Avsikten med den interna kontrollen är säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv i syfte att nå uppställda mål, att bolaget följer lagar, förordningar och interna regelverk och att informationen som Arcada publicerar är tillförlitlig och korrekt. Till den interna kontrollen hör också riskbedömning och -hantering.

Styrelsen för Yrkeshögskolan Arcada Ab ansvarar för den interna kontrollen.