Omprövningsnämnden

Arcadas omprövningsnämnd behandlar ärenden som gäller omprövning av antagningsbeslut, beslut om förlust av studierätt och bedömning av studieprestationer och tillgodoräknande av studier eller kunskaper.

Omprövningsnämnden består av en ordförande, tre övriga personalmedlemmar och en studentmedlem. Varje medlem har en personlig suppleant.

Ordföranden och ordförandens suppleant ska vara överlärare eller lektor. De övriga personalmedlemmarna ska vara lärare.

Ordföranden, medlemmarna samt deras personliga suppleanter förordnas av Yrkeshögskolans styrelse för en mandatperiod på två år.

Omprövningsnämndens sammansättning 2018–2019

Lektor Maria Bäck (ordförande) 
Suppleant: Lektor Robert Nordström

Överlärare Niklas Eriksson
Suppleant: Lektor Linda Puukko 

Lektor Ingmar Sigfrids
Suppleant: Lektor Denice Haldin

Lektor Jari Savolainen
Suppleant: Lektor Pernilla Stenbäck 

Lektor Rene Herrmann
Suppleant: Lektor Kim Rancken  

Studerande Niklas Forsman 
Suppleant: Jacob Dahlberg 

Som föredragande för omprövningsnämnden fungerar jurist Anna Härmä.

Samarbetsdelegationen

Arcadas samarbetsdelegation fungerar som ett samarbetsorgan mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. Samarbetsdelegationens uppgift är att medverka vid utvecklandet av verksamheten och arbetsförhållandena på Arcada.

Arbetsgivaren företräds av Arcadas rektor och/eller prorektor samt av förvaltnings- och personaldirektören, som fungerar som samarbetsdelegationens ordförande. Närvarorätt har även prefekterna.

Arbetstagarna representeras av företrädare för Arcadas två personalgrupper, den undervisande personalen och den administrativa personalen. Den undervisande personalen företräds av förtroendemän och/eller samarbetsombud. Närvarorätt har även arbetarskyddsfullmäktige.

Samarbetsdelegationens medlemmar:

Ordförande: Förvaltnings- och personaldirektör Susanne Homén-Lindberg

Arbetsgivarens representanter:
Mona Forsskåhl, rektor
Camilla Wikström-Grotell, prorektor, prefekt
Mikael Paronen, prefekt
Annika Stadius, studie- och personalchef

Arbetstagarrepresentanter:
Kim Rancken, huvudförtroendeman
Jan Nyberg, förtroendeman
Pernilla Stenbäck, förtroendeman
Stig Blomqvist, förtroendeombud
Maria Forss, arbetarskyddsfullmäktig

Övriga:
Anna Härmä, chefsjurist (protokollförare)

 

Arbetarskyddskommissionen

Arbetarskyddskommissionen handlägger frågor som gäller arbetarskydd och jämställdhet. 

Arbetarskyddskommissionens sammansättning 2018-2019:

Ordförande: Förvaltnings- och personaldirektör Susanne Homén-Lindberg

Arbetarskyddsfullmäktig Maria Bäck
Vice arbetarskyddsfullmäktig Erica Åkermarck
Jämställdhetsombud Christa Tigerstedt
Jämställdhetsombud Mirko Ahonen
HR-specialist Maria Höglund
Säkerhetschef David Sjöberg
Sakkunnig inom arbetarskydd Maria Forss

Representanter för företagshälsovården deltar vid behov i mötena

Arcadas plan för jämställdhet och likabehandling

Verksamheten vid Arcada utgår från jämställdhet mellan könen och strävan efter etnisk och social mångfald. Vi erkänner alla människors lika värde och vill verka för likabehandling, mot alla slag av diskriminering och främlingsfientlighet. Jämlikhet på Arcada innebär att skapa en god lärandemiljö och arbetsplats, där studenter och medarbetare känner meningsfullhet, glädje och gemenskap i arbetet och vill utveckla verksamheten och sig själva.

En organisation av Arcadas storlek är enligt lag skyldig att ha en jämställdhetsplan och planen bygger på Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (1986/609) och Diskrimineringslagen (2014/1325). Planen omfattar både personal och studenter på Arcada. Den ikraftvarande planen hittar du här.