Menu

Navigation

Upplägg och innehåll

Utbildningen omfattar 90 sp och avläggs som deltidsstudier på 2-3 år. Examensstudierna går att genomföra vid sidan av förvärvsarbete. För att underlätta studiegången görs vid behov en personlig studieplan. Med hjälp av studieplanen kan dina studier byggas till en meningsfull helhet som stöder din personliga kompetensutveckling. Utbildningen består av ca 2 närstudiedagar per månad med nätbaserad kontakt däremellan. Arbetsformerna i utbildningen består av föreläsningar, workshoppar och seminarier. Vi stöder ett aktivt och självstyrt lärande, där du själv tar ansvar för din kompetensutveckling. I kunskaps- och kompetensutvecklingen möts utbildning, forskning och arbetsliv på ett naturligt sätt. För information om läroplan och kurser, se Arcadas studieguide Start.

Studiehelheter

Hälsofrämjande 30 sp

Studierna inleds med en fördjupning i teorier, begrepp och modeller inom hälsofrämjande och i WHO:s Ottawa Charter för hälsofrämjande. Under utbildningen granskas olika hälsofrämjande arenor såsom välfärdssamhället och arbetslivet. Granskningen fördjupas ytterligare genom studier av hälsoresurser på individ-, grupp- och samhällsnivå och av den vuxna människans hälsoresurser. Genom studier av och diskussioner om hälso- och välfärdsstrategier samt evaluering skapas en grund för hur man på olika nivåer kan planera och utvärdera hälsofrämjande program och projekt. Ett hälsofrämjande ledarskap är ett viktigt fördjupningsområde. Den röda tråden i utbildningen utgörs av det hälsofrämjande arbetets hörnstenar, dvs. delaktighet, jämlikhet, social rättvisa och empowerment. Till studiehelheten hör också en valfri kurs. 

Forskningsmetodik 15 sp

Denna studiehelhet förbereder dig för forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete inom ditt eget yrkesområde. Under studiehelheten får du färdigheter i att självständigt bedriva tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder. Du lär dig också vetenskaplig framställning och att öva argumentation.

Hållbart ledarskap 15 sp

Inom studiehelheten hållbart ledarskap har du möjlighet att granska och utveckla din egen ledarskapsprofil. En målsättning med studiehelheten är att bygga upp ledarskapskompetenser som stärker ett multiprofessionellt medarbetarskap i organisationer. Vi studerar också de specifika särdragen som kännetecknar administrativa och ekonomiska beslut inom idrott, social- och hälsovården, och hur olika strategiska beslut följs upp och utvärderas. Arbetsmetoder som främjar en mer hälsoekonomisk verksamhetslinje och bidrar till befolkningens välbefinnande diskuteras och utvecklas.

Masterarbete 30 sp

Masterarbetet inriktas på forsknings- och utvecklingsfrågor som är förankrade i specifika områden i arbetslivet. Masterarbetet ger dig möjlighet till fördjupning inom det egna intresseområdet. Du har även möjlighet att göra ditt masterarbete inom ett Arcada initierat projekt.

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo