Skip to main content

Bachelorutbildning

Mediekultur: Producentskap

Tilläggsansökan

Bekanta dig med de allmänna anvisningarna för tilläggsansökan här.

Förhandsuppgift

Förhandsuppgift, Producentskap

Du lämnar in uppgifterna när du kommer till urvalsprovet. Ladda upp dem på ett USB-minne. Namnge filerna enligt följande: Efternamn, Förnamn, utbildningens namn, uppgiftens nummer (t.ex. "uppgift 1").

Uppgift 1: Presentera dig själv
a.    Skriv ett kort motivationsbrev om varför du vill studera mediekultur på just den inriktning du valt att söka till.
b.    Beskriv dina erfarenheter, prestationer och avgörande vändpunkter i ditt liv. Beskrivningen bör vara personlig och kreativ och innefatta händelser också utöver studier och arbetsliv.
c.    Det sägs att ett fotografi säger mer än tusen ord. Ta ett självporträtt. Välj eller iscensätt en miljö som bakgrund för porträttet du tycker beskriver din personlighet. Bifoga självporträttet till uppgift 1(b).

Inlämning: Elektroniskt i text- och/eller bildformat
Bedömningskriterier: Motivation, kreativitet, förmåga att fånga det allmängiltiga och intressanta i det personliga.


Uppgift 2: Tankar om ledarskap
Läs följande artiklar om ledarskap och ledarrollen i grupper:
https://managementhelp.org/leadership/index.htm
http://ledarskap.eu/ledare/

a.    Skriv en reflektion över dina egna erfarenheter som en ledare (i grupparbeten i skolan/gymnasiet, föreningsverksamhet eller andra hobbyer, eller dyl.) och vad du gjorde som ledare för gruppen. Förklara också varför din roll i gruppen var viktig.
b.    Summera artiklarnas innehåll och väsentliga information om ledarskap.

Inlämning: Elektroniskt i text- och/eller bildformat.
Bedömningskriterier: Skriftlig uttrycksförmåga, förmåga att reflektera över den egna rollen i en grupp, förmåga att analysera en text och plocka ut den väsentliga informationen.


Uppgift 3: En medieprodukt
Välj en nyhetsnotis som på ett eller annat sätt väckt reaktioner hos dig. Notisen bör ha publicerats under 2019.
a.    Skriv ett utkast till en fiktions- eller dokumentärfilm, TV- alternativt radioprogram eller online-koncept, som nyhetsnotisen inspirerar dig till (ca en A4).
b.    Gör en distributionsplan för projektet du beskrivit i deluppgift a. Planen bör innehålla din plan på hur projektet (i deluppgift a) skall distribueras och nå en så bred publik som möjligt. Redogör också för tilltänkta kostnader kring distributionen. (ca en A4).
Bifoga en kopia av nyhetsnotisen till dina texter.

Inlämning: Elektroniskt i text- och/eller bildformat.
Bedömningskriterier: Kreativitet, originalitet och förmåga att utifrån en idé skapa en intressant medieprodukt

Urvalsprovet

Tidpunkt

13.8.2019 kl. 9.30-13.00
 

Tidtabell

9.30  Registrering på Stora torget
10.00 Det skriftliga provet inleds
13.00 Det skriftliga provet avslutas (man får dock gå när man är klar)
 

Plats

Arcada
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors

Kallelse till urvalsprov

•    Alla behöriga sökande kallas till urvalsprovet.
•    Vid anmälning till urvalsprovet inlämnas förhandsuppgiften på en minnepinne. Har man inte med en förhandsuppgift vid anmälningen kan man inte delta i urvalsprovet.
•    Kallelse till det här provet skickas ut per e-post senast 7.8.2019.
•    Det här urvalsprovet deltar inte i urvalsprovssamarbete med andra yrkeshögskolor. Du behöver därför delta i det här provet för att ha chans att bli antagen.

Förhandslitteratur 

Ingen förhandslitteratur.

Urvalsprovets innehåll

Urvalsprovet tar en dag.

Det skriftliga provet mäter bl.a. läs- och skrivförmåga.

Övrigt

Deltagande i urvalsprovet förutsätter att man vid anmälan till urvalsprovet samtidigt lämnar in sin förhandsuppgift.

Deltagande i urvalsprovet förutsätter bestyrkande av identitet med ett med fotografi försett officiellt identitetsbevis (körkort, pass eller av polismyndigheterna beviljat identitetsbevis).

Mobiltelefonen bör vara avstängd under provet. Ta med blyertspenna och radergummi till första dagen.