Översikt över Arcadas kvalitetssystem

Arcadas kvalitetssystem utgör en integrerad del av högskolans ledningssystem. Kvalitetssystemet utvecklas kontinuerligt för att säkerställa kvaliteten i högskolans hela verksamhet och i samarbetet med det omgivande samhället.

Kvalitetssystemet vid Arcada byggs upp av målbeskrivningar, fastställda kvalitetsutvecklingsprocesser, dokumentationsformer och ansvarsfördelning samt mätare för att följa upp måluppfyllelse. Utvecklingsprocesserna är uppbyggda enligt PGSA-modellen (Planera, Göra, Studera, Agera).

Med stöd av kvalitetssystemet säkerställer Arcada att verksamheten når de uppställda målen och därigenom levererar den kvalitet som efterfrågas, internt och externt. Arcadas kvalitetssystem innebär att PGSA-modellen tillämpas på alla verksamhetsnivåer.

Systematisk kvalitetssäkring

Kvalitetsarbetet leds av rektor och följs upp av styrelsen mot bakgrund av yrkeshögskolelagen och förordningen om yrkeshögskolor, samt övriga relevanta styrdokument. Vi har en öppen kvalitetskultur där målet är att alla medarbetare och studenter ska känna sig delaktiga.

Både kvalitetsarbetet och verksamhetsstyrningen är cykliska och resultaten följs upp och reflekteras i de årliga verksamhets- och handlingsplanerna. Verksamhetsplaner och målsättningar baseras på högskolans strategi.