Yrkeshögskolan Arcada upprätthålls av Yrkeshögskolan Arcada Ab på basis av den koncession som statsrådet beviljat. Yrkeshögskolan Arcada Ab är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Arcada.

De allmänna ramarna för Arcadas verksamhet definieras i Arcadas instruktion. Arcadas verksamhet regleras också av:

  • gällande yrkeshögskole- och aktiebolagslagstiftning 
  • Arcadas verksamhetstillstånd (koncessionen)
  • anvisningar från undervisnings- och kulturministeriet
  • Yrkeshögskolan Arcada Ab:s bolagsordning samt Arcadas interna styrande dokument
  • Arcadas strategi och verksamhetsplan

Dessutom följer bolaget i tillämpliga delar den finska koden för bolagsstyrning, som administreras av Värdepappersmarknadsföreningen rf. Koden kan laddas på Värdepappermarknadsföreningens webbplats

Arcadas högsta förvaltning handhas av Yrkeshögskolan Arcada Ab:s styrelse och rektor.