Informanten (den person som undersöks, den registrerade) bör informeras om behandlingen av personuppgifter i enlighet med artikel 12–14 i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Personuppgifter är sådana uppgifter med hjälp av vilka man kan identifiera en person antingen direkt eller indirekt t.ex. genom att kombinera uppgifter. Dataskyddsbeskrivningen innehåller de uppgifter som informanten ska ges när personuppgifter behandlas i vetenskaplig forskning.

1 Forskningens namn

Corona i backspegeln

2 Personuppgiftsansvarig

Yrkeshögskolan Arcada Ab, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors

3 Kontaktuppgifter

Ansvarig forskare eller forskningsgrupp

Prorektor med ansvar för forskningen, FD Henrika Franck, henrika.franck@arcada.fi. Tel. 0294 282 502, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors

Kontaktperson i ärenden som gäller behandling av personuppgifter

Forskare i pedagogik, PM Tore Ståhl, tore.stahl@arcada.fi. Tel. 0294 282 504, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud, JM Anna Härmä, dataskydd@arcada.fi. Tel. 0294 282 888. Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors

4 Forskningsparter och ansvarsfördelning

Yrkeshögskolan Arcada Ab

5 Forskare

Forskaren i pedagogik vid Arcada.

6 Beskrivning av forskningsprojektet och syftet med behandlingen av personuppgifter

Forskningsprojektets syfte är både beskrivande och prognostiskt. Data samlas in bland Arcadas personal och studenter. Syftet är att:

  1. beskriva och utvärdera respondenternas erfarenheter av distansarbete / studier under perioden 4/2020 för att dra nytta av god praxis som har utvecklats, och att identifiera sådan praxis som kräver förbättring.
  2. identifiera och förfina sådan praxis som bidrar till att stärka Arcadas beredskap att möta framtida pandemier eller liknande omständigheter.

Resultaten rapporteras i första hand internt, men eventuellt också i vetenskapliga eller branschinriktade publikationer. I samtliga fall beskrivs endast gruppvisa trender och rapporteringen sker med respekt för etablerad forskningsetik. Rapporter som genereras ur materialet avslöjar aldrig informanternas identitet.

7 Forskningens art och längd

Forskningen är till sin natur en engångsforskning.

8 Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning art 6.1

  • högskolans berättigade intresse som baserar sig på högskolans uppdrag,
  • högskolans rättsliga förpliktelse till ständig uppföljning och utveckling av verksamheten (Yrkeshögskolelagen 14.11.2014/932, §§ 4 och 62),
  • allmänt intresse i form av vetenskaplig forskning och statistikföring.

Deltagande i den enkätbaserade datainsamlingen är frivilligt. För att öppna enkäten ger informanten sitt samtycke till behandling av uppgifterna genom att kryssa i en ruta (se även p. 17).

9 Känsliga personuppgifter

I forskningen behandlas inte känsliga personuppgifter.

10 Personuppgifter i forskningsmaterialet

Respondenterna inbjuds att delta genom ett personligt e-postmeddelande, som innehåller en unik länk till deltagarens personliga webbformulär. Därmed sparas respondentens e-postadress initialt tillsammans med respondentens svar. Följande bakgrundsdata används i grupperingssyfte:

  • personal; personalkategori och institution / avdelning / enhet
  • studenter; utbildningsprogram (och institution), inskrivningsår, studentkategori (kandidatexamen, master, öppet universitet).

Efter datainsamlingen avlägsnas identifikationsdata (e-postadressen) och materialet innehåller därmed inga direkta identifikationsdata. Utöver ovan nämnda bakgrundsvariabler kommer forskningsdata endast att innehålla de svar som respondenterna själva bidragit med.

11 Informationskällor

Forskningsmaterialet består huvudsakligen av respondenternas svar på frågorna i enkäten. Bakgrundsvariablerna (avsnitt 10) hämtas från Arcadas HRM-tjänst och från Arcadas studentregister.

12 Utlämnande av uppgifter utanför forskningsgruppen

Forskaren kan tillhandahålla andra enheter på Arcada (t.ex. institutionerna, Studieservice, biblioteket) med anonymiserade och begränsade datamängder för att de ska kunna utforska feedback som ges om de tjänster de tillhandahåller.

Forskningsdata utlämnas inte till aktörer utanför Arcada. En uppsättning aggregerade data kommer att utlämnas till det Nationella centret för utbildningsutvärdering (KARVI[1]), som kommer att sammanställa erfarenheterna från alla finländska högskolor i samband med de exceptionella omständigheterna i anslutning till Coronapandemin.

13 Överföring av uppgifter utanför EU och EES

Forskningsdata och personuppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

14 Automatiserat beslutsfattande

Automatiserade beslut fattas inte på basis av insamlade forskningsdata.

15 Principer för skyddet av personuppgifter

Skydd av material

Alla forskningsdata är i elektronisk form och behandlas i informationssystem som endast forskaren har tillgång till. Tillgången baserar sig på Arcada-inloggning med användarnamn och lösenord, och informationssystemen registrerar användningen av data.

Pseudonymisering och anonymisering

Materialet anonymiseras omedelbart efter insamlingsskedet.

16 Behandling av personuppgifter efter att forskningen avslutats

Forskningsdata arkiveras i anonymiserad form på högskolan, eventuellt även i Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.

17 Informantens rättigheter

Informantens rättigheter

Information om informantens rättigheter finns här.

Undantag från informantens rättigheter

Undantag från informantens rättigheter görs i detta forskningsprojekt till den del att informanten kan utöva sin rätt endast inom en begränsad tid efter datainsamlingen. Vid en senare tidpunkt kan svaren inte kopplas samman med informanten eftersom forskningsmaterialet i det skedet är anonymiserat och inte längre innehåller några direkta identifikationsdata.

[1] https://karvi.fi/sv/