Uppdatering 8.1:

Arcadas anvisningar för att hindra smittspridning (27.11) fortsätter att gälla till 31.1. Högskolans ledning följer aktivt med läget. Campus är stängt för alla utomstående fram till 31.1. Enbart Arcadas egna studenter och personal har tillträde till campus. 

 

Uppdatering 15.12:

Arcadas anvisningar för att förhindra smittspridning gäller till 11.1

 

Arcadas anvisningar för att hindra smittspridning fortsätter att gälla till 11.1. Högskolans ledning följer aktivt med läget.

 • Campus är stängt för alla utomstående fram till 10.1. Enbart Arcadas egna studenter och personal har tillträde till campus. 

 • Växeln är stängd 23.12-6.1.

 • Studenter uppmanas minimera sin vistelse på campus, men lunchrestaurangen serverar take away-lunch för Arcadas egna studenter fram till 16.12  Beslut om när lunchrestaurangen öppnar igen fattas i början av januari i enlighet med rådande bestämmelser.

 

Uppdatering 27.11:


Arcada stramar åt sina anvisningar fram till 15.12 för att förhindra smittspridning 

Med anledning av den accelererande smittspridning i huvudstadsregionen, vilket betyder att Helsingfors nu befinner sig i fasen för samhällsspridning, har regeringen 26.11 publicerat nya bestämmelser och riktlinjer. I linje med de nya anvisningarna uppdaterar också högskolan sina anvisningar för de kommande veckorna för perioden 30.11-15.12.2020.  

Fram till 15.12.2020 gäller följande: 

 • Campus stängs för alla utomstående. Enbart Arcadas egen personal och studenter har tillträde till huvudbyggnaden och de övriga undervisningsutrymmena.  

 • All undervisning sker på distans. All närundervisning avbryts med undantag av tentamina och övningar som är kritiskt nödvändiga för studenterna för att slutföra sina studier, kunna genomföra inplanerad praktik eller för att undvika att studenternas studier fördröjs med en hel period. Alla grupper begränsas till 10 personer.  

 • Studenter uppmanas att minimera sin vistelse på campus. Biblioteket kommer att vara tillgängligt för utlåning och lunchrestaurangen håller, så vitt möjligt, öppet för studenter och personal – men bara med take-awayservering.  

Genom dessa åtgärder vill högskolan trygga en säker studie- och arbetsmiljö för sina studenter och sin personal. Som högskola vill Arcada bära sitt ansvar för att hejda smittspridningen i det omgivande samhället. Det innebär att var och en måste bära sitt personliga ansvar och göra vad hen kan för att tygla smittspridningen, utan att glömma andra dimensioner av hälsa och välmående i samhället. Högskolans ledning följer aktivt med läget och står i beredskap att justera riktlinjerna om läget så förutsätter.  


Uppdatering 23.11:

Coronaläget i huvudstadsregionen har förvärrats – ny precisering i Arcadas anvisningar  

Smittspridningen i huvudstadsregionen har under andra halvan av november gått från accelerationsfasen till spridningsfasen och risken finns att läget blir värre under de kommande veckorna.  

Arcadas tidigare rekommendationer ligger redan inom de nya bestämmelser och rekommendationer som myndigheterna gav den 19-20.11, och är på vissa punkter ännu strängare. Trots det preciserar högskolan nu sina bestämmelser enligt följande: 

 • Den maximala gruppstorleken i all undervisning på campus är 20 personer fram till 6.12.  

 • Gruppbegränsningen om 20 personer per grupp gäller också vid uthyrning av Arcadas utrymmen fram till 6.12. 

 • Anvisningarna gällande undervisning i högskolans idrottsutrymmen har preciserats för att minimera smittrisken.  

Högskolans personal uppmanas att arbeta på distans och vi fortsätter med distansundervisningen också under vårterminen, med undantag för sådana obligatoriska övningar, simuleringar och labbarbeten som kräver närvaro på campus. Högskolan följer dock kontinuerligt med epidemiläget och justerar sina anvisningar och restriktioner i enlighet med det. 

