Information till registrerade i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) art. 13-14

1. Personuppgiftsansvarig

Stiftelsen Arcada sr
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors
FO-nummer: 0200099-5

2. Den personuppgiftsansvariges representant

Verkställande direktör Klas Nyström
Tel. 0207 699 699
E-postadress i formen fornamn.efternamn@arcada.fi

3. Den personuppgiftsansvariges kontaktperson

Forskningsombud Michael von Boguslawski
Tel. 0207 699 459
E-postadress i formen fornamn.efternamn@arcada.fi

4. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud, jurist Anna Härmä
Tel. 0207 699 488
E-post dataskydd@arcada.fi

5. Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas för handläggning av finansieringsansökningar och ansökningar om premieringsstipendier till de av Stiftelsen Arcada förvaltade fonderna samt för rapportering, utvärdering och uppföljning av fondens beviljade finansiering.

6. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på Stiftelsen Arcadas berättigade intresse som mottagare av de sökandes ansökningar om finansiering och av förslag på mottagare av premieringsstipendier.

7. Kategorier av personuppgifter och uppgifternas lagringstid

Följande kategorier av personuppgifter kan behandlas om de personer som söker finansiering:

  • Namn, personbeteckning, kontaktuppgifter och bankuppgifter
  • Information om projekt eller annat ändamål för vilket finansiering söks, ansökt belopp, information om övriga finansieringskällor, samarbetspartners och bilagor till ansökan
  • Information om beviljade och icke-beviljade understöd
  • Rapporter över det beviljade beloppets användning och bilagor till rapporten

Följande kategorier av personuppgifter kan behandlas om de personer som föreslås få premieringsstipendier:

  • Namn, personbeteckning, kontaktuppgifter och bankuppgifter, utbildningsprogram, beviljat belopp och motivering till premieringsstipendier.
  • Information om beviljade och icke-beviljade premieringsstipendier.

För att möjliggöra utvärdering av fondernas verksamhet och de finansierade projektens genomslagskraft och resultat samt för att möjliggöra kultur- och vetenskapshistorisk uppföljning lagras uppgifterna permanent.

8. IT-system som används vid behandlingen av uppgifter

För ansökan och handläggning av ansökningarna används det externa webbaserade verktyget eLomake.

9. Uppgiftskällor

Uppgifterna fås från sökanden i samband med att hen ansöker om finansiering, ger uppgifter för utbetalning av beviljade medel och rapporterar över användningen av beviljade medel.

Uppgifter om föreslagna mottagare av premieringsstipendier fås av Yrkeshögskolan Arcadas personal.

10. Mottagare av personuppgifter

Personuppgifter överförs inom Stiftelsen Arcada och dess koncern för utbetalning av beviljade medel.

Mottagare, summa och användningsändamål för beviljade medel kan publiceras på Stiftelsen Arcadas hemsidor.

Uppgifter kan utlämnas till myndigheter med stöd av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

11. Överföring av personuppgifter utanför EU och EES och grunderna till överföringen

Personuppgifter överförs inte utanför EU och EES utan sökandens samtycke.

12. Principer för skyddet av personuppgifter

Material i elektronisk form förvaras i IT-system och på datorer som är skyddade från obehörigt bruk med bl.a. brandmurar och lösenord. Systemen har olika användarnivåer, och rättigheterna är begränsade så att användarna har tillgång till registrens uppgifter i den omfattning som arbetsuppgifterna kräver.

Material i pappersform förvaras i låsta utrymmen med begränsad tillgång och passerkontroll.

13. Automatiserat beslutsfattande 
Automatiserade beslut fattas inte och profilering görs inte utifrån personuppgifter i registret.

Information on den registrerades rättigheter finns här.