Information till registrerade i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) art. 13-14

1. Personuppgiftsansvarig

Yrkeshögskolan Arcada Ab
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors
FO-nummer: 2553871-2

2. Den personuppgiftsansvariges representant

Bibliotekschef Heini Oikkonen-Kerman 
Tel. 0207 699 691
E-postadress: bibliotekschef@arcada.fi

3. Den personuppgiftsansvariges kontaktpersoner

Bibliotekarie Inger Måtts-Wikström
Tel. 0207 699 694
E-postadress i formen fornamn.efternamn@arcada.fi

4. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud, jurist Anna Härmä
Tel. 0207 699 488
E-post dataskydd@arcada.fi

5. Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

Uppgifterna om publikationer skrivna av Yrkeshögskolan Arcadas personal används för synliggörande av forskningen vid Arcada, intern uppföljning samt myndighetsrapportering.

6. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på Yrkeshögskolan Arcadas berättigade intresse att som arbetsgivare behandla personalens publikationsuppgifter och rapportera dessa till myndigheter.

7. Kategorier av personuppgifter och uppgifternas lagringstid

  1. Författarens eller författarnas namn (namn, institution eller enhet, ORCID- identifikationskod)
  2. Information om publikationen (publikationstyp, vetenskapsområde, sampublikation, publikationens namn, publikationsår, sidnummer, artikelnummer, DOI-identifikationskod, bestående URL-adress, öppen tillgänglighet, huruvida publikationen har parallellpublicerats, URL-adressen för en eventuellt parallellpublicerad version)
  3. Information om publiceringskanalen (tidskriftens eller seriens namn, volym, nummer, språk, ISSN-kod, ISBN-kod, JUFO-ID)
  4. Information om moderpublikationen (moderpublikationens namn, moderpublikationens redaktörer)
  5. Information om utgivaren (utgivarens namn, utgivningsort, utgivningsland, huruvida publikationen är finländsk eller internationell)
  6. Om publikationen är en konferenspublikation, konferensens vedertagna namn

Uppgifterna lagras permanent.

8. IT-system som används vid behandlingen av uppgifter

JUSTUS – förvaringstjänst för publikationsdata
VIRTA – publikationsdatatjänst
JUULI – publikationsdataportal

9. Uppgiftskällor

Uppgifterna fås från den registrerade.

10. Mottagare av personuppgifter

Uppgifter utlämnas ur registret via VIRTA-publikationsdatatjänsten till Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Akademi samt datalagret för forskningsinformation som upprätthålls av Undervisnings- och kulturministeriet tillsammans med finska forskningsfinansiärer och forskningsorganisationer. Upgifter publiceras också på webbsidan www.forskning.fi.  Uppgifter kan därutöver utlämnas för forsknings- och statistiska ändamål.

11. Överföring av personuppgifter utanför EU och EES och grunderna till överföringen

Personuppgifter överförs inte utanför EU och EES utan den registrerades samtycke.

12. Principer för skyddet av personuppgifter

Material i elektronisk form förvaras i IT-system och på datorer som är skyddade från obehörigt bruk med bl.a. brandmurar, och lösenord. Systemen har olika användarnivåer, och rättigheterna är begränsade så att användarna har tillgång till registrens uppgifter i den omfattning som arbetsuppgifterna kräver.

Material i pappersform förvaras i låsta utrymmen med begränsad tillgång och passerkontroll.

13. Automatiserat beslutsfattande

Automatiserade beslut fattas inte och profilering görs inte utifrån personuppgifter i registret.

14. Den registrerades rättigheter

Information on den registrerades rättigheter finns här.