Styrelsen för Yrkeshögskolan Arcada Ab sörjer för högskolans förvaltning och för att verksamheten är ändamålsenligt organiserad. Den ansvarar för att tillsynen över högskolans bokföring är ordnad på tillbörligt sätt. Styrelsen ansvarar för och övervakar högskolans förmögenhetsförvaltning.

Till styrelsens uppgifter hör bl.a. att styra och övervaka högskolans operativa ledning, utse och avskeda rektor (verkställande direktören), godkänna och övervaka genomförandet av högskolans strategi, godkänna principerna för riskhantering och säkerställa ledningssystemet. Styrelsen sammankallar bolagsstämman och framställer beslutsförslag, som ska vara förenliga med yrkeshögskole- och aktiebolagslagen samt bolagsordningen.

Styrelsen iakttar i sin verksamhet gällande lagstiftning, bolagsordningen, högskolans instruktion samt den finska koden för bolagsstyrning (Corporate Governance -reglerna).

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder i regel 6-7 gånger per år. Styrelsen är beslutsför då fler än hälften av medlemmarna är närvarande.

Högskolans rektor/verkställande direktör föredrar för styrelsen de ärenden som styrelsen handlägger. Högskolans chefsjurist fungerar som styrelsens sekreterare.

Val av styrelsemedlemmar

Högskolans styrelse består av minst sju och högst nio ledamöter. Två av ledamöterna utses av högskolesamfundet, så att en utses bland personalen och en bland studenterna.

Arvoden

Styrelsemedlemmarnas arvoden fastställs av bolagsstämman. Uppgifter om utbetalda arvoden till styrelsemedlemmarna framgår av Yrkeshögskolan Arcada Ab:s bokslut.

Styrelsen

Styrelsen består av:

  • Marcus Rantala, styrelseordförande (företagare)
  • Alexander Bargum (VD)
  • Anna Bertills (VD)
  • Ira Jeglinsky-Kankainen (Överlärare)
  • Johan Johansson (Direktör)
  • Kristina Lindström (Professor)
  • Oscar Mansén (Student)
  • Per Nilsson (Rektor)
  • Sebastian Nyström (Strategidirektör)

Rektor Mona Forsskåhl föredrar för styrelsen de ärenden som styrelsen handlägger och förvaltnings- och personaldirektör Susanne Homén-Lindberg fungerar som styrelsens sekreterare.