Information till registrerade i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) art. 13-14

1. Personuppgiftsansvarig

Yrkeshögskolan Arcada Ab
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors
FO-nummer: 2553871-2

2. Den personuppgiftsansvariges representant

Förvaltnings- och personaldirektör Susanne Homén-Lindberg
Tel. 0207 699 609
E-postadress i formen fornamn.efternamn@arcada.fi

3. Den personuppgiftsansvariges kontaktperson

Förvaltnings- och HR koordinator Hilde Losvik
Tel. 0207 699 506
E-postadress i formen fornamn.efternamn@arcada.fi

4. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud, jurist Anna Härmä
Tel. 0207 699 488
E-post dataskydd@arcada.fi

5. Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

Uppgifterna används för att hantera ansökningar i samband med Yrkeshögskolan Arcadas rekryteringsprocess, från att ansökan inlämnas till att valet av den kandidat som anställs gjorts.

6. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke.

7. Kategorier av personuppgifter och uppgifternas lagringstid

  1. Grunduppgifter (namn, adress, telefon, e-postadress) lagringstid 2 år
  2. Arbetsansökan lagringstid 2 år
  3. Meritförteckning (CV) bilaga till ansökan
  4. Kommunikationen inom rekryteringsteamet lagringstid 2 år
  5. Bedömning av kandidater lagringstid 2 år

8. IT-system som används vid behandlingen av uppgifter

Teamtailor – rekryteringsverktyg

9. Uppgiftskällor

Uppgifterna i registret fås från den registrerade i samband med ansökan och av rekryteringsteamet i samband med behandling av inlämnade ansökningar.

10. Mottagare av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas av HR-enheten och rekryteringsteamet för den ifrågavarande rekryteringen.

Uppgifter för den kandidat som anställs överförs från rekryteringsregistret till personalregistret.

11. Överföring av personuppgifter utanför EU och EES och grunderna till överföringen

Personuppgifter överförs inte utanför EU och EES utan den registrerades samtycke.

12. Principer för skyddet av personuppgifter

Material i elektronisk form förvaras i IT-system och på datorer som är skyddade från obehörigt bruk med bl.a. brandmurar och lösenord. Systemen har olika användarnivåer, och rättigheterna är begränsade så att användarna har tillgång till registrens uppgifter i den omfattning som arbetsuppgifterna kräver.

Material i pappersform förvaras i låsta utrymmen med begränsad tillgång och passerkontroll.

13. Automatiserat beslutsfattande

Automatiserade beslut fattas inte och profilering görs inte utifrån personuppgifter i registret.

14. Den registrerades rättigheter

Information on den registrerades rättigheter finns här.