Arcada strävar efter att kontinuerligt utveckla verksamheten för att vara en nationellt och internationellt attraktiv och konkurrenskraftig högskola. Detta görs genom att utveckla tillvägagångssätt och rutiner för att kontinuerligt bedöma utbildningens och forsknings- och -utvecklingsverksamhetens relevans, effekt och genomslagskraft.

PDCA-modellen

Arcadas ledningssystem grundar sig på PDCA-modellen eller Demingcykeln, vars syfte är att åstadkomma ett systematiskt förbättringsarbete genom fyra steg: Planera (Plan) – Implementera (Do) – Utvärdera (Check) – Förbättra (Act).

Kvalitetskultur

Arcadas kvalitetskultur bygger på resultatmedvetenhet, personligt ansvarstagande och öppet klimat/öppen dialog och växelverkan med omvärlden. Alla såväl studenter som medarbetare bidrar genom personligt ansvarstagande, gemensam aktivitet och en öppen kommunikation till att Arcada förverkligar sina målsättningar.

Den direkta kommunikationen mellan chefer, lärare, handledare, tutorer, forskare, studenter och administrativa medarbetare utgör en viktig ingrediens i Arcadas kvalitetskultur. De personliga kontaktytorna är av största vikt för att samla in information om studiernas innehåll och studiemiljö.

Studentmedverkan på alla relevanta beslutsnivåer i högskolan är avgörande för en god kvalitetskultur.

Utöver personliga kanaler samlas respons från studenterna via elektroniska feedbackssystem. Arcada är i ständig växelverkan med alumni, arbetsliv, samarbetshögskolor och övriga intressegrupper/samhällsaktörer.

Vem ansvarar för kvaliteten på Arcada?

Varje medarbetare ansvarar själv för kvaliteten i sin verksamhet. Studenterna kan påverka kvaliteten i Arcadas verksamhet via engagemang i Arcadas centrala beslutande organ, arbets- och expertgrupper. Studenterna medverkar i Arcadas styrelse, kvalitetsråd och olika nämnder och arbetsgrupper.

Uppföljning och utvärdering

Kvaliteten i verksamheten följs upp genom årliga kvalitetsrapporter och vid interna resultatdiskussioner med institutioner och enheter. Ledningsgruppen följer upp med jämna mellanrum hur verksamheten framskrider och hur högskolans utvecklingsåtgärder förverkligas.

Institutionernas kvalitetsråd utvecklar och följer kontinuerligt upp kvaliteten i utbildningen och ansvarar för att studentåterkopplingen fungerar och att informationen/data används för att förbättra kvaliteten.

Högskolans styrelse följer regelbundet upp hur verksamheten utvecklas i enlighet med högskolans strategi och hur verksamheten anpassas till förändringar i verksamhetsomgivningen

Vid kvalitetsbedömningen granskas ändamålsenligheten i förfaringssätt, processer och system i förhållande till målsättningar eller syften.

Auditeringar av kvalitetsledningssystem handlar om att verifiera systematiken i kvalitetsarbetet och att hela organisationen handlar i enlighet med de valda förfaringssätten. Kvalitetsledningssystemet omfattar all verksamhet. Den auditeringsmodell som det nationella centret för utbildningsutvärdering (NUC) följer grundar sig på de europeiska principerna (ENQA) och rekommendationerna för kvalitetssäkring i universitet och högskolor.

Kvalitetssäkringen i Arcada utgår från dessa riktlinjer och rekommendationer, vilket innebär regelbundet återkommande granskningar av både examens- och icke examensinriktade utbildningar med en metodik som bygger på självutvärdering och extern bedömning av expertgrupp i vilken studenter, sakkunniga och internationella bedömare medverkar.

Arcada auditerades senast 2011 av Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH). Rapporten hittas här.

Ge oss respons!

På Arcada uppskattar vi och uppmuntrar vi till en direkt dialog i syfte att utveckla vår verksamhet och förbättra vår kvalitet i allt det vi gör. Vi är tacksamma för all respons.

Fyll i responsblanketten!

Vill du veta mer om Arcadas kvalitetsledningssystem och -kultur? Kontakta: