Menu

Navigation

Hälsofrämjande – ett viktigt prioritetsområde på Arcada

Hälsofrämjande och hälsofrämjande ledarskap är områden på frammarsch. Arbetsmarknaden har allt mer insett värdet av duktiga arbetsgivare och arbetstagare som med brinnande energi och riktig arbetsglädje orkar arbeta fram till pensionsdagen. Här kan Arcada göra skillnad. På högskolan undervisas i ämnet på såväl bachelor- som masternivå och behandlas inom en rad samarbetsprojekt och initiativ inom forsknings- och innovationsverksamheten.

– Det är värdefullt och viktigt att människor håller ihop, orkar och vill, säger Överlärare, FD, Maria Forss, som är examensansvarig för Arcadas masterutbildning (HYH) inom hälsofrämjande. Det finns en blomstringsperiod för arbetshälsa just nu och man ser hur mycket man sparar på att hålla folk i arbete.

Maria, som är hälsovårdare i grunden, läste till sin magister i vårdvetenskap vid Åbo Akademi och där väcktes intresset för ledarskapsfrågor. Under hennes doktorstudier vid Hanken fortsatte hon att se på fortbildningens och kompetensutvecklingens betydelse för trivsel och arbetsgemenskap.

– När man talar i ekonomiska termer, det är då det börjar hända. När man ser vad en sjukfrånvaro i dag kostar i snitt. Tyvärr, vad gäller hela samhället, så fokuserar man på tok för mycket på just sjukdomen. Det är lätt att tro att om man räknar och ser sjukfrånvaron – då ser man hur hälsosam en arbetsplats eller samhället är. Det är fel ingång, och också ett för sent skede för att kunna göra skillnad.  Istället bör man se på frisknärvarostatistiken och försöka förstå vad som gör att folk mår bra – hitta de goda exemplen.

Ett arbete på tre nivåer

Världshälsoorganisationens definition av hälsopromotion från 1986 beskriver det som: ”den process som gör det möjligt för människor att öka kontrollen över, och förbättra sin hälsa och därmed leva ett aktivt och produktivt liv för att uppnå välbefinnande och livskvalitet.” Definitionen, som har fortsatt att utvecklas under tid, ligger som grund för arbetet på Arcada. Den kanske största utvecklingen som skett sedan det började talas om hälsopromotion redan på 70-talet är att fokus allt mer förskjutits från individuellt ansvar till ett mer kulturellt och strukturellt arbete med hälsa.

– De faktorer som påverkar hälsa kan delas in i tre olika nivåer – individ, grupp och miljö. På den första nivån finns det som individen själv starkt kan påverka – t.ex. hur vi sover och tar hand om oss, stress och övervikt. Nästa nivå handlar om grupprocesser och arbetshälsa som t.ex. hur vi arbetar och mår i våra team och arbetslag. Slutligen sista nivån handlar om strukturer, politiska beslut och värdediskussioner – hur värdefullt ens arbete upplevs i samhället har också det betydelse för hur vi sist och slutligen mår. 

Hälsofrämjande ledarskap

Maria är noga med att betona att även om det på Arcada är inom den Högre Yrkeshögskoleutbildningen inom Hälsofrämjande som det hälsofrämjande ledarskapet främst behandlas, så är det ett område som är aktuellt världen över och att alla arbetsplatser gagnas av att investera i förebyggande och hälsofrämjande arbete, oberoende av bransch.

– Alla studenter vid bachelorutbildningarna vid Arcadas institution för hälsa och välfärd får grundläggande kompetenser inom hälsofrämjande arbete. De som sedan läser till en master inom hälsofrämjande tar nästa steg och fördjupar sig i att förverkliga det här tankesättet. Delvis handlar om alla typer av hälsofrämjande verksamhet – inom arbetet med barn, äldre och ungdomar. Men fokus ligger på arbetshälsan hos den arbetsföra befolkningen.

Paradoxalt nog är en utgångspunkt för det hälsofrämjande ledarskapet att till viss mån tona ned vikten av ledarens betydelse och istället fästa vikten vid medarbetarnas egna potential.

– Den klassiska synen lever kvar i många branscher att ledaren är just ledare med stort ”L”. I ett modernt tankesätt handlar det om att se individen som kunnig, komplex och självstyrd. Ledarens roll handlar mer om att vara en ”möjliggörare” och coach. Det handlar om att förstå det hälsofrämjande arbetet och ge sitt team bästa möjliga förutsättningar för att må bra och i förlängningen prestera bra.

Ett samhälle i utveckling

Digitaliseringen sätter sina spår även inom social- och hälsovården och e-hälsa är ett aktuellt ämne inom hälsofrämjandet.

– E-hälsa är ett väldigt spännande område som kommer att förändra hälsovården på många sätt och som vi satsar mycket på för att förbereda våra studenter för framtiden. Förra sommaren byggde vi t.ex. upp ett breddstudiepaket som handlade om e-cities. I samarbete med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Terveyskylä testade studenterna olika e-tjänster, som t.ex. hälsotjänster, sport trackers och mood metrics. Det var väldigt lärorikt och processen visade tydligt hur alla tjänster, även virtuella, måste ta avstamp i ett behov hos individen och/eller hos samhället.

Att digitaliseringen även gett ”tid och rum” en ny innebörd skapar också nya förutsättningar för det hälsofrämjande arbetet.

– Arbetsmarknaden har mycket att lära vad gäller att hantera en vardag där människor arbetar helt på annan ort och vad det innebär för arbetshälsan. Vi lever i ett samhälle i konstant förändring och det innebär både utmaningar och att arbetet med hälsofrämjande fortsätter vara både värdefullt och inspirerande.

I januari lanserar Arcada en helt ny podcastserie på temat ledarskap. I serien intervjuar mediealumnen och företagaren Jeanette Harf sex stycken erfarna ledare som representerar olika branscher och sektorer, både företagare och anställda. I varje avsnitt kommer Jeanette att sammanfatta diskussionen tillsammans med överlärare Maria Forss.

Text och bild: Fredrik Gjerde