Informanten (den person som undersöks, den registrerade) bör informeras om behandlingen av personuppgifter i enlighet med artikel 12–14 i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Personuppgifter är sådana uppgifter med hjälp av vilka man kan identifiera en person antingen direkt eller indirekt t.ex. genom att kombinera uppgifter. Dataskyddsbeskrivningen innehåller de uppgifter som informanten ska ges när personuppgifter behandlas i vetenskaplig forskning.

1 Forskningens namn

Kunskap och lärande i det postdigitala

2 Personuppgiftsansvarig

Yrkeshögskolan Arcada Ab, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors

3 Kontaktuppgifter

Ansvarig forskare eller forskningsgrupp

Prorektor med ansvar för forskningen, FD Henrika Franck, henrika.franck@arcada.fi. Tel. 0294 282 502, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors

Kontaktperson i ärenden som gäller behandling av personuppgifter

Forskare i pedagogik, PM Tore Ståhl, tore.stahl@arcada.fi. Tel. 0294 282 504, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud, JM Anna Härmä, dataskydd@arcada.fi. Tel. 0294 282 888. Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors

4 Forskningsparter och ansvarsfördelning

Yrkeshögskolan Arcada Ab.

5 Forskare

Forskaren i pedagogik, studievägledaren, samt forskare och forskningsassistenter som knyts till forskningsprojektet vid Arcada. Handläggarna behandlar materialet för utredning av forskningsprojektets frågeställningar, samt eventuella nya frågeställningar och fenomen som stiger fram ur materialet eller iakttas i högskolan eller samhället.

Materialet kan även användas i högskolans övriga pedagogiska forskningsprojekt samt nuvarande och kommande doktorsavhandlingar som görs av högskolans lärare (bl.a. pågående avhandlingar om epistemiska uppfattningar och First-year experience).

6 Beskrivning av forskningsprojektet och syftet med behandlingen av personuppgifter

Forskningsprojektets primära frågeställningar handlar om att utreda samband mellan kunskapssyn, medieanvändning, läs- och informationskompetens, motivation, kritiskt tänkande och studieframgång.

Forskningsprojektet är både deskriptivt och prognostiskt, och syftet är att fördjupa högskolans kännedom om sina studerande för att utveckla utbildningen i Arcada i riktning mot ett aktivt lärande och studentcentrering.

Ur materialet genereras inte rapporter där informanternas identitet skulle framgå. Resultaten rapporteras i vetenskapliga publikationer och endast i form av gruppvisa trender och på ett sätt som iakttar gängse forskningsetik.

7 Forskningens art och längd

Forskningen är till sin art en uppföljningsforskning. Den första datainsamlingen görs bland de nya studenterna vid läsårsstarten 2019, och därefter planeras motsvarande datainsamlingar vid varje läsårsstart. Därtill kan kumulativa årskursvisa data samlas in i mitten och slutet av studierna för jämförelser över tid. Instrumenten för datainsamling kan finjusteras under projektets gång på basis av analysresultaten och utveckling och fenomen i samhället.

8 Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning art 6.1

- högskolans rättsliga förpliktelse till ständig uppföljning och utveckling av verksamheten (Yrkeshögskolelagen 14.11.2014/932, §§ 4 och 62),

- allmänt intresse i form av vetenskaplig forskning och statistikföring.

Deltagande i den enkätbaserade datainsamlingen är frivilligt. I början av enkäten kan informanten välja (kryssruta) att ge sitt samtycke till behandling av uppgifterna (se även p. 17).

9 Känsliga personuppgifter

I forskningen behandlas inte känsliga personuppgifter.

10 Personuppgifter i forskningsmaterialet

Kumuleringen av data pågår under årskullens hela studiegång, vilket förutsätter att informantens användarnamn används som identifikationsdata i insamlingsskedet. Vid varje kumuleringsfas pseudonymiseras insamlade data1 innan nya data fogas till befintliga data. Pseudonymiseringsnyckeln sparas separat och förstörs efter att kumuleringen för respektive årskull avslutats. Data gällande varje årskull lagras i separata, pseudonymiserade register.

