Stöd morgondagens hjältar - Din donation är viktig

Du kan stöda Arcadas verksamhet med valfri summa (minimum 10 euro). Fyll i formuläret nedan med dina kontaktuppgifter och betala med dina nätbankskoder eller betalkort. Läs mera om kampanjen!

 

Jag vill donera
Såväl privatpersoner som samfund har rätt till skatteavdrag på donationer som överstiger 850 euro. Läs mer om detta längre ned på sidan.
Donera som

För donationer över 10 000 euro måste ett av följande gåvobrev skrivas ut, fyllas i och undertecknas. Dokumentet kan sedan skickas in till Arcada via post (se adress i gåvobrevet) eller scannas och laddas upp här. Om du har frågor gällande din betalning eller om du har eventuella önskemål om hur medlen ska användas, vänligen kontakta Fundraising manager Susanna Grönblom.

Ladda ner filerna:

Gåvobrev Privatperson
Eller: Gåvobrev Samfund

 

Unlimited number of files can be uploaded to this field.
64 MB limit.
Allowed types: jpg pdf.

Skatteavdrag

  • Privatpersoner har möjlighet att från sin nettoförvärvsinkomst avdra en penningdonation på minst 850 och högst 500 000 €. Läs mer här.
  • Samfund har möjlighet att få avdrag på penningdonationer på minst 850 och högst 250 000 €. Läs mer här.

Penninginsamlingen

Arcada har tillstånd att idka penninginsamling för att tillföra yrkeshögskolans kapital enligt följande:

  • I hela landet utom Åland under perioden 22.12.2017-31.12.2018
  •  På Åland under perioden 21.8.2018-20.8.2019

Statsrådet har reserverat 24 miljoner euro för medfinansiering för att matchas mot medel som insamlats fram till slutet av 2018.

Insamlingstillstånd

  •  Penninginsamlingstillstånd i hela landet utom Åland. Tillståndsnummer RA/2017/1358, beviljat 22.12.2017 (Polisstyrelsen)
  • Penninginsamlingstillstånd på Åland. Tillståndsnummer ÅLR 2018/5026 beviljat 27.6.2018 (Ålands landskapsregering)


Yrkeshögskolan Arcada Ab:s juridiska status

Enligt yrkeshögskolelagen (14.11.2014/932) är alla yrkeshögskolor från och med 1.1.2015 aktiebolag, som leds av en rektor som samtidigt är vd. Därmed flyttade även Stiftelsen Arcada sr högskoleverksamheten till ett dotterbolag, Yrkeshögskolan Arcada Ab, som stiftelsen äger till 100 procent. Högskolan bedriver högskoleutbildning och därtill knuten forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och får enligt yrkeshögskolelagens 5 § och bolagsordningens 3 § inte bedriva verksamhet i vinstsyfte, och får inte dela ut vinst eller ge annan ekonomisk fördel till en aktieägare eller någon annan som deltar i verksamheten.

Syfte med donationen

Donationens syfte är att stöda Yrkeshögskolan Arcada Ab att sköta sina uppgifter enligt 4 § i yrkeshögskolelagen (932/2014). Donationen är avsedd till att förkovra högskolans eget kapital och därmed främja högskolans verksamhet. Endast donationens avkastning kan användas. Donationen innehåller inte andra villkor som gäller dess syfte. 

Övriga villkor

Donationen sker utan krav på motprestation. Donationen är inte förenad med några upplösande villkor eller med villkor som binder användningen av yrkeshögskolans andra medel, inklusive eventuell statlig medfinansiering. Yrkeshögskolan beslutar om användningen av donationen. Donationen kan berättiga till statlig medfinansiering. Donatorn känner till att berättigandet till statlig medfinansiering avgörs av statsrådet. Yrkeshögskolan fonderar donationerna och beslutar om användningen av avkastningen från dem. All information som gäller donationerna (donatorns namn, belopp, ändamål) är enligt 21 § i yrkeshögskolelagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) offentlig.

För mera information, kontakta: 

 

Susanna Grönblom

Susanna Grönblom

Fundraising Manager

susanna.gronblom@arcada.fi
+358 (0)207 699 514
+358 (0)40 555 3283

Mona Forsskåhl

Mona Forsskåhl

Rektor, vd

mona.forsskahl@arcada.fi
+358 (0)207 699 699
+358 (0)50 430 5940