Till ekonomienhetens uppgifter hör att:

  • handha ekonomisk styrning och uppföljning på Arcada
  • sköta den löpande ekonomiförvaltningen
  • ansvara för budgeteringen av Arcadas verksamhet
  • ansvara för Arcadas inventarier.

Ekonomienheten leds av ekonomidirektören, som är medlem i ledningsgruppen.

Ekonomidirektör Tom Lindström
Tfn 0207 699 614
tom.lindstrom[at]arcada.fi