Nätverk - kunskapsutbyte över bransch- och nationsgränser

Forsknings- utvecklings- och innovationsverksamheten på Arcada bedrivs inom ramen för nationella och internationella akademiska nätverk. Vi samarbetar aktivt med representanter för näringslivet för att producera och kommersialisera de produkter vi skapar.

I takt med att FUI-verksamheten vuxit på Arcada har även behovet av strategiska samarbeten och nätverk ökat. Under de senaste åren har särskilt det nordiskt-baltiska samarbetet stärkts. Lärare, forskare, studenter och arbetslivsorganisationer arbetar tillsammans över landsgränserna för att skapa ny kunskap. 

Också på ett EU-27 plan har Arcada medverkat i projektsamarbete för ökad kunskapsöverföring mellan högskolor och företag. Därtill är Arcadas experter efterfrågade och spelar en aktiv roll inom de evalueringsprocesser för EU-finansiering för forskning och utbildning som sker i Bryssel.