För vissa rättigheter hänvisas till en eller flera behandlingsgrunder. Du hittar behandlingsgrunderna för de olika registren i dataskyddsmeddelandenas punkt 6.

 1. Du har rätt att få veta om Arcada behandlar dina personuppgifter och att få information om hur personuppgifterna behandlas. Du har också rätt att få en kopia av personuppgifterna.
  • Information om hur personuppgifterna behandlas hittar du i dataskyddsmeddelandena.
  • Om du är studerande kan du snabbt och enkelt se största delen av den information som behandlas i studeranderegistret genom att logga in på det studieadministrativa systemet ASTA och nätstudiemiljön itslearning. Du kan och ska också uppdatera dina kontaktuppgifter i ASTA.
 2. Du har rätt att vid behov få felaktiga uppgifter korrigerade.
 3. Du har rätt att få dina uppgifter raderade om behandlingen baserar sig på samtycke eller uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
 4. Om du bett om att få felaktiga uppgifter korrigerade har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under den tid det tar för Arcada att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 5. Du har rätt att få ut de personuppgifter du själv givit till Arcada i ett maskinläsbart format och du har rätt att överföra uppgifterna till en annan organisation om behandlingen baserar sig på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat.
 6. Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter om grunden för behandlingen är uppgifter av allmänt intresse, myndighetsutövning eller berättigat intresse och du har skäl som hänför sig till din specifika situation. Du har också rätt att invända mot att dina uppgifter används till direktmarknadsföring.
 7. Du har rätt att inte bli föremål för beslut som bygger på enbart automatiserade metoder, inbegripet profilering.
  • Du hittar information om automatiserade beslut, inbegripet profilering, i dataskyddsmeddelandenas punkt 13.
 8. Om behandlingen baserar sig på samtycke kan du när som helst återkalla samtycket. Återkallandet påverkar inte lagligheten i behandlingen innan samtycket återkallades.
 9. Du har rätt att inge klagomål till Dataskyddsombudsmannens byrå (www.tietosuoja.fi)

Du hittar mer information om de registrerades rättigheter på Europeiska kommissionen sidor och på Dataombudsmannens byrås sidor.

Vill du utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta dataskydd@arcada.fi. Meddela då vilken rättighet du vill utöva, vilket register din begäran gäller och berätta också om du arbetar eller studerar vid Arcada. Du kan skicka e-post till samma adress också om du har andra frågor om dataskyddet på Arcada.