Information till registrerade i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) art. 13-14

1. Personuppgiftsansvarig

Yrkeshögskolan Arcada Ab
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors
FO-nummer: 2553871-2

2. Den personuppgiftsansvariges representant

Prorektor med ansvar för forskningen Henrika Franck
Tel. 0207 699 502
E-postadress i formen fornamn.efternamn@arcada.fi

3. Den personuppgiftsansvariges kontaktperson

Forskningskoordinator Elina Sagne-Ollikainen
Tel. 0207 699 634
E-postadress i formen fornamn.efternamn@arcada.fi

4. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud, jurist Anna Härmä
Tel. 0207 699 488
E-post dataskydd@arcada.fi

5. Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på att forskande personal som är anställd vid Yrkeshögskolan Arcada presenteras på Arcadas websida för forskning, utveckling och innovation. Forskarpresentationen är en del av arbetet att synliggöra forskning, innovation och utveckling vid Arcada för samarbetspartners, finansiärer och allmänheten.

6. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på forskarens samtycke.

7. Kategorier av personuppgifter och uppgifternas lagringstid

1) Forskarens namn (namn, titel, kontaktuppgifter, institution eller enhet, ORCID- identifikationskod, LinkedIn-profil och Google Scholar-profil)

2) Forskarens personliga presentation (utbildning, forskningsintresse, forskarens projekt och nätverk)

3) Information om utgivna publikationer (publikationens namn, publikationsår)

4) Information om publiceringskanalen (tidskriftens eller seriens namn, volym, nummer, språk, ISSN-kod, ISBN-kod)

Lagringstiden för uppgifterna är kopplad till forskarens anställningsförhållande vid Arcada. Uppgifterna lagras så länge som personen är anställd vid Arcada.

8. IT-system som används vid behandlingen av uppgifter

Microsoft 365 - Microsofts portal för produktivitetsmjukvara.

9. Uppgiftskällor

Uppgifterna i registret fås från forskande personal vid Arcada och har samlats in via en enkät. Registret innehåller forskarnas svar på enkätfrågorna.

10. Mottagare av personuppgifter

Forskarpresentationerna kommer att finnas på en webbsida som är öppen och informationen är tillgänglig för alla som besöker sidan.

11. Överföring av personuppgifter utanför EU och EES och grunderna till överföringen

Personuppgifter överförs inte utanför EU och EES.

12. Principer för skyddet av personuppgifter

Material som samlas in av de registrerade i elektronisk form förvaras i IT-system och på datorer som är skyddade från obehörigt bruk med bl.a. brandmurar och lösenord. Systemen har olika användarnivåer, och rättigheterna är begränsade så att användarna har tillgång till registrens uppgifter i den omfattning som arbetsuppgifterna kräver.

Material i pappersform förvaras i låsta utrymmen med begränsad tillgång och passerkontroll.

13. Automatiserat beslutsfattande

Automatiserade beslut fattas inte och profilering görs inte utifrån personuppgifter i registret.

14. Den registrerades rättigheter

Information on den registrerades rättigheter finns här.