Vi ber våra gäster och besökare att hålla avstånd, värna om god handhygien och bära munskydd vid besök på campus. Besök inte campus alls om du har symtom som antyder COVID-19. 

 

Uppdatering 2.10

Ny rekommendation om munskydd vid Arcada

Institutet för hälsa och välfärd har 24.9 uppdaterat sin rekommendation om användningen av munskydd. Den uppdaterade rekommendationen omfattar också högskolor under epidemins så kallade upptrappningsfas. 

Helsingfors befinner sig enligt HUS redan i epidemins upptrappningsfas och av den orsaken rekommenderar Arcada från och med fredagen den 25 september att personal, studenter, gäster och besökare använder munskydd då de rör sig på campus i alla situationer då det är möjligt. Genom att alla som befinner sig på campus använder mask och endast tar av den i situationer då det är nödvändigt och tryggt, kan högskolan fortsätta verksamheten på campus. 

Den viktigaste säkerhetsåtgärden är fortfarande att alla som besöker campus håller ett tillräckligt säkerhetsavstånd och kommer ihåg att tvätta händerna, men en korrekt användning av munskydd minskar risken för smittspridning. 

Läs mera om den uppdaterade rekommendationen och hur man använder munskydd på rätt sätt. 

 

Uppdatering 23.9

Meddelande till Arcadas anställda och studenter om eventuell exponering för coronavirus 

Flera coronavirusinfektioner har upptäckts vid yrkeshögskolan Arcada under förra veckan. Personer som exponerats i nära kontakt har kontaktats av Helsingfors stads epidemiologiska verksamhet och har försatts i karantän. 

Studenter och personal som har besökt Arcadas campus kan ha utsatts för en coronavirusinfektion och uppmanas att övervaka sitt hälsotillstånd mycket noga de närmaste två veckorna och söka sig till testning omedelbart om symtom uppstår, även milda sådana, och stanna hemma i väntan på resultatet. Nära kontakt, särskilt med äldre och personer i riskgrupper, rekommenderas att undvikas tills ett negativt testresultat uppnås och symtomen har gått över. Att använda ansiktsmask minskar risken för infektion i situationer där det inte är möjligt att säkerställa att säkerhetsavstånden upprätthålls. 

Symtom på coronavirusinfektion inkluderar feber, hosta, huvudvärk, muskelsmärta, ont i halsen, rinnande näsa, andfåddhet, förlust av luktsinne eller smak, illamående, diarré och onormal trötthet. 

Bedömningen av coronavirussymptom kan utföras på www.omaolo.fi. Omaolo-tjänsten ger instruktioner och råder dig vid behov att boka en tid för ett coronavirustest. Helsingforsbor får också hjälp av coronavirusrådgivningen på 09310 10024 (varje dag från 8 till 18). Invånare i andra kommuner kan kontakta hälso- och sjukvården i deras område om de upplever symtom på coronavirus. Rapportera också det positiva resultatet per telefon till Helsingfors epidemiologiska verksamhet. 

Vi rekommenderar att du använder appen Coronablinkern. Den kan laddas ner till din telefon på https://koronavilkku.fi/. Coronablinkern meddelar inte om exponeringssituationer som skett före installationen. Om du använder Coronablinkern och får ett meddelande om exponering, följ instruktionerna i applikationen.

Epidemiologiska verksamheten 

Helsingfors stad 

 

Uppdatering 21.8

Arcadas anvisningar för hösten 2020 med anledning av coronapandemin

Arcadas campus öppnades igen 3.8 men en stor del av verksamheten har fortsatt och kommer fortsätta på distans. Högskolans säkerhetsteam, under ledning av rektor, har gjort en ny lägesbedömning. Utgående från en omfattande riskbedömning och i ljuset av den senaste tidens utveckling av smittspridningen i samhället, och särskilt huvudstadsregionen, har följande riktlinjer slagits fast och är i kraft tillsvidare.  

