Information till registrerade i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) art. 13-14

1. Personuppgiftsansvarig

Fastighets Ab Arcada Nova
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors
FO-nummer: 2493277-7

Yrkeshögskolan Arcada Ab
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors
FO-nummer: 2553871-2

2. Den personuppgiftsansvariges representant

Verkställande direktör Jörgen Wiik
Tel. 0207 699 405
E-postadress i formen fornamn.efternamn@arcadanova.fi

Rektor Mona Forsskåhl
Tel. 0207 699 699
E-postadress i formen fornamn.efternamn@arcada.fi

3. Den personuppgiftsansvariges kontaktpersoner

Säkerhetschef David Sjöberg
Tel. 0207 699 606
E-postadress i formen fornamn.efternamn@arcada.fi

4. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud, jurist Anna Härmä
Tel. 0207 699 488
E-post dataskydd@arcada.fi

5. Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

Syftet med kameraövervakningen är att skydda egendom, förebygga brott och hjälpa med utredningen av utförda brott, trakasserier och annat osakligt beteende samt att skydda och öka säkerheten för personal, studerande och andra personer som rör sig i fastigheten.

Arbetsgivaren har i enlighet med lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) 17 § 2 mom. rätt att använda uppgifter från kameraövervakningen för att uppvisa grunderna enligt vilka ett anställningsförhållande uppsägs, utreda trakasserier och diskriminering samt utreda olycksfall i arbetet och andra situationer som orsakat fara eller risk.

6. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på de personuppgiftsansvarigas rättsliga förpliktelse att som arbetsgivare och högskola sträva till att ge personal och studerande en trygg och säker arbets- och studiemiljö.

I fastigheten finns skyltning som informerar om bandande kameraövervakning.

7. Kategorier av personuppgifter och uppgifternas lagringstid

Uppgifter som behandlas är kamerabilder i vilka personer kan identifieras.

Ny upptagning skriver ständigt över gammal upptagning och uppgifterna lagras i högst 12 månader. Uppgifter kan dock sparas efter denna tidsfrist, om det är nödvändigt för att slutföra behandlingen av ärenden som anges i punkt 5 eller om det finns andra särskilda skäl att spara upptagningen.

8. IT-system som används vid behandlingen av uppgifter

Wavereader – bandande kameraövervakning

9. Uppgiftskällor

Uppgifterna fås från kameror i fastigheten.

10. Mottagare av personuppgifter

Uppgifterna kan behandlas av Arcada Novas verkställande direktör, Yrkeshögskolan Arcadas rektor, säkerhetschef, vice säkerhetschef samt arbetarskyddschef.

Uppgifter kan utlämnas till polisen vid misstanke om och utredning av brott i enlighet med polislagen (87/2011) 4 kap.

11. Överföring av personuppgifter utanför EU och EES och grunderna till överföringen

Personuppgifter överförs inte utanför EU och EES.

12. Principer för skyddet av personuppgifter

Uppgifterna förvaras digitalt på hårdskiva i låst utrymme med begränsad tillgång och passerkontroll och är skyddat med lösenord. Arcada Novas verkställande direktör, Yrkeshögskolan Arcadas rektor, säkerhetschef, vice säkerhetschef samt arbetarskyddschef har åtkomst till uppgifterna.

13. Automatiserat beslutsfattande

Automatiserade beslut fattas inte och profilering görs inte utifrån personuppgifter i registret.

14. Den registrerades rättigheter

Information on den registrerades rättigheter finns här.