Med socionomens och ergoterapeutens yrkeskompetens som grund kommer vi att utreda och synliggöra hur det sociala kapitalet inom dagvården kan förstärkas genom ett delaktighetsfrämjande arbetssätt.

Utmaningar i dagens samhälle i form av risk för marginalisering och segregering kan motverkas i det lokala med förebyggande åtgärder och mångfaldsfrämjande arbete. Detta är att se vardagen på daghem som socialt kapital som behöver förvaltas och utvecklas. En socialt hållbar utveckling bygger på en känsla av delaktighet och på att vi genomgående utvecklar verksamhet för våra barn som ger möjlighet till detta.

Projektet utgör en kunskaps- och innovationsarena där studerande och lärare samarbetar med daghemsaktörer inom den tredje sektorn. Utbildningarna för ergoterapeuter och socionomer driver projektet och samarbetar med några svenska dagvårdsaktörer i Helsingfors.

Projektet har ett barnperspektiv och tar i beaktande de direkta behoven som dagvårdsaktörerna lyfter fram som särskilt aktuella med tanke på utvecklingen av verksamhetens kvalitet.

Delprojekt I (läsår 2015-16);

  • Barnperspektiv på verksamhetsstrukturer som stöd för delaktighetsfrämjande arbete
  • Teamarbete som resurs i dagvården
  • Utveckling av modeller för föräldrasamarbete

Inför läsår 2016-17 (delprojekt II) och 17-18 (delprojekt III) kommer vi att på samma sätt slå fast på vilka teman samarbetet fokuseras.

Duration: 2015-2018

Project manager: Carina Kiukas, Denice Haldin och Bettina Brantberg

Participating researchers: Carina Kiukas