Ergoterapi för vuxna | Arcada
Menu

Navigation

Ergoterapi för vuxna

Problem som en vuxen har med att utföra de aktiviteter som är viktiga för honom eller henne kan det bero på en medfödd fysisk eller psykisk skada eller en nyuppkommen skada till följd av en olycka eller sjukdom. Ergoterapeutens uppgift är att tillsammans med klienten ta reda på vilka aktiviteter som har påverkats av skadan. Skadan kan påverka alla aktivitetsområden, såsom förmågan att sköta sin personliga vård, möjligheterna att återgå till arbetslivet eller att kunna fortsätta med de fritidsaktiviteter som är viktiga för klienten.

När aktivitetsproblemet har utretts planerar ergoterapeuten tillsammans med klienten vilka åtgärder som krävs för att klienten även i fortsättningen skall kunna vara aktiv inom alla aktivitetsområden. Åtgärderna kan bestå av att man konkret tränar vissa aktiviteter i det dagliga livet, såsom skötsel av den personliga hygienen, skötsel av hemmet och träning i att kunna sköta sina angelägenheter ute i samhället. Till den vuxna individens aktiviteter hör också arbete. Om arbetsaktiviteterna påverkas kan en åtgärd inom ergoterapi vara att träna upp eller anpassa arbetsrelaterade aktiviteter så att individen kan fortsätta med sitt arbete. Om detta inte är möjligt kan ergoterapeuten hjälpa individen att hitta andra aktiviteter som kan kompensera de förlorade arbetsaktiviteterna. Det är också viktigt att individen upplever sin fritid som fungerande och meningsfull. Detta kan göras genom att man stöder personen att återuppta tidigare fritidsaktiviteter eller att man introducerar andra fritidaktiviteter som känns meningsfulla för individen.

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo