Skip to main content

Kortkurs

Full av känslor

Öka ditt kunnande inom socioemotionell utveckling och stödjandet av den i småbarnspedagogiken

Den röda tråden i denna utbildning är ett sensitivt bemötande, emotionell tillgänglighet och en närvarande vuxen. 

Kursen, som består av fyra moduler, stöder deltagarnas kompetensutveckling på följande sätt:

Deltagarna

 • blir skickligare i att hjälpa barn identifiera och namnge sina känslor. Att stödja denna kompetensutveckling hos barn blir en del av den småbarnspedagogiska vardagen. 
 • får kunskap om mentalisering och kan utnyttja det i sitt arbete. 
 • utvecklas i att stödja barnens lek. 
 • får kunskap i ett delaktigt och aktivt sätt att reda ut konflikter.
 • får kunskap i att använda grupptheraplay i verksamheten.
 • får verktyg i att bygga en bra gruppanda och förebygga mobbning.
 • får kunskap i hur man via pedagogisk planering kan förebygga utmanande situationer i gruppen. 
 • blir bekanta med lågaffektivt bemötande och affektregleringsmodellen. 

Kursens fyra moduler är:

 • Känslor och reglering av dem | 13.9.2019
 • Verktyg för att stödja det enskilda barnets socioemotionella utveckling | 4.10.2019
 • Verktyg för att skapa förutsättningar för en trygg grupp | 1.11.2019
 • Hjälp! - verktyg för utmanande möten | 22.11.2019

Varje modul består av 1-3 närstudiedagar och distansarbete mellan modulerna. Utöver detta ordnas det 30-31.10.2019 grupparbete med Theraplay.

Läs mer om de olika modulerna nedan.

Kursinformation

Antal studiepoäng:

5 SP

Studieplatser:

20

Date:

13.9-22.11.2019

Ansökningsperiod:

14.6–13.8.2019

Undervisningsspråk:

Svenska

Pris:

Kursen är gratis för deltagarna (resor, kost och logi på egen kostnad)

Undervisningformer

Fortbildningen består av när- och distansstudier

Utbildare:

Yrkeshögskolan Arcada

För vem är kursen ämnad?

I första hand personal inom småbarnspedagogik och förskola

För mer information, kontakta:

Noora Lohi

Lektor i småbarnspedagogik

+358 207 699 651
Marika Blomster

Marika Blomster

Fortbildningsplanerare

+358 207 699 505

Anmäl dig här

Du anmäler dig till kursen via knappen nedan. Sista dagen för anmälan är 13.8.2019.

Anmäl dig här!

Denna fortbildning ordnas i samarbete med:

utbildningsstyrelsen  barn

folkhälsan

ralla   thera

Känslor och reglering av dem

13.9.2019

Målsättning 

 • Vi betraktar närmare begreppet socioemotionell utveckling och identifierar sociala och emotionella färdigheter. Vi ser också vilken funktion känslor har och vilken deras betydelse för vårt mentala välmående. Forskning visar att ifall ett barn har svårt att identifiera och namnge sina känslor har barnet också ofta svårt att välja lämpliga sätt att reglera dem.
   
 • Vi utgår från positiv psykolog och en tanke att barnet nog vill klara av att hantera sina känslor, men kan inte ännu.
   
 • Deltagarna lär sig om mentalisering som verktyg i småbarnspedagogiken. Detta kan hjälpa den professionella att förstå barnets och sina egna tankar och känslor.

 Verksamhet för att uppnå mål 

 • Personalen erbjuds redskap att hjälpa barn känna igen och hantera sina känslor.
   
 • Vi övar oss i att hjälpa barn identifiera sina känslor med hjälp av olika verktyg. Vi kommer att jobba med känslokartor, utvidga vårt känslo-ordförråd och känna efter var våra känslor känns i kroppen.
   
 • För att stöda personalens utveckling mot en mer sensitiv växelverkan bekantar vi oss med Zeynyp Biringens tankar om emotionell tillgänglighet. En emotionellt tillgänglig vuxen har enresponsiv förmåga i växelverkan med barnet. Den vuxna bemöter sig till barnets initiativ i rätt tid, med lämplig styrka, kreativt och lekfullhet.
   
 • Vi kommer också att bekanta oss med mentalisering. Mentalisering innebär förmågan att förstå såväl sina egna som andras tankar, önskningar, känslor och behov. 

Resultat - Mål 

1. Deltagarna blir skickligare i att hjälpa barn identidiera och namnge sina känslor

2. Att stödja denna kompetensutveckling hos barn blir en del av den småbarnspedagogiska vardagen

3. Deltagarna får kunskap om mentalisering och kan utnyttja det i sitt arbete

4. Deltagarna blir medvetna om sin egen känslohantering

Verktyg för att stödja det enskilda barnets socioemotionella utveckling

4.10.2019

Målsättning 

 • Med hjälp av lek utvecklar barn sin fantasi och förmåga att samspela med andra. Leken är också ett sätt att bearbeta händelser och hjälpa barn förstå verkligheten.
   
 • Målet är att under denna fortbildning får personalen mer verktyg att stödja det enskilda barnet i leken. Vi övar oss också i att lösa konfliktsituationer som uppstår i lek på ett konstruktivt och för barnen delaktigt sätt.
   
 • För att kunna hjälpa barnet i leken är det viktigt att identifiera styrkor och utvecklingsområden i barns lekförmåga. När personalen med hjälp av PAGS-modellen identifierar dessa, har man lättare att stödja barnets utveckling. I verksamheten ska man utgå från barnens styrkor. 

Verksamhet för att uppnå mål

 • PAGS är ett tillförlitligt och forskningsbaserat material för bedömning av kamratskaps- och lekfärdigheter. Materialet är avsett att användas i barngrupp och den är snabbt genomförbar. Materialet hjälper personalen att identifiera barnets styrkor och utvecklingsområden i lek. Användningen av materialet stödjer utveckling av den pedagogiska dokumentationen.
   
 • Vi kommer att öva oss i konfliktlösning med barn. Konfliktlösningen går till så att bägge parter får berätta sin egen synvinkel, förklara hur det känns och fundera på hur man kunde lösa konflikten. Denna modell bygger på European Model for Restorative Justice with Children and Young People.

Resultat - Mål

1. Deltagarna utvecklas i att stödja barnens lek

2. Deltagarna lär sig använda PAGS-metoden för att observera barns lekförmåga

3. Deltagarna får kunskap i ett delaktigt och aktivt sätt att reda ut konflikter

Verktyg för att skapa förutsättningar för en trygg grupp

1.11.2019

Målsättning 

 • Personalens betydelse för att bygga upp en bra, trygg gruppanda, god växelverkan i gruppen och i att stöda barnens kamratrelationer är enorm. Deltagarna förstår vilken roll de har i att förebygga socioemotionella problem hos barn i grupp.
   
 • Deltagarna får också kunskap i hur de kan förebygga konflikter och utmanande situationer via pedagogisk planering. Samtidigt motverkas mobbning och stress i gruppen.
   
 • Barnens delaktighet och förbundenhet i verksamheten stärks 

Verksamhet för att uppnå mål 

 • Vi erbjuder också möjlighet att få kunskap om hur personalen genom att stöda barns samspelsfärdigheter kan förebygga mobbning och stärka en trygg och positiv gruppanda. Denna del förverkligas i samarbete med Folkhälsan och utgår från materialet Kompiskonst och det mobbingsförebyggande materialet.
   
 • Ett konkret sätt att arbeta med gruppens samhörighet är grupptheraplay. I grupptheraplay är målsättningen inte att erbjuda vård eller terapi, utan att stöda och förbättra gruppsamhörigheten och de sociala relationerna i en grupp, samt att fungera i preventivt syfte. Det är en fysisk, glad och vuxenledd metod. Inom grupptheraplay ingår fem viktiga grundelement: engagemang, struktur, omvårdnad, utmaning samt lekfullhet.

Resultat - Mål 

1. Deltagarna blir medvetna om sin egen växelverkan och dess påverkan på relationerna i gruppen

2. Deltagarna får kunskap i att använda grupptheraplay i verksamheten

3. Deltagarna får verktyg i att bygga en bra gruppanda och förebygga mobbning

Hjälp! - verktyg för utmanande möten

22.11.2019

Målsättning 

 • Sprida kunskap om handlingsmodeller och redskap för att kunna handla i de mest utmanande situationerna i vardagen. Personalen upplever ofta stor otillräcklighet och osäkerhet i situationer där barn beter sig aggressivt eller utåtagerande. Mängden trotsiga och aggressiva barn i småbarnspedagogiken uppskattas vara mellan 10-30 %. Inklusion av de mest utmanande agerande barnen kräver mer kompetens och självreflektion av personalen. 

Verksamhet för att uppnå mål

 • Innehållet bygger på forskning om utmanande beteende. Särskilt fokuseras på hur man via pedagogisk planering kan förbygga utmanande situationer. Vi bekantar oss också med affektregleringsmodellen.
   
 • Lågaffektivt bemötande är en metod för hantering av problemskapande beteende. Den lågaffektiva pedagogiken handlar om hur man kan skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar på de personer vi arbetar med eller på annat sätt har ansvar för i syfte att minska stress och problemskapande beteende. Metoderna handlar om tänkande och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, fysisk avstånd och konfliktutvärdering.
   
 • I samarbete med Barnavårdsföreningen i Finland erbjuds deltagarna vardagsnära idéer för hantering av utmanande situationer. Idéerna bygger på Familjeskolan POP. 

Resultat - Mål

1. Deltagarna får kunskap i hur man via pedagogisk planering kan förebygga utmanande situationer i gruppen

2. Deltagarna blir bekanta med lågaffektivt bemötande och affektregleringsmodellen

3. Deltagarna får konkreta verktyg att hantera utmanande situationer