Forskningstillstånd behövs alltid när du vill använda Arcadas studenter eller personal som informanter i din forskning. Forskningstillstånd beviljas av prorektor med ansvar för forskningen. 

Ansökan om forskningstillstånd

Ansökan om forskningstillstånd (länk till blankett
Till ansökan bör bifogas 

  • forskningsplan 
  • material som utdelas till informanter (informationsbrev samt samtycke till deltagande i forskning)
  • enkät eller intervjustomme
  • bifallande utlåtande över etisk förhandsprövning, om tillämpligt
  • information i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning till registrerade om behandling gav personuppgifter, om utlämnande av personuppgifter är nödvändigt för forskningen

Ansökan med bilagor lämnas in till prorektor med ansvar för forskningen Henrika Franck (henrika.franck(at)arcada.fi) som ett PDF-dokument. 

Behandlingen av forskningstillstånd tar i regel 2-4 veckor. Om ansökan har fyllts i bristfälligt eller om alla nödvändiga bilagor inte har lämnats in kan behandlingen fördröjas.

Beviljande av forskningstillstånd 

Forskningstillstånd beviljas i huvudsak för forskning och examensarbeten som bidrar till att utveckla Arcadas verksamhet samt till nationellt relevant forskning. 

Om forskningstillstånd beviljas, publiceras information om forskningen inklusive kontaktuppgifter samt eventuell enkätlänk på studenternas och/eller personalens intranät. E-postutskick görs endast av vägande skäl och personuppgifter utlämnas endast i undantagsfall. Genom begränsning av användandet av uppgifter strävar Arcada till att trygga personalens och studenternas dataskydd, garantera forskningsprojektens validitet och förhindra undersökningströtthet.