11 Informationskällor

Registret innehåller informanternas svar på frågorna i olika enkäter. Tillgången till enkäterna baserar sig på en unik länk i en personlig inbjudan till informantens Arcada-epost, och informantens användarnamn sparas tillsammans med enkätsvaren. I registret kumuleras enkätbaserade data och fogas till learning analytics-liknande data och prestationsdata ur itslearning och prestationsdata ur studieregistret.

Demografiska data (tilltalsnamn och efternamn, födelseår, kön, nationalitet, hemkommun, modersmål, skolspråk, andra stadiets utbildning, tidigare examen, antagningsår och utbildningsprogram) hämtas ur Arcadas studentregister.

Enkäterna används för att samla data gällande kunskapssyn (s.k. epistemiska uppfattningar), motivation, kritiskt tänkande, IT- och medievanor, aktiviteter innan Arcada-studierna etc. I samband med datainsamlingarna kan olika slag av meta- och paradata registreras (t.ex. tidpunkt, browser, dator/mobilenhet).

12 Utlämnande av uppgifter utanför forskningsgruppen

Forskningsdata utlämnas inte till aktörer utanför forskningsgruppen.

Gällande data ur Arcadas nätbaserade lärmiljö itslearning fungerar itslearning som personuppgiftsbiträde på basis av gällande dataskyddsavtal mellan högskolan och itslearning.

13 Överföring av uppgifter utanför EU och EES

Forskningsdata och personuppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

14 Automatiserat beslutsfattande

Automatiserade beslut fattas inte på basis av insamlade forskningsdata.

15 Principer för skyddet av personuppgifter

Skydd av material

Alla forskningsdata är i elektronisk form och behandlas i informationssystem som endast projektets forskare har tillgång till. Tillgången baserar sig på Arcada-inloggning med användarnamn och lösenord, och informationssystemen registrerar användningen av data.

Pseudonymisering och anonymisering

Materialet pseudonymiseras i insamlingsskedet, vilket innebär att direkta identifikationsuppgifter avlägsnas: förnamn och efternamn (p. 11) avlägsnas och användarnamnet ersätts med en pseudonym1 som endast namngivna personer har tillgång till (p. 10).

16 Behandling av personuppgifter efter att forskningen avslutats

Material som innehåller personuppgifter förstörs efter att det pseudonymiserats och sammanslagits med tidigare (pseudonymiserade) data.

Forskningsdata arkiveras utan identifikationsuppgifter i pseudonymiserad form på högskolan, eventuellt även i Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv i anonymiserad form (utan pseudonymiseringsnyckel) .

17 Informantens rättigheter

Informantens rättigheter

Gällande data som beskriver informanten själv har informanten i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)  rätt att:

- få information om behandlingen av personuppgifter,

- få tillgång till uppgifter,

- rätta uppgifter,

- begränsa eller invända mot behandlingen av uppgifter,

- inge klagomål till dataombudsmannens byrå om hen anser att gällande dataskyddslagstiftning inte har följts vid behandlingen av personuppgifter.

Informanten kan utöva sina rättigheter eller be om tilläggsuppgifter om rättigheterna genom att kontakta forskningens kontaktperson eller dataskyddsombudet.

Undantag från informantens rättigheter

I vetenskaplig och historisk forskning kan Personuppgiftsansvarige göra undantag från informantens rätt att få tillgång till uppgifterna, rätten att rätta uppgifter, rätten att begränsa eller invända mot behandlingen av uppgifter om:

1. behandlingen grundar sig på en ändamålsenlig forskningsplan,

2. forskningen har en ansvarsperson eller ansvarsgrupp och

3. personuppgifterna används och lämnas ut endast till historisk eller vetenskaplig forskning eller ett annat förenligt ändamål och man i övrigt också behandlar data så, att uppgifter om bestämda personer inte röjs för utomstående.

Undantag från informantens rättigheter görs i detta forskningsprojekt med stöd av ovan nämnda kriterier till den del att informanten kan utöva sin rätt endast inom en vecka efter respektive datainsamling. Vid senare tidpunkt skulle utövande av rätten dels kräva en oproportionerligt stor arbetsinsats, dels omöjliggöra en upprepning av redan gjorda analyser på grund av det förändrade innehållet i forskningsdata.

Se https://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/fi/tunnisteellisuus-ja-anonymisointi.html#milloin-tieto-on-anonyymia-enta-pseudonyymia