Information till registrerade i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) art. 13-14

1. Personuppgiftsansvarig

Yrkeshögskolan Arcada Ab
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors
FO-nummer: 2553871-2

2. Den personuppgiftsansvariges representant

Kommunikationschef Hanna Donner
Tel. 0294 282 523
E-postadress i formen fornamn.efternamn@arcada.fi

3. Den personuppgiftsansvariges kontaktperson

Kommunikationschef Hanna Donner
Tel. 0294 282 523
E-postadress i formen fornamn.efternamn@arcada.fi

4. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud, jurist Anna Härmä
Tel. 0294 282 888
E-post dataskydd@arcada.fi

5. Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

I donatorsregistret behandlas information om personer som donerat penningmedel till Yrkeshögskolan Arcada. Personuppgifterna används för intern uppföljning av donerade medel, myndighetsrapportering, publikationsändamål, upprätthållande av kontakt med donatorerna samt synliggörande av de donatorer som gett sitt samtycke därtill.

Med donatorns samtycke kan hen motta nyhetsbrev och annan information om högskolans verksamhet.

6. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på Yrkeshögskolan Arcadas rättsliga förpliktelse att föra register över mottagna donationer och dess berättigade intresse att upprätthålla kontakt med donatorerna.

7. Kategorier av personuppgifter och uppgifternas lagringstid

I registret behandlas följande kategorier av personuppgifter om donatorer:

För privatpersoner: Namn, personbeteckning, kontaktuppgifter och
donationens storlek, för donationer på 10 000 euro eller större också gåvobrev.

För företag och organisationer: Firma, FO-nummer, kontaktperson(er), kontaktuppgifter och donationens storlek, för donationer på 10 000 euro eller större också gåvobrev.

Utöver ovan beskriven information kan det finnas ytterligare information om vem donatorn är, vilken koppling hen har till Arcada samt anteckningar om relevant information angående donationsprocessen som insamlats innan och efter att donationen förverkligats.

Uppgifterna lagras i 10 år. Donators namn, donerat belopp samt medelinsamlingskampanjens tidpunkt sparas permanent för historisk uppföljning.

8. IT-system som används vid behandlingen av uppgifter

Mira Network CRM - kontaktregister

9. Uppgiftskällor

Uppgifterna i registret fås från donatorn i samband med att hen gör sin donation.

10. Mottagare av personuppgifter

Donatorers namn kan med donatorns i donationsskedet givna samtycke publiceras i Yrkeshögskolan Arcadas webbkanaler på såväl externa som interna sidor. Donationers storlek publiceras endast efter att separat samtycke inhämtats från donatorn.

Uppgifter kan utlämnas till myndigheter med stöd av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

11. Överföring av personuppgifter utanför EU och EES och grunderna till överföringen

Personuppgifter överförs inte utanför EU och EES utan donatorns samtycke.

12. Principer för skyddet av personuppgifter

Material i elektronisk form förvaras i IT-system och på datorer som är skyddade från obehörigt bruk med bl.a. brandmurar och lösenord. Systemen har olika användarnivåer, och rättigheterna är begränsade så att användarna har tillgång till registrens uppgifter i den omfattning som arbetsuppgifterna kräver.

Material i pappersform förvaras i låsta utrymmen med begränsad tillgång och passerkontroll.

13. Automatiserat beslutsfattande

Automatiserade beslut fattas inte och profilering görs inte utifrån personuppgifter i registret.

14. Den registrerades rättigheter

Information on den registrerades rättigheter finns här.