Information till registrerade i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) art. 13-14

1. Personuppgiftsansvarig

Yrkeshögskolan Arcada Ab
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors
FO-nummer: 2553871-2

2. Den personuppgiftsansvariges representant

Kommunikationschef Hanna Donner
Tel. 0207 699 523
E-postadress i formen fornamn.efternamn@arcada.fi

3. Den personuppgiftsansvariges kontaktperson

Chef för externa relationer Mia Ingman
Tel. 0207 699 667
E-postadress i formen fornamn.efternamn@arcada.fi

4. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud, jurist Anna Härmä
Tel. 0207 699 488
E-post dataskydd@arcada.fi

5. Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

Job Board är Yrkeshögskolan Arcadas elektroniska rekryteringstjänst i vilken företag och organisationer kan synliggöra jobberbjudanden och projektuppdrag för högskolans studenter och alumner.

6. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på samtycke och uppstår genom att företaget eller organisationen själv registrerar sina uppgifter i Job Board.

7. Kategorier av personuppgifter och uppgifternas lagringstid

I registret behandlas endast personuppgifter som företaget eller organisationen själv registrerat. Personuppgifterna utgörs av företagets eller organisationens kontaktpersons namn, telefonnummer och e-postadress.

Personuppgifterna sparas i Job Board under den tid som företaget eller organisationen
samarbetar med Yrkeshögskolan Arcada och under 5 år därefter.

8. IT-system som används vid behandlingen av uppgifter

Job Board – in-house IT-system som fungerar som Yrkeshögskolan Arcadas elektroniska rekryteringstjänst som är riktad till högskolans studenter

9. Uppgiftskällor

All data om företaget eller organisationen och dess jobberbjudanden ges i samband med att företaget eller organisationen registrerar sig som användare av Job Board och publicerar ett jobberbjudande.

10. Mottagare av personuppgifter

Arcada utlämnar och överlämnar uppgifter från Job Board endast till myndigheter vid laga grund. Utöver det utlämnas inte personuppgifter utan den registrerades samtycke.

11. Överföring av personuppgifter utanför EU och EES och grunderna till överföringen

Personuppgifter överförs inte utanför EU och EES utan den registrerades samtycke.

12. Principer för skyddet av personuppgifter

Material i elektronisk form förvaras i IT-system och på datorer som är skyddade från obehörigt bruk med bl.a. brandmurar och lösenord. Systemen har olika användarnivåer, och rättigheterna är begränsade så att användarna har tillgång till registrens uppgifter i den omfattning som arbetsuppgifterna kräver.

Material i pappersform förvaras i låsta utrymmen med begränsad tillgång och passerkontroll.

13. Automatiserat beslutsfattande

Automatiserade beslut fattas inte och profilering görs inte utifrån personuppgifter i registret.

14. Den registrerades rättigheter

Information on den registrerades rättigheter finns registrerades rättigheter finns här.