Samskapande av samhällsrelevanta lösningar för hållbar framtid 

En mångfald av samverkan

En strid ström av kunskap och idéer strömmar kontinuerligt ut och in ur högskolan Arcada. Vårt strategiska val att prioritera vår relation med det omgivande samhället resulterar i verklighetsförankrade utbildningar, att vi erbjuder den senaste expertisen inom samtliga våra verksamhetsområden, att vår forskning nyttiggörs och att högskolans kunnande och kompetenser kommer omvärlden och samhället till nytta. Vi söker ständigt efter nya sätt att samverka med olika aktörer i samhället.

Arcada som högskola präglas av framsynthet, lyhördhet och öppenhet. Utgångspunkten för vår samverkan, oavsett om den sker på ett regionalt, nordiskt eller internationellt plan, är att vi inte bara är reaktiva och svarar på samhällsutvecklingen. En viktig del av vårt uppdrag är att även driva den.

Genom t.ex. samarbetsnätverk, samverkan inom forskning, utveckling och innovation, konferenser och studentprojekt skapas många olika mötesplatser för dialog och erfarenhetsutbyte mellan lärare, forskare, studenter, arbetslivs- och samhällsrepresentanter. Vi är aktiva i samhällsdebatten och genom moderna kommunikationskanaler gör vi vår röst hörd och verkar för en hållbar samhällsutveckling.

I samklang med arbetslivet

Många arbetsgivare har insett nyttan i att bygga långsiktiga relationer med våra utbildningar. Högskolans experter bidrar med värdefullt kunnande och studenterna ger företagen ett kreativt tillskott – och får i gengäld chansen att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken genom t.ex. praktik-, kurs- och traineesamarbeten.

Samverkan tar många former. Utöver sedvanliga gästföreläsningar, studiebesök och examensarbeten finns otaliga exempel på hur Arcada och arbetslivet möts under nya och kreativa former – såväl på utbildnings-, utvecklings- som strategiskt nivå.

Att arbeta med verklighetsbaserade fallbeskrivningar och projekt är till ömsesidig nytta för såväl Arcadas studenter som för de deltagande företagen. Resultatet är samproducerad kunskap och att viktiga kontakter knyts inför framtiden.

Alumner som vägvisare i arbetslivet

Alumnerna är en betydelsefull, synlig och bestående länk mellan högskolan och samhälls- och näringslivet. Den växande skaran engagerade alumner verkar inom alla yrkeshögskolans branscher.

Inom Arcadas alumnverksamhet erbjuds våra före detta studenter möjlighet att nätverka sinsemellan i form av alumnträffar, men de fyller framför allt en viktig funktion som arbetslivsrepresentanter i högskolans verksamhet. Alumnerna känner såväl sin högskola som sin arbetsgivare och ger Arcadas studenter möjlighet att knyta viktiga kontakter för framtiden. Kontaktytorna är många. Alumner bjuder in studenter till sina arbetsplatser, delar med sig av sin expertis under gästföreläsningar eller ger konkreta projektuppdrag inom kurser.

Bekanta dig med Arcadas alumnnätverk

Akademisk samverkan

Arcadas akademiska samarbeten hjälper till att sprida högskolans kunskaper till omvärlden, nyttiggör forskningen och stimulerar till nya idéer och kunskap.

På regional nivå verkar Arcada t.ex. inom Helsingforsalliansen – en samordningsorganisation för högskolesamarbete på svenska i huvudstadsregionen. Samarbetet bidrar till att erbjuda ett brett studieutbud på svenska, en attraktiv svensk studiemiljö i huvudstadsregionen och olika former av undervisningssamarbeten mellan högskolorna. I Helsingforsalliansen ingår Arcada, Helsingfors universitet (inklusive Social- och kommunalhögskolan), Hanken och Aalto-universitetet. Tillsammans arbetar Helsingforsalliansen bland annat genom webbplatsen www.studeraihelsingfors.fi.

Arcada och Yrkeshögskolan Diak har ett nära utbildnings- och forskningssamarbete inom social- och hälsovårdsområdet. Arcada och Diak har varit grannar sedan 2016 och samarbetar för att finna synergieffekter för bättre kvalitet i utbildning och forskning samt ökad genomslagskraft. Arcada och Diak använder sig av varandras laboratoriemiljöer, främst inom vårdsektorn. På sikt övervägs bl.a. samarbete gällande gemensamt kursutbud.

På ett nationellt plan samarbetar Arcada aktivt med yrkeshögskolor och universitet inom utbildning och forskning. Högskolan arbetar för högskolornas gemensamma utveckling inom ramen för samarbetsnätverket Arene rf.

Arcada fortsätter även att skapa utbildnings- och forskningssamarbeten med nordiska akademiska partners inom samtliga högskolans verksamhetsområden. Högskolan Arcada och Högskolan på Åland påbörjade 2013 ett strategiskt samarbete i syfte att stärka högskolornas roll på den nordiska högskolemarknaden. Samarbetet fokuserar på utveckling av utbildningar och samarbetsformer för student- och personalutbyten samt på utbyte av information och material.

Globalt samarbetar Arcada med över 90 partneruniversitet och -högskolor världen över, varav 68 partnerinstitutioner inom ramarna för Erasmusnätverket. Inom Nordiska ministerrådets Nordplus-samarbete, som involverar högskolor och universitet från samtliga nordiska och baltiska länder, ordnas varje år gemensamma temaveckor med föreläsningar, workshops och en rad gästföreläsningar.