Arcada har inlett ett forskningsprojekt kring självstyrande arbetsteam inom hemvården.  Den aktuella självstyrande organisationsmodellen ”Buurtzorg” är utvecklad i Holland för hälsovårdsorganisationer. Modellen har tillämpats i flera länder bl.a. i Japan, England, USA, Sverige och resultaten har varit goda. Arbetstillfredsställelsen, klienttillfredställelsen och kostnadseffektiviteten har ökat. Modellen fokuserar på det väsentliga dvs. personcentrerad vård som inriktas på att underlätta och upprätthålla en självständighet och autonomi för den enskilde så länge som möjligt. Detta sker i nära samverkan med  den enskildes egna nätverk - familj, vänner och sjukvården. Självstyrande vårdteam består av 8-10 jämställda anställda utan chefer. Teamens interna ärenden, så som t.ex. semestrar, rekrytering av personal och arbetsscheman bestäms av teamen med strävan till konsensus. Tiden som personalen ägnar åt administration är minimal, istället köps administration och IT tjänsterna utifrån. Teammedlemmarna får därigenom ägna sig åt sitt eget specialkunnande och den vårdande verksamheten.

I detta projekt tillämpas den i Holland utvecklade modellen i hemvården i två olika kommuner i Finland; Sibbo och Tammerfors. Pilotkommunernas personal tränas/coachas till att tillämpa självstyrande arbetskultur och med coachning motiveras personal till att arbeta i självstyrande team. Coachning pågår under hela projektperioden. För transparens och kontinuerlig vidareutbildning skapas en inre kommunikationskanal inom organisationen. Modellens funktionalitet testas i smågrupper inom varje pilotkommun. Modellens effekt gällande arbetstillfredsställelse, klienttillfredsställelse samt produktivitet mäts med kvantitativa och kvalitativa mätare. Projektets förväntade resultat är; evaluering av modellens funktionalitet inom finländsk social- och hälsovård gällande personalens arbetstillfredsställelse, klienttillfredsställelse samt produktivitet. Modellen skall motivera och stödja finländska sjuk-och socialvårdspersonal att starta egna företag inom social- och hälsovård.

Projektet börjar 9/2017 och slutar 31.12.2019. Projektet finansieras av Arbetarskyddsfonden och Stiftelsen Lindstedt, och genomförs i samarbete med THL, Hanken, Lappeenrannan Teknillinen yliopisto (LUT), Prakticum, Sibbo kommun och Tammerfors stad. I Arcada deltar överlärarna Ira Jeglinsky, Åsa Rosengren, Jukka Piippo och forskningschefen Jukka Surakka. Kontaktperson: jukka.surakka@arcada.fi

Finansierat av:
Arbetarskyddsfonden, Lindstedt-fonden
Samarbetspartners:
THL, Hanken, Lappeenrannan Teknillinen yliopisto (LUT), Prakticum, Sibbo kommun, Tammersfors stad
Tidtabell:
9/2017 - 31.12.2019
Kontaktperson:
Jukka Surakka, jukka.surakka@arcada.fi