Information till registrerade i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) art. 13-14

1. Personuppgiftsansvarig

Yrkeshögskolan Arcada Ab
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors
FO-nummer: 2553871-2

2. Den personuppgiftsansvariges representant

Kommunikationschef Hanna Donner
Tel. 0207 699 523
E-postadress i formen fornamn.efternamn@arcada.fi

3. Den personuppgiftsansvariges kontaktperson

Chef för externa relationer Mia Ingman
Tel. 0207 699 667
E-postadress i formen fornamn.efternamn@arcada.fi

4. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud, jurist Anna Härmä
Tel. 0207 699 488
E-postadress i formen fornamn.efternamn@arcada.fi

5. Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

Uppgifterna används för att upprätthålla kontakten med och samverka med Yrkeshögskolan Arcadas alumner. Samverkan kan ske genom bl.a. engagemang, evenemang, responsinsamling och information om högskolans verksamhet.

Med alumnens samtycke kan hen motta nyhetsbrev och målgruppsinriktad marknadsföring om utbildningar, kurser och annan verksamhet på högskolan.

6. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på alumnens samtycke.

7. Kategorier av personuppgifter och uppgifternas lagringstid

I registret behandlas följande kategorier av personuppgifter:

Begäran om uppdatering av kontaktuppgifter och samtycke för fortsatt behandling av uppgifter begärs av alumnen med tre års intervaller.

  • Alumnens namn, födelsetid, kontaktuppgifter, organisation, titel, examen och tidpunkt för avläggande av examen
  • Information om deltagande i Arcadas event och annan verksamhet vid högskolan
  • Om alumnen prenumererar på nyhetsbrev, följer Arcada också upp aktivitet relaterad till nyhetsbreven

8. IT-system som används vid behandlingen av uppgifter

Mira Network CRM – kontaktregister

9. Uppgiftskällor

Uppgifterna i registret överförs från Yrkeshögskolan Arcadas studeranderegister efter att alumnen vid utexaminering från högskolan ger sitt samtycke till att uppgifterna överförs till alumnregistret.

Information om deltagande i event och aktivitet relaterad till nyhetsbrev samlas i samband med anmälan till event och vid utskick av nyhetsbrev.

10. Mottagare av personuppgifter

Personuppgifter utlämnas inte utan alumnens samtycke.

11. Överföring av personuppgifter utanför EU och EES och grunderna till överföringen

Personuppgifter överförs inte utanför EU och EES alumnens samtycke.

12. Principer för skyddet av personuppgifter

Material i elektronisk form förvaras i IT-system och på datorer som är skyddade från obehörigt bruk med bl.a. brandmurar och lösenord. Systemen har olika användarnivåer, och rättigheterna är begränsade så att användarna har tillgång till registrens uppgifter i den omfattning som arbetsuppgifterna kräver.

Material i pappersform förvaras i låsta utrymmen med begränsad tillgång och passerkontroll.

13. Automatiserat beslutsfattande

Automatiserade beslut fattas inte och profilering görs inte utifrån personuppgifter i registret.

14. Den registrerades rättigheter

Information on den registrerades rättigheter finns här.