblåsarlagen inrättat en rapporteringskanal genom vilken det är möjligt att i arbetsrelaterade sammanhang anmäla misstankar om missförhållanden vid Arcada. Lagstiftningen ger anmälaren skydd mot repressalier och ofördelaktig behandling.

Anmälningar kan göras av Arcadas nuvarande och tidigare arbetstagare, jobbsökande, praktikanter och övriga personer som i arbetsrelaterade sammanhang har eller haft en koppling till Arcada.

Genom visselblåsarkanalen kan man anmäla misstankar om brott, förseelser och missbruk vid Arcada inom följande områden:

 1. offentlig upphandling,
 2. finansiella tjänster, produkter och marknader,
 3. förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism,
 4. produktsäkerhet och produktöverensstämmelse,
 5. transportsäkerhet,
 6. miljöskydd,
 7. strål- och kärnsäkerhet,
 8. livsmedels- och fodersäkerhet samt djurs hälsa och välbefinnande,
 9. folkhälsa enligt artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
 10. konsumentskydd,
 11. skydd av privatlivet och personuppgifter och
 12. säkerhet i nätverks- och informationssystem.

I kanalen behandlas inte ärenden som gäller bland annat anställningsförhållanden, interna konflikter, arbetarskydd, forskningsetiska frågor, studier vid Arcada och allmän respons. Dessa ärenden har egna behandlingsprocesser och omfattas inte av visselblåsarlagen. Ärendena hänförs vidare inom Arcada i enlighet med respektive ärendes behandlingsprocess.

Anmälningar bör göras ärligt och i god tro. Att missbruka kanalen i syfte att skada eller avsiktligt göra falska anklagelser eller ge oriktig information kan leda till vidare åtgärder.

Anmälningar kan göras i eget namn eller anonymt. När anmälan görs i eget namn, meddelar Arcada anmälaren när ärendets behandling inleds och när den avslutats. Anmälaren kan ombes att svara på kompletterande frågor. Arcada kan dock inte alltid ge information om följderna för den eller de personer som utgör föremål för anmälan, till exempel arbetsrättsliga följder kan endast kommuniceras till parterna i arbetsförhållandet. Vid anonym anmälan informeras anmälaren inte separat om behandlingens faser och de åtgärder som vidtagits.

Arcadas visselblåsarkanal tillhandahålls av en extern leverantör. Anmälningarna behandlas vid Arcada av säkerhetschefen och juristen. Dessa personer har tystnadsplikt och skyldighet att skydda anmälarens identitet också då ärendets fortsatta behandling förutsätter att övriga personer involveras i utredningen.

Gör en anmälan via Arcadas visselblåsarkanal Extern länk.

Bekanta dig med visselblåsarlagen Extern länk.