Skip to main content

Rekordantal examina och nya öppningar för kontinuerligt lärande

Ett rekordantal studenter avlade examen vid Arcada under 2018. Sammanlagt 500 studenter slutförde en lägre eller högre yrkeshögskoleexamen. Samhällsrelevans och växelverkan vägde tungt då fortbildningen utvecklade nya utbildningar.

– Det är en enormt positiv ökning, i synnerhet för våra masterprogram. Där steg antalet utexaminerade från 35 till 64 på ett år. Det förklaras förstås delvis med att det tar sin tid för nya program att etablera sig, men att sifforna varit stigande under ett antal år kan också ses som ett tecken på att vi erbjuder attraktiva utbildningar, säger Carl-Johan Rosenbröijer, prorektor med ansvar för examensutbildning.

Relevanta utbildningar

Under 2018 erbjöd Arcada 17 utbildningar för lägre högskoleexamen och 10 utbildningar för högre yrkeshögskolexamen. Det gäller att erbjuda relevanta utbildningar för att bibehålla attraktionskraft och genomströmning. Till nyheterna 2018 hörde masterprogrammet Big Data Analytics som ger kompetens inom bland annat artificiell intelligens (AI). I augusti inledde de första examensstudenterna utbildningen.

– Vi har mycket forskning på området och den utgör kunskapsbasen som nu förs vidare genom utbildningen. Det finns en enorm efterfrågan på kompetens inom det här området och inom många olika typer av företag, konstaterar Rosenbröijer.

Fokus på inlärningsmiljön

Att nå detta rekordantal utexaminerade skulle inte vara möjligt utan högklassig pedagogik och ett stort fokus på inlärningsmiljöerna. Till exempel har varje institution sitt eget labb eller simuleringsmiljö. Under 2018 lades grunden för Arcadahallen som skapar toppmoderna förutsättningar för högskolans idrotts-och fysioterapiutbildningar.

– Hallen med dess möjligheter till konditionstestning gör simulering som undervisningsmetod till verklighet också inom de här utbildningarna, säger Carl-Johan Rosenbröijer.

Stärkt fortbildning

Satsningen på det kontinuerliga lärandet fick ett ytterligare lyft under året då Arcada i samband med sin organisationsförändring fick en ny direktör för avtalsutbildning och kontinuerligt lärande. Satsningen kan ses som ett svar på samhällets behov.

– Arbetslivet ändrar i snabb takt. Det räcker inte längre med en examen utan det finns ett kontinuerligt behov av att bygga på sin kunskap och att vidareutbilda och omskola sig, säger Lotta Wikman som valdes till posten.

Förutom kontinuerligt lärande, det vill säga att hjälpa folk med att utveckla sig i arbetslivet, kan Arcada erbjuda avtalsutbildningar i samarbete med företag.

– Bägge områden ska stärkas, men redan nu har vi en stark kontakt till arbetslivet. Arcadas examensutbildningar är också väldigt arbetslivsfokuserade.

Ny fortbildning inom vård som svar på samhällets behov

Som en liten och agil enhet har Arcada möjlighet att reagera och svara på nya behov i samhället. Det kanske främsta exemplet är den unika fortbildningsmodul, som startade under hösten för sjukvårdspersonal som jobbar med förebyggande och vård av osteoporos.

– Fortbildningsmodulen som ordnades i samarbete med Luustoliitto fick ett oerhört positivt mottagande och kommer att erbjudas också framöver, konstaterar Wikman.

Dessutom arrangerade högskolan som enda i Finland en specialiseringsutbildning för hygienskötare samt ett välbesökt seminarium om akut geriatri tillsammans med Finlands sjukskötarförbund.

– Seminariet samlade deltagare utöver den tänkta målgruppen, bland annat många läkare, vilket tyder på att det svarade på ett behov som inte mötts tidigare, säger Lotta Wikman.

Arbetslivsorienterat

Det är inte bara i vårdbranschen som det sker förändringar och behovet av specialisering och fortbildning är stort. Tillsammans med Seinäjoen ammattikorkeakoulu och Music Finland har Arcada erbjudit en unik utbildning för den som vill jobba som manager inom musikbranschen. Under våren slutförde de första deltagarna sin utbildning. Under hösten startade redan nästa upplaga av utbildningen, denna gång helt i Arcadas regi.

– Det handlar om en bransch som lever hela tiden och där man lär sig genom att göra saker, men där det också är bra att ha en utbildningsbas. Också den här utbildningen är väldigt arbetslivsorienterad. Det som är viktigt med våra fortbildningar är att de svarar på de verkliga behoven som människor i arbetslivet har, säger Lotta Wikman.

Specialiseringen bygger på föreläsningar med bland annat några av branschens toppnamn internationellt sett, deltagande i olika branschevenemang samt egna utvecklingsprojekt. Utbildningens deltagare har också möjlighet att jobba med en egen mentor under utbildningens gång.

Tvärvetenskapligt grepp

Under året blev fyra institutioner fem då institutionen för hälsa och välfärd delades upp i två: hälsa och välfärd samt vård.

– Vi ska mer och mer jobba över institutionsgränserna, söka samarbete och försöka lära av varandra, säger Carl-Johan Rosenbröijer.

Det gränsöverskridande greppet genomsyrar hela verksamheten. Arbetet med att hitta skalbara lösningar är en gemensam nämnare före både examensutbildningen och det kontinuerliga lärandet. Startskottet gick under hösten 2018 och det finns stor potential att jobba både över institutions- och utbildningsgränserna.