Fem institutioner

Arcada erbjuder professionsinriktad högskoleutbildning och idkar forsknings- och utvecklingsverksamhet för att trygga tillgången på svenskspråkig arbetskraft och bidra till en levande tvåspråkighet. Forsknings- och utvecklingsverksamheten är en integrerad del av utbildningen och fokuserad på strategiskt valda profilområden, där forskning och utveckling sker i överlärarledda lärarteam. Forskning och utveckling bedrivs i nätverk med forskningsinstitut och andra högskolor och universitet nationellt och internationellt.

Arcadas akademiska verksamhet är organiserad i fem institutioner: 

Varje institution leds av en prefekt.  Forskningsverksamheten inom respektive institution leds av prefekten. Prefekterna är medlemmar i Arcadas ledningsgrupp.