Arcada har ett kvalitetsråd som är gemensamt för hela högskolan. Kvalitetsrådets uppdrag är att säkerställa att verksamheten i högskolan på alla nivåer håller en hög och jämn kvalitet. Kvalitetsrådet utvecklar högskolans kvalitetssystem där kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling är integrerade delar i en ständigt pågående förbättringscykel.

Kvalitetsrådet består av tio till tolv personer med bred förankring i organisationen. Alla institutioner är representerade, liksom även studieservice. En representant för de övriga enheterna, en till två studentrepresentanter samt två externa personer hör också till rådet.

Kvalitetsrådet utses av rektor för en treårig mandatperiod. Studentrepresentanterna utses för ett till två år åt gången.

Kvalitetsrådets sammansättning:

Camilla Wikström-Grotell, ordförande
Överlärare Niklas Eriksson (EA)
Lektor Rene Herrmann (EM) 
Överlärare Ira Jeglinsky (HV) 
Amanuens Monica Löv (KM) 
Lektor Annika Skogster (Vård) 
Internationell studentrekryteringskoordinator Sandra Slotte (Studieservice) 
Lektor Minna Lehtola (Övriga enheter) 

Externa medlemmar:

Socialrådet Stefan Mutanen 
Utbildningsplanerare Susanna Taimitarha 

Studentrepresentanter:

Kevin Salwathura, ordinarie medlem 
Ronja Forsström, ordinarie medlem 
Rickard Rosbäck, suppleant 
Axel Lehtinen, suppleant