Grön omställning för småföretag – en nödvändig resa

Publicerad: 04.12.2023 / Blogg

Då människan berörs av stora och svåra samhälleliga kriser så som t.ex. den globala uppvärmningen, är det vanligt att vi känner oss utom kontroll. Vi blir mer och mer medvetna om komplexiteten och behovet att främja och arbeta med hållbarhet. Men var börjar man? Hur hjälper lilla jag till? Spelar det över huvud taget någon roll vad jag gör då det finns massvis av större bovar?

På väg mot klimatneutralitet: Utmaningar och möjligheter för SME:s i Finland

Finland har ett ambitiöst mål att bli koldioxidneutrala och det första fossilfria välfärdssamhället senast år 2035. För att minska utsläppen av växthusgaser och uppnå klimatneutralitet krävs en systematisk förändring som påverkar alla sektorer av samhället. Många (och oftast stora) företag har redan banat iväg för målet om en grönare framtid. Allt fler investerar i hållbara teknologier och skaffar sig de färdigheter och kunskaper som krävs för att omvandla sina verksamheter för att bli mer hållbara och konkurrenskraftiga. Mikro-, små- och medelstora företag utgör dock gruppen som ofta halkar efter p.g.a. små eller inga resursers alls att inleda en grön omställning.

Inom EU står mikro-, små- och medelstora företag för cirka 60 % av alla växthusgasutsläpp från företag. Enligt Statistikcentralen var omkring 562 000 företag verksamma i Finland år 2021. Av dessa sysselsatte 93 % mindre än 10 människor. Med andra ord finns en stor potential för över en halv miljon finländska företag att ge sig in i omställningen och bli mer hållbara. Eftersom SME:er ofta verkar på nischmarknader innebär det att de behöver unikt stöd för att skapa sina egna, unika omställningsvägar och kan endast i begränsad omfattning förlita sig på bästa praxis som etablerats av företag på andra marknader. Detta stöd behöver ytterligare anpassas till begränsade resurser (både finansiella och mänskliga) vilket utgör stora utmaningar för möjligheten att ställa om.

Med tanke på brådskan att minska utsläpp och nå målet om klimatneutralitet så snabbt som möjligt är det viktigt att stödja SME:erna i processen. Tyvärr är de flesta stöden idag ofta avgiftsbelagda vilket lyfter högskolornas roll att bidra med kostnadsfria åtgärder, utformade av specialister som stöder både forskning och utvecklar samarbetet mellan läroanstalter och näringslivet.

Om projektet

REACT-projektet på Arcada har under året 2023 haft som mål att utveckla mikro-, små- och medelstora företags kompetens inom grön omställning genom att erbjuda mikrokurser, arrangera olika typer av workshoppar och evenemang samt etablera ett nära samarbete med handelskammare och regionala företagarorganisationer. På nationell nivå har 22 högskolor runt om i Finland deltagit projektet där alla utifrån skolans egna specialområden bidragit med innehåll för studier och yrkesmässig utveckling inom teman som digitalisering, förändringsförmåga och grön omställning.

Projektet Företagens gröna omställning, förändringsförmåga och digitalisering (REACT, Södra Finland) finansierades av Europeiska socialfonden REACT-EU som en del av åtgärderna vilka vidtogs med anledning av coronapandemin. Innehållet som utvecklades i projektet hade ytterligare gemensamt att öka företagens förmåga att anpassa sig till och dra nytta av förändringar i affärsmiljön. Läs mer om projektet på den nationella hemsidan Extern länk.

Varför ta sig an hållbarhetsarbetet?

Hållbarhetsarbete sett från tre olika perspektiv.

Efterfrågan

Efterfrågan för mer hållbara och ansvarsfulla produkter och tjänster blir allt högre både då det kommer till konsumenter men även vad gäller officiella och privata upphandlingar, investeringar och stödkapital. Den allmänna medvetenheten ökar hela tiden och människans individuella ansvarskänsla blir starkare. Ytterligare vill konsumenterna att varumärkenas värderingar stämmer överens med deras egna.

Cirkulär ekonomi

Allt fler företag inser vikten och fördelarna med cirkulära affärsmodeller. Ett fenomen som under de senaste åren har vuxit till en betydande, lönsam och utbredd verksamhet. För att övergå till en cirkulär ekonomi är det nödvändigt att omvärdera och omforma traditionella affärsmodeller. I en cirkulär affärsmodell fokuserar företaget att minska avfall och maximera användningen av resurser genom att använda olika strategiska val, som grundar sig till återanvändning, återvinning och delning. Idén går ut på att stärka befintliga partnerskap, särskilt i av sin egen leveranskedja för att skapa nya samarbeten i slutet av andra företags värdekedja och helt enkelt sluta kretsloppet. Genom omvärdering och omformning sin affärsmodell från linjärt till cirkulär finns många fördelar för mikro- och småföretagare. Förutom att företag kommer att jobba med långsiktig hållbarhet och får en differentiering på marknaden, kommer företag få fördelar av kostnadsbesparingar, effektiv resursanvändning och möjlighet för att ansluta sig till cirkulära nätverk och samarbeta med andra (Lewandowski 2016).

Ekosystem

Klimatförändringen visar tydligt vikten av relationer och beroenden i affärsvärlden. Tillsammans kan företag identifiera utmaningar snabbare och bygga mer effektiva lösningar för att bromsa klimatförändringarna. Påverkan från av ett enskilt företag minskar eftersom de sällan sällan kan leverera en hållbar lösning på egen hand. Genom att bredda sitt tänkande och utnyttja företagspartnerskap för att främja hållbara innovationer finns potential att faktiskt skapa förändring, genom:

• Lagstiftning

• Nationella och regionala mål

• Kundefterfrågan

• Privata och offentliga upphandlingar

• Investeringar, stöd- och riskkapital

• Förbereda den egna värdekedjan

• Egna investeringar t.ex. energi- och materialeffektivitet

• Högre pris för produkt och service

• Konkurrenskraft

• Nya kundgrupper

• Bli en attraktivare arbetsgivare

• Att göra rätt

Hur arbeta med hållbarhet i företag?

Teamet på Arcada valde utgångspunkten att arbeta strategiskt med hållbarhet i företag. Innehållet som utvecklades under året baserade sig med andra ord på ramverket FSSD (Framework for Strategic Sustainable Development). Metoden är en av de mest välbeprövade inom hållbarhetsområdet och utmärker sig genom att erbjuda både övergripande systemförståelse och konkreta verktyg och tillvägagångssätt (Broman and Robert 2017).

För att uppnå en hållbar långsiktig systematisk förändring krävs ytterligare utveckling av affärs- och samarbetsmodeller genom nära samarbete, ökad kunskap och konkreta åtgärder. Med hjälp av innehållet som producerades erbjöds kunskap där företagen steg för steg kunde göra sin affärsmodell, service eller produkt hållbar. Arcada valde till skillnad från de andra högskolorna som deltog i projektet att satsa på en process där ett längre samarbete med de deltagande företagen prioriterades för att mer genomförligt kunna erbjuda stöd inom grön omställning och bygga upp en relation och ett nätverk. Vidare ansåg projektgruppen på Arcada att det är viktigt att erbjuda företagen en grund för ett mer långsiktigt stöd istället för endast kortare workshoppar och inspirationsföreläsningar för att bidra med faktisk kompetensutveckling, därför satsades mycket resurser på kommunikation och samarbete.

Även om små företag står för en betydande del av Finlands CO2-utsläpp, har de väldigt få, om några, möjligheter, verktyg, kunskap eller kapacitet att göra förändringarna själva. Under projektet testades därför modellen där studenter hjälper företag att ta fram en vägkarta och analysera företagets möjligheter för hållbar förändring. Denna erfarenhet var positiv både från studenternas och företagets sida och erfarenheten leder vidare till nya möjliga utvecklingsvägar kring utbildning och företagssamarbete.

Utmaningar och lärdomar

Under projektet kom man fram till flera slutsatser. Målbilden för den gröna omställningen för mikro-, små- och medelstora företag är komplex och ställvis även oklar. Det är ändå tydligt att företagen ser affärsnytta med sitt hållbarhetsarbete, där stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet i kombination med ökade krav från kunder och samhälle är de främsta anledningarna till företagens hållbara utveckling. Brist på kunskap och ekonomiska resurser är ett verkligt problem. Insatser för att stötta den gröna omställningen behöver alltså skalas upp. I det här fallet besitter högskolorna både specialister, coacher och studenter inom temat som kan spela en viktig roll som stödresurs för företag vad gäller nya idéer och kompetens. Det har också visat sig att marknadsföring av och information om projektaktiviteterna är en viktig förutsättning. Företag som ännu inte har påbörjat den gröna omställningen är svåra att komma åt och de nås främst i sina hemmanätverk vilket är speciellt resurskrävande.

Avslutning

Hållbarhetskompetens är något som i framtiden bara kommer bli viktigare och viktigare. Högskolorna har en enorm potential att utbilda framtida yrkesverksamma som har kunskap om och engagemang i hållbarhetsfrågor. Görs detta tillräckligt idag? Det handlar också om att framtidssäkra utbildningarna genom att integrera hållbarhet för att ge studenterna färdigheter och kunskaper som är relevanta och efterfrågade på arbetsmarknaden.

Text: Felicia Söderlund, Erica Scott och Paula Linderbäck

Referenser

Broman, G. och Robert, K-H. A framework for strategic sustainable development. Journal of Cleaner production. (2017) Vol 140, part 1, Pages 17–31

Lewandowski, M. Designing the Business Models for Circular Economu- Towards the Conceptual Framework. Sustainability (2016) 8(1), 43.