Undervisning  
 • All undervisning i föreläsningsform ordnas online för att undvika att större grupper samlas och utsätts för smitta, också på väg till och från campus. 

 • Praktiska övningar och grupparbeten ordnas på campus då det har ett klart mervärde för undervisningen.  

 • Alla studenter som befinner sig i regionen erbjuds tillfällen till eget arbete, studier och övningar i mindre grupper på campus för att främja både motivation och det psykosociala välmåendet. Under sådana övningar ska den ansvariga läraren eller gruppledaren försäkra sig och påminna gruppen om att alla säkerhetsföreskrifter följs.  

Handledning och övrig mottagning på campus (se också avsnittet om Campus och utrymmen)  
 • Handledning och mottagning på campus genomförs med beaktande av säkerhetsavstånd och övriga säkerhetsföreskrifter. Om handledning/mottagning på campus inte går att arrangera på ett säkert sätt sköts den på distans med stöd av digitala verktyg.  

Distansarbete och resor 

I enlighet med regeringens rekommendation uppmanas personalen att arbeta på distans då det är möjligt. Alla funktioner och team vid högskolan är ändå tillgängliga som vanligt per e-post och telefon under arbetstid. 

 • Arbetsresor utomlands görs inte alls i nuläget. En ny lägesbedömning görs i slutet av september. 

 • Högskolan rekommenderar starkt att studenter och personal avbokar och avhåller sig också från icke-nödvändiga privata resor åtminstone fram till sista september. 

 • Personer som åker utomlands ska innan de kommer till campus försätta sig i två veckors frivillig karantän och alltså inte besöka campus under den tiden.  

Användning av munskydd 

Studenter, personal och besökare ska använda munskydd på campus i alla situationer där tillräckligt säkerhetsavstånd (1,5–2 m) inte går att hålla. Personal förses med tvättbara munskydd och studenter rekommenderas att skaffa egna, men kommer att erbjudas återanvändbara, tvättbara munskydd för närundervisning.  

Symtom  
 • Kom inte till campus om du har symtom typiska för COVID-19. 

 • Om du får symtom typiska för COVID-19 medan du befinner dig på campus ska du omedelbart åka hem. Använd gärna OmaOlo-tjänsten för att bedöma dina symtom, få vidare direktiv och boka tid till test via tjänsten. 

Externa gäster och kunder 
 • Arcada tar under hösten inte emot gäster eller externa kunder direkt från utlandet på campus. Gäster ska ha varit i karantän eller vistats i landet minst 14 dagar och bör informera sig om högskolans säkerhetsföreskrifter innan de kommer till campus.  

Evenemang 

Under hösten kan högskolan stå värd för evenemang bara om tillräcklig säkerhet kan garanteras.  

 • För varje önskat eller planerat evenemang på campus med externa gäster, också större evenemang utanför campus, där Arcada är en av flera medarrangörer, görs en separat riskbedömning.  

 • Representationsuppgifter - var och en inom Arcadas personal kan med låg tröskel tacka nej till sociala sammankomster i arbetssyfte med hänvisning till högskolans riktlinje.  

Externa evenemang/uthyrning  

Uthyrningsverksamheten fortsätter men följer samma riktlinjer för säkerhet som all övrig verksamhet och primärt utanför undervisningstid. Villkoren kommuniceras till kunden i samband med uthyrningen.  

Campus och utrymmen  

Öppettiderna för campus återgår till det normala (vardagar kl. 7-21, ytterdörrarna stängs för externa kl 18.30) för att möjliggöra tidsmässig spridning av aktiviteter på campus. För alla aktiviteter på campus ska följande säkerhetsåtgärder säkerställas: 

 • Säkerhetsavstånd – håll alltid tillräckligt avstånd till personer i samma utrymme (1,5–2 m). Påminn gärna varandra om att hålla säkerhetsavståndet. Undvik köbildning och folksamlingar. 

 • God handhygien – alla som besöker campus ska tvätta händerna vid ankomsten och ofta under dagens lopp. Handdesinficeringsmedel finns utplacerat på campus och ska användas alltid då handtvätt inte är möjligt. 

 • Hosthygien – alla som besöker campus ska nysa och hosta i armvecket. 

 • Alla rum får utnyttjas till högst 40% av deras normala kapacitet.  

 • Munskydd ska användas alltid då tillräckliga säkerhetsavstånd inte går att hålla. 

 • De som rör sig i huset ombes i första hand använda i första hand trapporna om de kan. Undvik hissarna speciellt om det blir trångt. 

Lunchrestaurangen 
 • Lunchrestaurangen håller öppet kl. 7.30-15.00 med lunchservering kl. 10.45-13.00. 

 • En av toaletterna intill restaurangen kommer att reserveras för handtvätt. 

 • Antalet sittplatser kommer att vara färre än vanligt för att garantera möjlighet att hålla avstånd. 

Mötesrum, grupprum och utrustning 
 • Färre sittplatser än normalt är i användning för att garantera säkerhetsavstånd. 

 • Mötesrum och grupprum vädras/luftas mellan grupper. 

 • Gemensam utrustning som hanteras decinficeras innan den tas i bruk av följande grupp (t.ex. tangentbord, labbutrustning, studioteknik) 

Arcadahallen (högskolans verksamhet i hallen) 
 • Inga kontaktsporter i undervisningen ordnas under period 1. 

 • Bastun är avstängd under undervisningstid. 

 • Testlabbet är stängt till slutet av september då ny lägesanalys görs. 

 • Gymmet används bara i undervisning under lärares övervakning till slutet av september då ny lägesanalys görs.

 

Uppdatering 29.7

Arcadas campus öppnar igen 3.8

Arcadas campus är öppet med början från 3.8. Dörrarna till campus är öppna för studenter och allmänheten vardagar kl. 8-16. 

Verksamheten har skett på distans sedan coronapandemins utbrott i mars. Högskolan återupptar arbetet på campus under säkra förhållanden genom att aktivt följa rådande begränsningar och myndigheternas anvisningar och rekommendationer för att minska smittspridning. Mer detaljerade anvisningar för hösten ges i mitten av augusti då högskolans säkerhetsteam gjort en ny lägesbedömning.

Vi rekommenderar fortsättningsvis att besöka campus enbart då ditt ärende inte går att sköta på distans. Vi påminner särskilt om att fortsättningsvis iaktta god handhygien och säkerhetsavstånd då du vistas på campus.

 

Uppdatering 11.5

Arcada öppnar Campus steg för steg

Efter två månader av verksamhet på distans återgår Arcadas verksamhet till campus stegvis från och med 14.5. Vårterminens undervisning slutförs på distans och personalen följer regeringens rekommendation om fortsatt distansarbete.

De planerade faserna och principerna justeras vid behov ifall nya nationella restriktioner införs eller anvisningar ges. Compass Group, som sköter vår studentrestaurang, öppnar inte förrän i augusti.

Vi ber alla som besöker campus att iaktta god handhygien och tillräckliga säkerhetsavstånd. Vänligen besök inte campus alls om du har förkylningssymtom. Alla som tillhör en riskgrupp eller har personer i samma hushåll som tillhör någon riskgrupp uppmanas vara extra uppmärksamma och helt undvika att komma till campus så länge smittrisken är överhängande.

Fas 1: 14.5–30.5

 • All undervisning fortsätter på distans terminen ut.
 • Enbart personalen har tillgång till campus.

Fas 2: 1.6–10.7

 • Sommarkurser arrangeras på distans.  De som anmält sig till sommarkurser kommer att få närmare anvisningar av de kursansvariga.
 • Studenter som behöver tillträde till campus för att slutföra sitt examensarbete eller ett projekt ska kontakta sin handledare.

SOMMARSTÄNGT 13–31.7

 • Telefonväxeln (0294 282 699) är öppen på vardagar 10-14 när campus är sommarstängt. 

Fas 3: 1.8–31.8

 • Campus öppet för både studenter och personal.
 • Vi rekommenderar att du besöker campus endast då du har vägande skäl eller uppgifter som inte kan skötas på distans.

Uppdatering 3.4

Campus stängt till 13.5

I enlighet med regeringens beslut fortsätter campus vara stängt och undervisningen fortsätter på distans åtminstone fram till 13.5. 

Rektor med stöd av krisgrupp säkerställer att verksamheten, inklusive vårens antagning, kan fortsätta med så små störningar som möjligt även under undantagsförhållanden. Senast den 16 april får alla som söker till Arcada anvisningar om vårens antagningsprocess och hur de alternativa inträdesproven på distans genomförs. Läs mer här. 

Studerar du vid Arcada? Följ med Start för att hålla dig uppdaterad om läget. 

 

Uppdatering 16.3

Arcada stänger campus 18.3

I enlighet med regeringens beslut stänger Arcada sitt campus från och med 18.3 och förlägger hela sin verksamhet på distans fram till 13.4.

Undervisningen kommer framöver att upprätthållas på distans med enstaka undantag som vi försöker arrangera på andra sätt. Rektor med stöd av krisgrupp säkerställer att verksamheten, inklusive vårens antagning, kan fortsätta med så små störningar som möjligt även under undantagsförhållanden. Alla våra åtgärder är i linje med myndigheternas rekommendationer. Studenter och personal informeras regelbundet.

Studerar du vid Arcada? Följ med Start för att hålla dig uppdaterad om läget.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Arcada har i flera veckor arbetat på sin beredskapsplan som nu tagits i bruk. Ett målinriktat arbete med fokus på att säkra både studenternas, personalens och våra samarbetsparters hälsa samt stöda myndigheternas strävan att minska smittspridning pågår.  Rektor med stöd av en krisgrupp förbereder organisationen och säkerställer att verksamheten kan fortsätta med så korta avbrott och små störningar som möjligt även under undantagsförhållanden.  Alla åtgärder är i linje med myndigheternas rekommendationer. Personal och studenter informeras kontinuerligt.

För att undvika smitta

Högskolan har gått ut med följande för att minska smittspridningen:

 • Alla (studenter, personal, besökare) har uppmanats att följa med och följa de anvisningar myndigheterna ger.
 • Personalen åker inte på några utlandsresor och de som återvänder från resa jobbar på distans 14 dagar.
 • Personalen uppmanas att med låg tröskel jobba på distans.
 • Alla studenter har uppmanats att inte åka utomlands. Studenter som vistats utomlands skall studera på distans under 14 dagar.
 • Alla med förkylningssymtom uppmanas att stanna hemma och inte besöka campus.
 • Uppmaning och anvisningar om god handhygien
 • Anvising om att vi inte tar i hand
 • Alla uppmanas host/nysa i armvecket

Undervisning, praktik och utbyte

Campus hålls tillsvidare öppet i enlighet med myndigheternas beslut. Majoriteten av undervisningen förläggs på distans fr.o.m. 16.3. Berörda studenter informeras separat. De aktiviteter som fortgår på campus har begränsad gruppstorlek och iakttar extra noggrant anvisningarna för att minimera smittrisken.

Praktikperioder fortsätter tillsvidare enligt praktiplatsens anvisningar. Studenterna uppmanas följa med prakitkplatsens och Arcadas uppdateringar.

Arcada har kallat hem alla utbytesstudenter som är utomlands inom ramen för högskolans utbytesprogram. Vi uppmanar starkt alla studenter som självständigt åkt på utbyte eller praktik att återvända till Finland.

Besökare och evenemang

Högskolan tar inte emot externa gäster som vistats utomlands under de senaste 14 dygnen. Högskolans egna evenemang har tills vidare skjutits fram.

Högskolan kontaktar alla evenemangskunder.

För detaljerad information till studenterna besök denna sida:
https://start.arcada.fi/sv/coronavirus-covid-19

För mera information kontakta:

Rektor Mona Forsskåhl
tel. 050 430 59 40