Information till registrerade i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) art. 13-14

1. Personuppgiftsansvarig

Yrkeshögskolan Arcada Ab
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors
FO-nummer: 2553871-2

2. Den personuppgiftsansvariges representant

Kommunikationschef Hanna Donner
Tel. 0207 699 523
E-postadress i formen fornamn.efternamn@arcada.fi

3. Den personuppgiftsansvariges kontaktperson

Chef för externa relationer Mia Ingman
Tel. 0207 699 667
E-postadress i formen fornamn.efternamn@arcada.fi

4. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud, jurist Anna Härmä
Tel. 0207 699 488
E-post dataskydd@arcada.fi

5. Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

Uppgifterna över Yrkeshögskolan Arcadas intressenter används för att initiera, verkställa, administrera och utveckla samarbetet med personer, företag och organisationer.

Med intressentens samtycke kan hen motta nyhetsbrev och information om utbildningar, kurser och annan verksamhet på högskolan.

6. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter baserar sig Yrkeshögskolan Arcadas rättsliga förpliktelse att i enlighet med yrkeshögskolelagstiftningen samarbeta med näringslivet och det övriga arbetslivet.

7. Kategorier av personuppgifter och uppgifternas lagringstid

1) Namn, kontaktuppgifter, organisation och titel
2) Samarbetsavtal och övrig information om planerat och genomfört samarbete
3) Information om deltagande i event och annan verksamhet vid högskolan
4) Om intressenten prenumererar på nyhetsbrev, följer högskolan också upp aktivitet relaterad till nyhetsbrev

Uppgifterna lagras den tid personen, företaget eller organisationen samarbetar med högskolan samt 10 år därefter.

8. IT-system som används vid behandlingen av uppgifter

Lime CRM – kontaktregister

9. Uppgiftskällor

Kontaktuppgifterna i registret fås från intressenten själv eller från samarbetsavtalet i samband med att samarbetet inleds eller det sker ändringar i kontaktuppgifterna. Uppgifterna är nödvändiga för att Yrkeshögskolan Arcada ska kunna genomföra överenskommet samarbete med intressenten och den organisation hen representerar. Information kan också fås från offentliga källor.

Information om planerat och genomfört samarbete, deltagande i event och aktivitet relaterat till nyhetsbrev samlas i samband med att samarbetet planeras och verkställs, intressenten anmäler sig till event och när nyhetsbrev skickas ut.

10. Mottagare av personuppgifter

Personuppgifter utlämnas inte ur registret utan intressentens samtycke.

11. Överföring av personuppgifter utanför EU och EES och grunderna till överföringen

Personuppgifter överförs inte utanför EU och EES interessentens samtycke.

12. Principer för skyddet av personuppgifter

Material i elektronisk form förvaras i IT-system och på datorer som är skyddade från obehörigt bruk med bl.a. brandmurar och lösenord. Systemen har olika användarnivåer, och rättigheterna är begränsade så att användarna har tillgång till registrens uppgifter i den omfattning som arbetsuppgifterna kräver.

Material i pappersform förvaras i låsta utrymmen med begränsad tillgång och passerkontroll.

13. Automatiserat beslutsfattande

Automatiserade beslut fattas inte och profilering görs inte utifrån personuppgifter i registret.

14. Den registrerades rättigheter

Information on den registrerades rättigheter finns här.